Search result for

ส่งต่อ

(37 entries)
(0.0107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ส่งต่อ-, *ส่งต่อ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่งต่อ[V] subsequently submit

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
referส่งต่อ (ผู้ป่วย) [มีความหมายเหมือนกับ transfer ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm late to meet Dr. Olan to brief him on the cases I'm handing over.ฉันไปหา ดร.โอแลน เพื่อที่จะบอกเขาเรื่องเคสที่จะส่งต่อให้สายแล้ว Dying Changes Everything (2008)
Meanwhile, R2-D2 has fallen into the hands of a vile droid smuggler and is on his way to General Grievous who will surely plunder the Republic secrets hidden within him.ในขณะเดียวกัน อาร์ทู-ดีทูได้ตกไปอยู่ในมือ ของพ่อค้าดรอยด์จอมโฉด ก่อนจะถูกส่งต่อไปยังนายพลกรีวัส ผู้ซึ่งมั่นใจว่าจะสามารถล้วงความลับของสาธารณรัฐ Duel of the Droids (2008)
But fate ran another course... and the chain was broken.แต่โชคชะตาพลิกพลัน สายใยการส่งต่อขาดสะบันลง City of Ember (2008)
In the meantime, could you pass that message on?ระหว่างนั้น ช่วยส่งต่อข้อความด้วยะน Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Agriculture is like a tradition handed down from generation to generation in sweat, graft and toil, because for humanity it is a prerequisite of survival.เกษตรกรรมเป็นเหมือนประเพณี ที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ในวังวนของหยาดเหงื่อ หนี้สิน และความเหนื่อยยาก เพราะสำหรับมนุษย์ มันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการอยู่รอด Home (2009)
Pass them around.ส่งต่อๆไปด้วย Invictus (2009)
- Pass them around.- ส่งต่อๆกันไปนะ Invictus (2009)
Mr. Kendrick just wanted you to know that the first wire transfer went through.คุณเค็นดริกอยากให้คุณรู้ว่าการส่งต่อครั้งแรกผ่านแล้ว Look What He Dug Up This Time (2009)
Why don't we turn him over to a criminal defense attorney?ทำไมเราไม่ส่งต่อเขาไปให้ ทนายทางด้านอาชญากรรมละ? I Knew You Were a Pig (2009)
And when they're gone, your brain ceases to communicate with your muscles.สมองของนายที่เสื่อมลง ก็จะส่งต่อไปยังกล้ามเนื้อของนาย ปอดของนายก็หยุดหายใจ 4 Days Out (2009)
YOU'VE GOT GOOD REASON TO BE ANGRY WITH HER THOSE MESSED UP VALUES SHE PASSED ON TO YOU.ความวุ่นวายที่แม่คุณส่งต่อให้กับคุณ \ เดี๋ยวหนูตามกลับไป Valley Girls (2009)
That it was all for Shinhwa Group's assets that you were handing over to Jun Pyo.ทั้งหมดเพื่อประโยชน์ของชินฮวากรุ๊ปที่คุณจะส่งต่อให้จุนพโย Episode #1.24 (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
buck[VT] ส่งต่อไปยัง (เพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ)
communicate[VT] ส่งต่อ, See also: ส่งผ่าน, Syn. convey, transmit
forward[VT] ส่งต่อ (จดหมาย)
hand down[PHRV] ส่งต่อ (คนที่เด็กกว่าในครอบครัวได้ใช้ต่อ), See also: ให้ (คนที่เด็กกว่าในครอบครัวได้ใช้ต่อ)
hand on[PHRV] ส่งมอบให้ต่อ, See also: ส่งต่อ, สืบทอด, Syn. pass on
hand up[PHRV] ยื่นต่อ, See also: ส่งต่อ
pass[VT] ส่งต่อไป, See also: ส่งผ่าน, ยื่นให้, ส่งให้, Syn. carry
pass down[PHRV] ส่งข่าวต่อ (คนต่อคน), See also: ส่งต่อไปทีละคน
pass in[PHRV] ส่งต่อกันไปทีละคน (ให้กับผู้มีหน้าที่หรือผู้ที่ต้องได้รับ), Syn. give in, give into
pass on[PHRV] ส่งต่อหรือบอกต่อกันไป, Syn. pass along, pass down

