ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

perspire

P ER0 S P AY1 R   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perspire-, *perspire*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perspire[VI] เหงื่อออก, Syn. glow, sweat
perspire[VT] เหงื่อออก, See also: ขับเหงื่อ, Syn. glow, sweat

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
perspire(เพอสไพ'เออ) vi. เหงื่อออก

English-Thai: Nontri Dictionary
perspire(vi) ขับเหงื่อ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, it doesn't look too good, but one unexpected advantage is it's impossible to perspire through a skin graft, so sweat will never run into my eyes again, which is good for a driver.ตอนนี้มันไม่ได้ดูดีเกินไป แต่หนึ่งในข้อได้เปรียบที่ไม่คาดคิดเป็น มันเป็นไปไม่ได้ที่จะเหงื่อออกผ่านปลูกถ่ายผิวหนัง, Rush (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
perspireI perspire a lot at night.
perspireI perspired under the arms.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แตก[V] sweat, See also: perspire, Example: ผมไม่มีความสบายเลยทั้งกายและใจ เหงื่อแตกท่วมไปทั้งตัว, Thai definition: ไหลออกมาเอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหงื่อออก[v.] (mī ngeūa øk) EN: sweat ; perspire   FR: transpirer
เหงื่อออก[v.] (ngeūa øk) EN: sweat ; perspire   FR: transpirer ; suer

CMU English Pronouncing Dictionary
PERSPIRE P ER0 S P AY1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perspire (v) pˈəspˈaɪər (p @1 s p ai1 @ r)
perspired (v) pˈəspˈaɪəd (p @1 s p ai1 @ d)
perspires (v) pˈəspˈaɪəz (p @1 s p ai1 @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
汗する[あせする, asesuru] (vs-s,vi) to perspire; to sweat [Add to Longdo]
汗っ掻き[あせっかき, asekkaki] (n) great sweater; one who perspires freely [Add to Longdo]
汗をかく;汗を掻く;汗を搔く(oK)[あせをかく, asewokaku] (exp,v5k) to perspire; to sweat [Add to Longdo]
汗掻き[あせかき, asekaki] (n) one who perspires freely; great sweater [Add to Longdo]
掻く(P);搔く[かく, kaku] (v5k,vt) (1) (uk) to scratch; (2) (See 汗をかく) to perspire; (3) to shovel; to paddle; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perspire \Per*spire"\, v. t.
   To emit or evacuate through the pores of the skin; to sweat;
   to excrete through pores.
   [1913 Webster]
 
      Firs . . . perspire a fine balsam of turpentine.
                          --Smollett.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perspire \Per*spire"\, v. i. [imp. & p. p. {Perspired}; p. pr. &
   vb. n. {Perspiring}.] [L. perspirare to breathe through; per
   + spirare. See {Per-}, and {Spirit}.]
   1. (Physiol.) To excrete matter through the skin; esp., to
    excrete fluids through the pores of the skin; to sweat.
    [1913 Webster]
 
   2. To be evacuated or excreted, or to exude, through the
    pores of the skin; as, a fluid perspires.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 perspire
   v 1: excrete perspiration through the pores in the skin;
      "Exercise makes one sweat" [syn: {sweat}, {sudate},
      {perspire}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top