Search result for

spree

(32 entries)
(0.0189 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spree-, *spree*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spree[N] ระยะเวลาการหาความสุขอย่างเมามัน
spree[N] การเล่นสนุกสนาน, See also: การหาความสำราญ, Syn. frolic, revel
spree[N] การเที่ยวดื่มกินแบบหัวราน้ำ, See also: การดื่มฉลองกันอย่างเมามาย, การดื่มเหล้ากันอย่างเต็มที่, Syn. binge, carousal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spree(สพรี) n. ความสนุกสนาน,การเที่ยวสนุกสนาน,การดื่มอย่างสนุกสนานจนเมา,ระยะเวลาแห่งการหาความสุขอย่างเมามัน, Syn. bout

English-Thai: Nontri Dictionary
spree(n) การกระโดดโลดเต้น,ความสนุกสนานเฮฮา,อาการเมา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Somebody has stolen my credit card and gone on an insane spending spree around New York.มีคนขโมยบัตรเครดิตฉัน บัตรเครดิตฉันถูกใช้ รุดซื้อของบ้าๆบอๆทั่วนิวยอร์ค Confessions of a Shopaholic (2009)
The Valentine's Day celebration approaches, and it's been nearly 10 years... since this God-fearing community... was shaken to its core... when local miner Harry Warden went on a killing spree, taking the lives of 22 men, women, and children... before being buried alive in the very mine he once worked.ก็, ผมรู้ว่าสื่ออย่างพวกคุณ อยากที่จะให้มันเกิดอีก คุณรู้มั้ย,นี่เป็นสาเหตุว่าทำไมมีคนมากมาย อยากจะกลับมาเที่ยวที่นี่อีกทุกๆปี, หวังว่าคงจะไม่เกิด... My Bloody Valentine (2009)
That doesn't mean she gets a free pass for a murder spree.แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า เธอมีสิทธิจะฆ่าคนได้หรอกนะ Family Remains (2009)
Who could go on a spree and take out anyone she sees as a target.ที่สามารถเที่ยวไปทั่วและกำจัดทุกคนที่เธอเห็นเป็นเป้าหมาย Pleasure Is My Business (2009)
AND THEN AFTER HIS LITTLE SPENDING SPREE,ยังไม่มีร่องรอยของทีน่า House on Fire (2009)
I made it look like another crime spree.หนูทำให้มันดูเหมือนกับว่า Lost Boys (2009)
Sprees usually end in suicide.โดยปกติเมื่อหมดเวลาความสนุกแล้ว จุดจบมักเป็นการฆ่าตัวตาย Haunted (2009)
Most spree killers are outwardly aggressive.ฆาตกรที่หมดเวลาสนุกส่วนใหญ่ จะแสดงออกในทางก้าวร้าว Haunted (2009)
On a killing spree.ที่ไล่ฆ่าคนเอาสนุกๆ Of Human Action (2009)
Kid goes on a killing spree, and all they're gonna do isเด็กที่ออกเที่ยวฆ่าคนเล่น แล้วทั้งหมดที่พวกเขาทำก็คือ Of Human Action (2009)
That's fueling this murder spree.ซึ่งเป็นแรงกระตุ้น ให้ทำการฆาตกรรมเหมือนหาความสนุก The Eyes Have It (2009)
I found out my late, great father got cocky and went on a cursing spree in his roaring 20s.ฉันพบว่า ปู่ฉันที่ตายไปแล้ว อวดดีมาก และใช้คำสาปอย่างสนุกสนาน พร้อมกับหัวเราะไปด้วย ฉันต้องมาสะสาง เรื่องที่เขาทำไว้ Warrior (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spreeRumors of a Wall Street crash sparked a dollar selling spree.

CMU English Pronouncing Dictionary
SPREE    S P R IY1
SPREEN    S P R IY1 N
SPREES    S P R IY1 Z
SPREEMAN    S P R IY1 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spree    (n) (s p r ii1)
sprees    (n) (s p r ii1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spaß {m} | Späße {pl}spree | sprees [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずっこける[, zukkokeru] (v1,vi) (1) to fall down (e.g. off a chair); to slip down (e.g. one's eyeglasses); to slide down; (2) to make a fool of oneself; (3) to whoop it up; to be on the spree; to cut loose; to mess around [Add to Longdo]
どんちゃん騒ぎ[どんちゃんさわぎ, donchansawagi] (n) merrymaking; high jinks; spree [Add to Longdo]
買い急ぎ[かいいそぎ, kaiisogi] (n) buying spree; hasty purchase; rush to buy [Add to Longdo]
乱酒[らんしゅ, ranshu] (n) drunken spree or frenzy [Add to Longdo]
乱痴気騒ぎ[らんちきさわぎ, ranchikisawagi] (n) boisterous merrymaking; racket; spree [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spree \Spree\ (spr[=e]), n. [Cf. Ir. spre a spark, animation,
   spirit, Gael. spraic. Cf. {Sprack}.]
   A merry frolic; especially, a drinking frolic; a carousal.
   [Colloq.]
   [1913 Webster]
 
   {spending spree} an incident in which one spends money
    freely; -- usually designating indiscreet or reckless
    spending on unneeded items.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spree
   n 1: a brief indulgence of your impulses [syn: {spree}, {fling}]
   v 1: engage without restraint in an activity and indulge, as
      when shopping

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top