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
butterfingersn. คนงุ่มง่าม,คนส่งต่อลูกบอล
deliver(ดิลิฟ'เวอะ) {delivered,delivering,delivers} vt. นำส่ง,ส่ง,ปล่อย,มอบ,นำข้าม,ส่งจดหมาย,ส่ง,ส่งต่อ,เสนอ,ช่วยคลอดลูก,คลอดลูก,ให้กำเนิด,ส่ง. adj. เร็ว,คล่องแคล่ว., See also: deliverable adj. ดูdeliver deliverer n. ดูdeliver
diliverance(ดิลิฟ'เวอเรินซฺ) n. การนำส่ง,การส่งต่อ,การช่วยชีวิต,การปลดปล่อย,ข้อคิดเห็น,การแถลงการณ์
server(เซิร์ฟ'เวอะ) n. ผู้รับใช้,ผู้บริการ,เครื่องรับใช,ผู้ช่วยเหลือพระในพิธ'Mass ,ผู้เสิร์ฟลูก,เครื่องบริการตัวบริการหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหลักในระบบเครือข่าย (network) หนึ่ง ๆ ทำหน้าที่เป็นตัวคุมคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ที่มาเชื่อมต่อในเครือข่ายเดียวกัน คอมพิวเตอร์ เครื่องนี้มีหน้าที่จัดการดูแลว่า คอมพิวเตอร์เครื่องใดขอใช้อุปกรณ์อะไร โปรแกรมอะไร แฟ้มข้อมูลใด เพื่อจะได้จัดการส่งต่อไปให้ ในขณะเดียวกัน ก็จะเป็นที่เก็บข้อมูลและโปรแกรมที่คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายจะมาเรียกไปใช้ได้
transmission(แทรนซฺ มิส'เชิน,แทรนซิส'เชิน) vt. การส่งผ่าน,การส่งต่อ,สายพาน,การถ่ายทอด,การแพร่เชื้อ,การกระจาย,การกระจายเสียง,การส่งสัญญาณ., See also: transmissive adj., Syn. passage
transmit(แทรนซฺ'มิท,แทรนซ'มิท) vt. ส่งผ่าน,ส่งต่อ,ถ่ายทอด,แพร่เชื้อ,กระจาย,กระจายเสียง,ส่งสัญญาณ,ส่งคลื่น,ส่งโทรเลข,โอนสิทธิ,โอนหน้าที่, See also: transmittable adj. transmittible adj., Syn. send,convey
transmittal(แทรนซฺมิท'เทิล) n. การส่งผ่าน,การส่งต่อ,การถ่ายทอด, Syn. transmission
transmittance(แทรนซฺมิท'เทินซฺ) การส่งผ่าน,การส่งต่อ,การถ่ายทอด,การส่งสัญญาณ
transmitter(แทรนซฺมิท'เทอะ) n. ผู้ส่ง,ผู้ส่งต่อ,ผู้ส่งสัญญาณ,ผู้แพร่เชื้อ,เครื่องส่ง,เครื่องกระจายเสียง

English-Thai: Nontri Dictionary
circulate(vi,vt) หมุนเวียน,ไหลเวียน,แผ่ซ่าน,ส่งต่อๆไป,ออกจำหน่าย
forward(vt) ทำต่อไป,ส่งออก,ส่งต่อไป,ล่วงหน้า,เร่งรัด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
転送[てんそう, tensou] (vt) ส่งต่อ

German-Thai: Longdo Dictionary
weiterleiten(vt) |leitet weiter, leitete weiter, hat weitergeleitet, etw.(A)| ส่งต่อ(อีเมล, ข่าว, ข้อมูล), โอนสาย(โทรศัพท์) เช่น Telefonate weiterleiten โอนสายโทรศัพท์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top