Search result for

spie

(85 entries)
(0.0197 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spie-, *spie*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spiel[N] การชักชวน, See also: การพูดเกลี้ยกล่อม
spier[N] สายสืบ (คำโบราณ), See also: นักสืบ, นักสอดแนม
spiel off[PHRV] ท่องอย่างเร็ว (คำไม่เป็นทางการ), Syn. rattle off, reel off, roll off, run off

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spier(สไพ'เออะ) n. ผู้สอดแนม,ผู้สังเกตการณ์
glochenspieln. เครื่องดนตรีที่ประกอบด้วยแผ่นโลหะ (เหล็กกล้า) เป็นชิ้น ๆ และมีที่เคาะสำหรับเคาะเป็นเสียงดนตรี

English-Thai: Nontri Dictionary
frontispiece(n) ภาพตรงข้ามกับหน้าบอกชื่อหนังสือ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spiesจารชน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your spies serve you well, Count.สายข่าวใช้ได้นี่ ท่านเคาท์ Ambush (2008)
Our spies were right, General.สายของเรารายงานถูกต้อง ท่านนายพล Downfall of a Droid (2008)
Our intelligence has confirmed that Grievous' spies have been intercepting our transmissions.หน่วยข่าวกรองของเรามั่นใจว่า สายลับของกรีวัสได้ลอบดักฟังการสื่อสารของเรา Downfall of a Droid (2008)
And those of her spies.และพวกสายลับของพระนาง The Other Boleyn Girl (2008)
But not very good spies, you know? Neither are you.แต่คงไม่ใช่สายลับที่ดีเท่าไหร่ คุณก็ด้วย Body of Lies (2008)
Because I can keep a secret. Like the spies in the Kremlin.เพราะผมสามารถเก็บความลับ เช่นเดียวกับสายลับเครเมนเลย The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
We'd be spies, superheroes, rock stars.เราเป็นสปาย ซูเปอร์ฮีโร่ ร็อคสตาร์ High School Musical 3: Senior Year (2008)
Which means that dubaku's spiesนั่นหมายความว่าสายของดูบากู Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
Moscow rules. Street spies.แบบที่สายลับข้างถนนรัสเซียชอบใช้ Duplicity (2009)
Were you spies?คุณไปแอบดูบ้างหรือเปล่า Julie & Julia (2009)
You were in the Office of Strategic Services and you were not spies?คณไปอยู่ที่ส่วนบริการของสำนักงาน นั่นไม่เรียกว่าสอดแนมเหรอ Julie & Julia (2009)
A grown man who spies on women, fine, but still...คนที่โตแล้ว ที่ไปแอบตามผู้หญิง แต่ยัง... Chuck Versus the Best Friend (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spieI felt that I was being spied on.
spieThis is the first time I have seen a Spielberg move.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกเร[adj.] (kērē) EN: delinquent ; unruly ; offensive ; wayward ; intractable ; refractory ; recalcitrant ; naughty ; roguish ; good-for-nothing   FR: coquin ; espiègle ; fripon
นกนางนวลแกลบแคสเปียน[n. exp.] (nok nāng-nūan klaēp Khaēspīen) EN: Caspian Tern   FR: Sterne caspienne [f] ; Hydroprogné tschégrava [m] ; Sterne tchégrava [f]
ซุกซน[adj.] (sukson) EN: naughty ; mischievous   FR: polisson ; espiègle
ทะเลสาบแคสเปี้ยน[n. prop.] (Thalēsāp Khaēspīen) EN: Caspian Sea   FR: mer Caspienne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SPIE    S P IY1
SPIED    S P AY1 D
SPIES    S P AY1 Z
SPIER    S P AY1 ER0
SPIEL    S P IY1 L
SPIESS    S P IY1 Z
SPIETH    S P AY1 AH0 TH
SPIERS    S P AY1 ER0 Z
SPIEKER    S P IY1 K ER0
SPIELER    S P IY1 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spied    (v) (s p ai1 d)
spiel    (v) (sh p ii1 l)
spies    (v) (s p ai1 z)
spiels    (v) (sh p ii1 l z)
Spiegel    (n) (s p ii1 g @ l)
spieled    (v) (sh p ii1 l d)
spieling    (v) (sh p ii1 l i ng)
Spielvogel    (n) (s p ii1 l v ou1 k @ l)

