Search result for

strangle

(49 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -strangle-, *strangle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
strangle[VI] ฆ่าโดยการบีบคอ, See also: รัดคอ, บีบคอ, Syn. choke, throttle
strangle[VT] ฆ่าโดยการบีบคอ, See also: รัดคอ, บีบคอ, Syn. choke, throttle
strangle[VT] บีบบังคับ, See also: บีบคั้น, Syn. inhibit, restrain, suppress
strangler[N] ผู้ที่ฆ่าโดยการบีบคอ, Syn. garroter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
strangle(สแทรง'เกิล) vt. รัดคอ,เค้นคอ,บีบคอ,จำกัด,บีบบังคับ,บีบคอจนหายใจไม่ออก
strangler(สแทรง'เกลอะ) n. ผู้รัดคอ,ผู้เค้นคอ,ผู้บีบคอจนหายใจไม่ออก,ช่องอุดอากาศ

English-Thai: Nontri Dictionary
strangle(vt) บีบคอ,รัดคอ,เค้นคอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
strangle๑. บีบคอ, รัดคอ๒. บีบรัด๓. หายใจไม่ออก [มีความหมายเหมือนกับ choke] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strangler flap; choke flapลิ้นโช้ก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
strangler; chokeโช้ก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I am going to try to strangle youผมพยายาม ฆ่ารัดคอคุณอยู่ Last Resort (2008)
And now here, today, Western and Arab leaders will meet for the first time to formalize this new coalition, designed to, once and for all, put a stranglehold on international terror.และที่นี่ในวันนี้ ผู้นำโลกตะวันตกและอาหรับ มาพบกันเป็นครั้งแรก เพื่อลงนามความร่วมมือใหม่ สกัดกั้นการก่อการร้าย ให้หมดไปจากโลกเราอย่างเด็ดขาดค่ะ Vantage Point (2008)
I have my hands strangled around the neck of Tae Sung Construction now.ฉัน.. กำลังบีบคอของแทซุงก่อสร้างอยู่ ตอนนี้ Episode #1.5 (2008)
Roxy, strangled with a legwarmer in 1982.ร๊อกซี่ ถูกรัดคอด้วยถุงเท้าในปี 1982 Dead Like Me: Life After Death (2009)
She was strangled, and we have your DNA.เธอเป็นเพื่อนผม Some Kinda Love (2009)
I'll bet you your badge he didn't strangle her.ผมพนันด้วยตราของคุณเลยว่า เขาไม่ได้บีบคอเธอ Some Kinda Love (2009)
THE THREE OF THESE GIRLS WERE RAPED, STRANGLED, AND DUMPED. MY GOD.โอ้พระเจ้า ผมก็มีลูกสาวรุ่นเดียวกัน Soul Mates (2009)
HE STRANGLED HER WITH HER OWN SCARF.เขารัดคอเธอด้วยผ้าพันคอเธอเอง Zoe's Reprise (2009)
JUDGING FROM THE BRUISING, HE WAS PROBABLY STRANGLED WITH A WIRE.ดูจากรอยแผล เขาน่าจะถูกรัดคอด้วยลวด Zoe's Reprise (2009)
IF HE'S FINALLY DEFINED HIMSELF AS A STRANGLERถ้าเขาค้นพบว่าตัวเองเป็นนักฆ่ารัดคอ Zoe's Reprise (2009)
HE WAS ONE OF THE HILLSIDE STRANGLERS.ว่าเขาเป็นมือสังหารฮิลไซด์ Zoe's Reprise (2009)
The first two were found strangled with blunt force head traumas,คนหนึ่งในสอง พบถูกทำร้ายโดยการบีบคอ บาดแผลใหญ่บริเวณศีรษะ A Shade of Gray (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
strangleThe postmortem showed that she had been strangled.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บีบคอ[v. exp.] (bīp khø) EN: strangle   FR: étrangler
เค้น[v.] (khen) EN: press ; stress ; squeeze ; crush ; choke ; throttle ; strangle   FR: serrer ; étreindre
เค้นคอ[v. exp.] (khen khø) EN: strangle   FR: étrangler
รัดคอ[v. exp.] (rat khø) EN: strangle   FR: étrangler

