Search result for

stein

(78 entries)
(0.01 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stein-, *stein*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stein[N] เหยือกเบียร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
einsteiniumธาตุกัมมันตรังสีชนิดหนึ่ง,Es.
frankensteinn. ผู้สร้างสิ่งทำลายที่สร้างขึ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
steinkern; internal castรูปพิมพ์หิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Steinernematidaeไส้เดือนฝอยสไตเนอนีมาทิเด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stein!ไซทน The Blues Brothers (1980)
And one for Miss Stein, my beloved secretary.และนี่ของคุณสไตน์ เลขาที่รัก Blazing Saddles (1974)
I'm Jacob Stein, American Federation of Musicians Union, Local 200.ผม แจยโคบไซทน สหภาพนักดนตรีสหพันธรัฐคนอเมริกา ที่200. The Blues Brothers (1980)
Leroux is all over my ass. I still have a Stein I haven't even touched...ผมยังคงมีงานของสไตเนอร์ที่ยังไม่ได้แตะเลย The Red Violin (1998)
You know, Gertrude Stein once said:เกอร์ทรูด สไตน์เคยบอกไว้ The Devil Wears Prada (2006)
No, I prefer the Bavarian stein. You know?ฉันชอบเบียร์บาวาเรี่ยนมากกว่า รู้จักไหม Rescue Dawn (2006)
What about steinbauer in impound? dude's a freak.ทำไมไม่สงสัยสไตน์บาวเออร์ห้องของกลางล่ะ เขาเป็นพวกเพี้ยน Resistance Is Futile (2007)
I'm being kidnapped. I work at Brieter, Smith and Steinberg.ไบร์ทเตอร์ สมิทสเตนเบิร์ก ที่อยู่ 2370 Park Ave. P2 (2007)
Your roommate's a modern-day Gloria Steinem.เพื่อนร่วมห้องคุณ กลอเรีย สตีเนม ก็อยู่ที่นั่น The Ten (2007)
Steinberg.คุณ สไตน์เบิร์ก New Haven Can Wait (2008)
Very nice, miss Steinberg.เยี่ยมมาก คุณ สไตน์เบิร์ก New Haven Can Wait (2008)
It caused the rectal bleed, and now junior Miss Steinem's junior must be pressing on her vagus nerve, slowing her heart to a crawl.เพราะลำไส้ตรงมีเลือดออก มิส สเตเนม จูเนียร์ อาจกดดันเส้นประสาทvagus ทำให้หัวใจเธอช้าลงจนเหมือนคลาน Dying Changes Everything (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
steinDr. Stein will be with you shortly.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอน์สไตเนียม[n.] (aisatainīem) EN: einsteinium   FR: einsteinium [m]
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์[num.] (Anboēt Aisatai) EN: Albert Einstein   FR: Albert Einstein
โคพันธุ์โฮลสไดน์[n. exp.] (khō phan Hōlsdain) FR: boeuf Holstein [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
STEIN    S T AY1 N
STEIN'S    S T AY1 N Z
STEINER    S T AY1 N ER0
STEINKE    S T AY1 NG K
STEINLE    S T AY1 N AH0 L
STEINES    S T AY1 N Z
STEINEM    S T AY1 N AH0 M
STEINERT    S T AY1 N ER0 T
STEINMAN    S T AY1 N M AH0 N
STEINGUT    S T AY1 N G AH2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Stein    (n) (s t ii1 n)
Steinem    (n) (s t ei n @ m)
Steinberg    (n) (s t ai1 n b @@ g)
Steinhardt    (n) (s t ai1 n h aa1 t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
斯坦因[Sī tǎn yīn, ㄙ ㄊㄢˇ , ] Stein (name); Marc Aurel Stein (1862-1943), British adventurer and archeologist who explorer Xinjiang in early 20th century, #114,964 [Add to Longdo]