German-Thai: Longdo Dictionary
Spiegel(n ) |der, pl. Spiegel| กระจกเงา เช่น Wie findest du dich in diesem Spiegel?
Spiel(n) |das, pl. Spiele| เกม, การละเล่น
spielenเล่น |spilete, gespielt|
Spieler(n) |der, pl. Spieler| ผู้เล่น
spielt, See also: spielen
Spielzeug(n) |das, nur Sg.| เครื่องเล่น, ของเล่น
Spielzeug(n) |das, nur Sg.| ของเล่น (ของเด็กๆ) เช่น Er sammelt viel Kleingeld um Spielzeug zu kaufen. (เขาเก็บสะสมเหรียญไว้เป็นจำนวนมากเพื่อที่จะนำมาซื้อของเล่น); Elektronisches Spielzeug ist heutzutage etwas billiger als früher. (ปัจจุบันนี้เครื่องเล่นอิเล็คทรอนิกมีราคาถูกกว่าเมื่อก่อนมาก)
spießig(adj) เป็นคำขยายคนที่ชอบทำตัวเป็นนักอนุรักษ์นิยมหรือคิดว่าสิ่งที่ตนทำนั้นสำคัญมาก
Beispiel(n) |das, pl. Beispiele| ตัวอย่าง
beispielsweiseตัวอย่างเช่น (อาจย่อด้วย bsp.)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spieldose {f}musical box [Add to Longdo]
Spiegel {m} | Spiegel {pl} | sich im Spiegel betrachten | jdm. einen Spiegel vorhaltenmirror | mirrors | to look at oneself in the mirror | to hold a mirror up to someone [Add to Longdo]
Spiegel {m}looking-glass [Add to Longdo]
Spiegel {m} [techn.]reflector [Add to Longdo]
Spiegel mit schräg geschliffenen Kantenbevelled mirror [Add to Longdo]
Spiegelbild {n}; seitenverkehrtes Bildmirror image [Add to Longdo]
Spiegelei {n} | Spiegeleier {pl}fried egg | fried eggs [Add to Longdo]
Spiegeleisen {n}spiegeleisen [Add to Longdo]
Spiegelglas {n}plate glass [Add to Longdo]
Spiegelreflexkamera {f}reflex camera [Add to Longdo]
Spiegelsaal {m}hall of mirrors [Add to Longdo]
Spiegelschrift {f}mirror writing [Add to Longdo]
Spiegeltelegraf {n}; Spiegeltelegraph {m} [alt]heliotrope [Add to Longdo]
Spiel {n} | Spiele {pl} | ein Spiel spielenplay; game | games | to play a game [Add to Longdo]
Spiel {n}; Schauspiel {n}play [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジングシュピール[, jingushupi-ru] (n) singspiel (ger [Add to Longdo]
横材[よこざい, yokozai] (n) cross member; crosspiece [Add to Longdo]
横木[よこき;よこぎ, yokoki ; yokogi] (n) crosspiece; bar; rail [Add to Longdo]
[ぬき, nuki] (n) crosspiece (between pillars, etc.); penetrating tie beam [Add to Longdo]
口絵[くちえ, kuchie] (n) frontispiece [Add to Longdo]
[さん, san] (n) (1) frame (i.e. of a sliding door); (2) crosspiece; bar; (3) (See 猿) sliding wooden bolt (for holding a door or window shut); (4) rung (of a ladder) [Add to Longdo]
桟を打ち付ける;桟を打ちつける[さんをうちつける, sanwouchitsukeru] (exp,v1) to nail a crosspiece (to) [Add to Longdo]
桟戸[さんど, sando] (n) batten door; battened door; ledged door; strong door with crosspieces placed on the reverse side [Add to Longdo]
鉄琴[てっきん, tekkin] (n) metallophone; carillon; glockenspiel [Add to Longdo]
扉絵[とびらえ, tobirae] (n) frontispiece [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
余裕[よゆう, yoyuu] Spielraum, Ueberfluss, Gelassenheit [Add to Longdo]
[ばん, ban] SPIELBRETT, TAFEL, PLATTE, BECKEN [Add to Longdo]
遊び相手[あそびあいて, asobiaite] Spielkamerad, Mitspieler [Add to Longdo]
遊ぶ[あそぶ, asobu] spielen, sich_unterhalten, faul_sein [Add to Longdo]
選手[せんしゅ, senshu] Spieler, Aktiver [Add to Longdo]
[かがみ, kagami] Spiegel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  spie [spi]
     wedge
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top