ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stomp

S T AA1 M P   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stomp-, *stomp*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stomp[VI] กระทืบ, See also: เหยียบ, Syn. tread
stomp[VT] กระทืบ, See also: เหยียบ, Syn. tread
stomp[N] การเต้นรำจังหวะดนตรีแจ๊ส, Syn. jazz dance
stomp[N] ดนตรีแจ๊ส, Syn. jazz music

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And after the fight, after I knock his ass out, stomp him, or beat the shit out of him, either one...หลังการชก หลังจากน็อกไปแล้ว เหยียบไปแล้ว หรือชนะแล้ว อะไรสักอย่าง CounterPunch (2017)
I saw your girl stomp off a little earlier in quite a huff.เห็นแฟนลูกหน้าบึ้งปึงปังออกไป Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
Why, hell, I'll stomp it out with you.ทำไมล่ะ ผมจะเต้นไปกับคุณ Free State of Jones (2016)
We can stomp around the puddlesเราสามารถกระโดดย่ำน้กไปรอบๆแอ่งน้ำ Inside Out (2015)
But I will not stomp on people's rights.แต่ฉันจะไม่ละเมิด สิทธิส่วนบุคคลของคนอื่น Exigent Circumstances (2013)
"Its stomp can cause the earth to shudder beneath him.ทั้งโลกสั่นไหวด้วยความกลัวเมื่อมันกระทืบเท้า Nameless (2013)
We're gonna team up to stomp the Shadow Orcs.พวกเรากำลังจะรวมทีม เพื่อที่จะไปโจมตีพวกผี Pac-Man Fever (2013)
I feel like we're waiting for it to stomp on us.ฉันรู้สึกเหมือนเรากำลังรอ มันลงมาเหยียบพวกเรา A Is for A-l-i-v-e (2013)
And if you need to use the chamber pot, stomp your feet thrice.และถ้าเจ้าต้องการใช้หม้อปัสสาวะ กระทืบเท้า 3 ครั้ง LARP and the Real Girl (2013)
(Thud) Stomp on my foot. Go ahead. Honestly.มาเหยียบเท้าฉันได้เลย จริง ๆ นะ ฉันหายแล้ว Thanksgiving IV (2012)
Stomp on my foot! Go ahead! I'm healed!ลองเหยียบเท้่าผมเลย เอาเลย ผมหายแล้ว Thanksgiving IV (2012)
We can control them, suppress them, stomp them out like bugs.เราควบคุมมัน หยุดยั้งมันได้ บี้มันให้ตายเหมือนแมลง Cross Rhodes (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จาง[v.] (jāng) EN: decrease ; lessen ; be diluated ; be attenuated ; be thinned   FR: disparaître ; se dissiper ; s'effacer ; s'estomper ; s'éteindre ; s'évanouïr ; s'évaporer ; se volatiliser ; mourir ; partir ; ne plus se manifester
จางไป[v. exp.] (jāng pai) FR: s'estomper
เลือน[v.] (leūoen) EN: become dim ; fade ; dissolve ; vanish ; be unclear ; be indistinct   FR: s'estomper ; s'effacer
ลบเลือน[v.] (lopleūoen) EN: fade away ; be dim ; dissolve ; vanish ; obliterated ; be dim   FR: s'estomper ; s'effacer
ลบเลือน[adj.] (lopleūoen) EN: dim ; uncertain   FR: flou ; estompé ; vague ; effacé
มัว[X] (mūa) EN: gloomy ; indinstinct ; obscure ; dim ; vague   FR: estompé ; flou ; fumeux ; nébuleux ; trouble ; vague ; obscur ; opaque
พร่า[adj.] (phrā) EN: blurred ; unsharp ; indistinct   FR: flou ; estompé
พร่ามัว[adj.] (phrā mūa) EN: vague ; indistinct ; blurred   FR: flou ; estompé ; vague
ตบเท้า[v.] (topthāo) EN: march (into/out of) ; stomp (out) ; goose-step   

CMU English Pronouncing Dictionary
STOMP    S T AA1 M P
STOMPED    S T AA1 M P T
STOMPING    S T AA1 M P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stomp    (v) stˈɒmp (s t o1 m p)
stomps    (v) stˈɒmps (s t o1 m p s)
stomped    (v) stˈɒmpt (s t o1 m p t)
stomping    (v) stˈɒmpɪŋ (s t o1 m p i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
三役揃い踏み[さんやくそろいぶみ, sanyakusoroibumi] (n) ritual stomping in unison on the final day of sumo tournament [Add to Longdo]
四股[しこ, shiko] (n) sumo wrestler ceremonial leg raising and stomping [Add to Longdo]
席を蹴る[せきをける, sekiwokeru] (exp,v5r) to stomp out (of a room, etc.); to storm out [Add to Longdo]
踏み破る[ふみやぶる, fumiyaburu] (v5r,vt) (1) to break by stepping on; to trample; to stomp on; to stamp through; (v5r) (2) (See 踏破・とうは・1) to walk across; to travel on foot [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stomp \Stomp\, v. i. [See {Stamp}.]
   To stamp with the foot. [Colloq.] "In gallant procession, the
   priests mean to stomp." --R. Browning.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stomp
   n 1: a dance involving a rhythmical stamping step
   v 1: walk heavily; "The men stomped through the snow in their
      heavy boots" [syn: {stomp}, {stamp}, {stump}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 stomp /stɔmp/
  1. blunt
  2. dull; obtuse
  3. blunt

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top