ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reel off

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reel off-, *reel off*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา reel off มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *reel off*)
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abwickeln | abwickelndto reel off | reeling off [Add to Longdo]
herunterleiern; hersagen; abspulen | herunterleiernd; hersagend; abspulendto reel off | reeling off [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
繰り取る;繰取る[くりとる, kuritoru] (v5r) to reel off [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reel off
   v 1: unwind from or as if from a reel; "unreel the tape" [syn:
      {reel off}, {unreel}]
   2: recite volubly or extravagantly; "He could recite the names
     of all the chemical elements" [syn: {rattle down}, {rattle
     off}, {reel off}, {spiel off}, {roll off}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top