CMU English Pronouncing Dictionary
STRANGLE    S T R AE1 NG G AH0 L
STRANGLED    S T R AE1 NG G AH0 L D
STRANGLER    S T R AE1 NG G L ER0
STRANGLEHOLD    S T R AE1 NG G AH0 L HH OW2 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
strangle    (v) (s t r a1 ng g l)
strangled    (v) (s t r a1 ng g l d)
strangles    (v) (s t r a1 ng g l z)
stranglehold    (n) (s t r a1 ng g l h ou l d)
strangleholds    (n) (s t r a1 ng g l h ou l d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
絞まる[しまる, shimaru] (v5r,vi) to be strangled; to be constricted [Add to Longdo]
絞める[しめる, shimeru] (v1,vt) to strangle; to constrict; (P) [Add to Longdo]
絞め技;締め技;絞技;締技[しめわざ, shimewaza] (n) {MA} shime-waza (judo stranglehold) [Add to Longdo]
絞め殺す;締め殺す[しめころす, shimekorosu] (v5s,vt) to strangle to death [Add to Longdo]
絞殺死体[こうさつしたい, kousatsushitai] (n) body of a strangled person [Add to Longdo]
首を括る;首をくくる[くびをくくる, kubiwokukuru] (exp,v5r) to hang oneself; to strangle oneself [Add to Longdo]
首を絞める[くびをしめる, kubiwoshimeru] (exp,v1) to wring the neck; to strangle [Add to Longdo]
真綿で首を絞める[まわたでくびをしめる, mawatadekubiwoshimeru] (exp,v1) to drag things out; to creep up slowly on the point; to strangle (execute) slowly with a silk cord (instead of quickly with a rope) [Add to Longdo]
縊り殺す[くびりころす, kubirikorosu] (v5s,vt) (See 絞め殺す) to strangle to death [Add to Longdo]
縊る[くびる, kubiru] (v5r,vt) to strangle to death [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Strangle \Stran"gle\, v. t. [imp. & p. p. {Strangled}; p. pr. &
   vb. n. {Strangling}.] [OF. estrangler, F. ['e]trangler, L.
   strangulare, Gr. ?, ?, fr. ? a halter; and perhaps akin to E.
   string, n. Cf. {Strain}, {String}.]
   1. To compress the windpipe of (a person or animal) until
    death results from stoppage of respiration; to choke to
    death by compressing the throat, as with the hand or a
    rope.
    [1913 Webster]
 
       Our Saxon ancestors compelled the adulteress to
       strangle herself.           --Ayliffe.
    [1913 Webster]
 
   2. To stifle, choke, or suffocate in any manner.
    [1913 Webster]
 
       Shall I not then be stifled in the vault, . . .
       And there die strangled ere my Romeo comes? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To hinder from appearance; to stifle; to suppress.
    "Strangle such thoughts." --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Strangle \Stran"gle\, v. i.
   To be strangled, or suffocated.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 strangle
   v 1: kill by squeezing the throat of so as to cut off the air;
      "he tried to strangle his opponent"; "A man in Boston has
      been strangling several dozen prostitutes" [syn:
      {strangle}, {strangulate}, {throttle}]
   2: conceal or hide; "smother a yawn"; "muffle one's anger";
     "strangle a yawn" [syn: {smother}, {stifle}, {strangle},
     {muffle}, {repress}]
   3: die from strangulation
   4: prevent the progress or free movement of; "He was hampered in
     his efforts by the bad weather"; "the imperialist nation
     wanted to strangle the free trade between the two small
     countries" [syn: {hamper}, {halter}, {cramp}, {strangle}]
   5: constrict (someone's) throat and keep from breathing [syn:
     {choke}, {strangle}]
   6: struggle for breath; have insufficient oxygen intake; "he
     swallowed a fishbone and gagged" [syn: {gag}, {choke},
     {strangle}, {suffocate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top