斯泰恩谢尔[Sī tài ēn xiè ěr, ㄙ ㄊㄞˋ ㄣ ㄒㄧㄝˋ ㄦˇ, / ] Steinkjær (city in Trøndelag, Norway) [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Steinzeitmensch(n) |der, nur Sg.| มนุษย์ยุคหิน
Tropfstein(n) |der, pl. Tropfsteine| หินงอก หินย้อย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stein {m} | Steine {pl} | eingeklemmter Stein (im Reifen)stone | stones | trapped stone [Add to Longdo]
Stein {m}; Baustein {m}brick [Add to Longdo]
Stein {m} (einer Uhr)ruby [Add to Longdo]
Stein {m} (Brettspiel)piece [Add to Longdo]
Stein {m}; Kern {m} (Steinfrucht)pit (stone fruit) [Add to Longdo]
Steinaufschüttung {f}rip-rap revetment [Add to Longdo]
Steinbau {m} | Steinbauten {pl}stone building | stone buildings [Add to Longdo]
Steinbeil {n}; Feuersteinbeil {n}flint axe [Add to Longdo]
Steinblock {m} | Steinblöcke {pl}block of stone | blocks of stones [Add to Longdo]
Steinbock {m} (Sternzeichen)Capricorn [Add to Longdo]
Steinboden {m}; Steinfußboden {m}stone floor [Add to Longdo]
Steinbrecher {m}stone crusher [Add to Longdo]
Steinbrett {n} | Steinbretter {pl}hod | hods [Add to Longdo]
Steinbruch {m} | Steinbrüche {pl}quarry; stone pit | quarries [Add to Longdo]
Steindruck {m}lithography [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
EBウイルス[イービーウイルス, i-bi-uirusu] (n) Epstein-Barr virus; EBV [Add to Longdo]
アインシュタイン宇宙[アインシュタインうちゅう, ainshutain uchuu] (n) Einsteinian universe [Add to Longdo]
アインスタイニウム[, ainsutainiumu] (n) einsteinium (Es) [Add to Longdo]
システイン[, shisutein] (n) cysteine [Add to Longdo]
シュタイナー学校[シュタイナーがっこう, shutaina-gakkou] (n) Steiner school; (P) [Add to Longdo]
ジョッキ(P);ジョッキー(P)[, jokki (P); jokki-(P)] (n) (1) beer mug; stein; tankard; (2) (usually ジョッキー) jockey; (P) [Add to Longdo]
スタイン[, sutain] (n) stein (ger [Add to Longdo]
ホモシステイン[, homoshisutein] (n) homocysteine [Add to Longdo]
ホルスタイン[, horusutain] (n) Holstein (ger [Add to Longdo]
ホルスタイン種[ホルスタインしゅ, horusutain shu] (n) Holstein (cattle type); Holstein-Friesian [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
富豪[ふごう, fugou] steinreicher_Mann, Multimillionaer [Add to Longdo]
岩塩[がんえん, gan'en] Steinsalz [Add to Longdo]
石仏[せきぶつ, sekibutsu] Steinbild_Buddhas [Add to Longdo]
石切り[いしきり, ishikiri] Steinbruch [Add to Longdo]
石垣[いしがき, ishigaki] Steinmauer, Steinwall [Add to Longdo]
石塀[いしべい, ishibei] Steinmauer [Add to Longdo]
石棺[せっかん, sekkan] Steinsarg, Sarkophag [Add to Longdo]
石橋[いしばし, ishibashi] Steinbruecke [Add to Longdo]
石段[いしだん, ishidan] Steintreppe [Add to Longdo]
石炭[せきたん, sekitan] Steinkohle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Steen \Steen\, v. t. [AS. st[=ae]nan to adorn with stones or
   gems. See {Stone}.]
   To line, as a well, with brick, stone, or other hard
   material. [Written also {stean}, and {stein}.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stein \Stein\, n. & v.
   See {Steen}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stein
   n 1: a mug intended for serving beer [syn: {beer mug}, {stein}]
   2: experimental expatriate United States writer (1874-1946)
     [syn: {Stein}, {Gertrude Stein}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Stein /ʃtain/ 
  brick; stone

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top