ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spherical

S F EH1 R IH0 K AH0 L   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spherical-, *spherical*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spherical[ADJ] กลม, See also: ทรงกลม, Syn. globular, rounded

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spherical(สเฟีย'ริเคิล) adj. เป็นรูปทรงกลม,เป็นลูกกลม,เกี่ยวกับปริมณฑล., See also: sphericality n., Syn. spheric,globular

English-Thai: Nontri Dictionary
spherical(adj) เกี่ยวกับดาวฤกษ์,เป็นทรงกลม,เกี่ยวกับปริมณฑล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spherical aberration; aberration, dioptricความพร่าเหตุขอบเลนส์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spherical coneกรวยฐานส่วนทรงกลม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
spherical coordinatesพิกัดทรงกลม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
spherical geometryเรขาคณิตทรงกลม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
spherical triangleรูปสามเหลี่ยมบนทรงกลม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
spherical waveคลื่นหน้าโค้ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spherical pyranometerไพรานอมิเตอร์ที่ใช้วัดบนพื้นที่ทรงกลม หรือเครื่องวัดรังสีจากดวงอาทิตย์บนพื้นที่ทรงกลม [อุตุนิยมวิทยา]
Spherical pyrgeometerไพร์จีออมิเตอร์ที่ ใช้วัดบนพื้นที่ทรงกลม [อุตุนิยมวิทยา]
Spherical pyrradiometerไพร์เรดิออมิเตอร์ ที่ใช้วัดบนพิ้นที่ทรงกลม [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Twelve spherical petrification modules.วัตถุทรงกลมพลังตรึงองคาพยพ 12 ก้อน Smurfs: The Lost Village (2017)
Main spherical connector is offline.ตัวเชื่อมต่อหลักออฟไลน์ Project Reborn (2016)
A spherical hole. But who put it there?แต่ใครใส่มันไว้ ใครที่เราต้องขอบคุณ Interstellar (2014)
Oort calculated the rate at which new comets appear and concluded that there must be a vast, spherical swarm of them, a few light-years across, surrounding the Sun.ออร์ตคำนวณอัตราที่ดาวหาง ใหม่ปรากฏ และได้ข้อสรุปว่าจะต้องมี กว้างใหญ่ฝูงทรงกลมของพวกเขา When Knowledge Conquered Fear (2014)
- Spherical trigonometry.-ตรีโกณมิติทรงกลม G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Three spherical oxygen bottles.ขวดออกซิเจนทรงกลม 3 ขวด The Astronaut Farmer (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทรงลังกา[ADJ] spherical pagoda shape with glass lotus base, Syn. เจดีย์ทรงลังกา, Example: วัดเจดีย์สี่ห้องเป็นเจดีย์ที่เข้าใจว่าเป็นทรงลังกา ที่ฐานมีลวดลายปูนปั้นเป็นรูปสิงห์ขี่ช้าง, Count unit: องค์, Thai definition: เจดีย์รูปทรงกลม มีฐานล่างเป็นฐานบัวลูกแก้ว องค์ครรภธาตุมีรูปทรงคล้ายระฆังคว่ำ ตอนบนเป็นที่ตั้งของรัตนบัลลังก์ มียอดประดับด้วยปล้องไฉน
กระโถนปากแตร[N] spittoon with trumpet-shape mouth, See also: spherical spittoon with trumpet-shaped opening, Example: กระโถนปากแตรในสมัยปัจจุบันหายากมาก, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: กระโถนทรงกลมมีปากผายออกคล้ายแตร
กลมดิก[ADJ] round, See also: spherical, Syn. กลม, Example: ดวงอาทิตย์สีแดงนวลกลมดิกกำลังค่อยๆ ลดต่ำลงลับเหลี่ยมเขา, Thai definition: กลมสนิท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความคลาดทรงกลม[n. exp.] (khwām khlāt songklom) EN: spherical aberration   
ทรงกลม[adj.] (songklom) EN: round ; rounded ; spherical ; globular   FR: sphérique ; globulaire
ทรงลังกา[X] (songlangkā) EN: spherical pagoda shape with glass lotus base   

CMU English Pronouncing Dictionary
SPHERICAL    S F EH1 R IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spherical    (j) sfˈɛrɪkl (s f e1 r i k l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
球差[qiú chā, ㄑㄧㄡˊ ㄔㄚ, ] spherical aberration (optics), #115,530 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kugelabschnitt {m}spherical segment [Add to Longdo]
Kugelflächenfunktion {f} [math.]spherical harmonic [Add to Longdo]
Kugelgriff {m}spherical handle [Add to Longdo]
Kugelkopf {m}spherical printhead; "golf ball" [Add to Longdo]
Kugelpassfeder {f} [techn.]spherical key [Add to Longdo]
Tonnenlager {n} [techn.]spherical roller bearing [Add to Longdo]
sphärisch {adj} | nicht sphärischspherical | nonspherical [Add to Longdo]
Kugelansenkung {f}spherical countersink [Add to Longdo]
Kugelversenk {m}spherical countersink [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たこ焼き器;蛸焼き器[たこやきき, takoyakiki] (n) (See たこ焼き) tako-yaki pan (cast iron with semi-spherical molds) [Add to Longdo]
たこ焼き鍋;蛸焼き鍋[たこやきなべ, takoyakinabe] (n) (obsc) (See たこ焼き器) tako-yaki pan (cast iron with semi-spherical molds) [Add to Longdo]
円やか[まろやか, maroyaka] (adj-na,n) (1) round; circular; spherical; (2) mild (taste); mellow (voice) [Add to Longdo]
円転[えんてん, enten] (adj-t,adv-to) orotund; smooth circular motion; spherical; rolling smoothly; (with) smooth circular motion [Add to Longdo]
丸い(P);円い(P)[まるい(P);まろい(ok), marui (P); maroi (ok)] (adj-i) (1) (丸い usu. refers to ball-shaped, and 円い to disc-shaped objects) round; circular; spherical; (2) (See 丸く収まる) harmonious; calm; (P) [Add to Longdo]
丸っこい[まるっこい, marukkoi] (adj-i) round; spherical; circular [Add to Longdo]
球形[きゅうけい, kyuukei] (n,adj-no) globular or spherical shape [Add to Longdo]
球座標[きゅうざひょう, kyuuzahyou] (n) spherical coordinates [Add to Longdo]
球状[きゅうじょう, kyuujou] (n) (1) shape of a globe; globe shape; (adj-no) (2) spherical [Add to Longdo]
球面[きゅうめん, kyuumen] (n) spherical surface [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spherical \Spher"ic*al\, Spheric \Spher"ic\, a. [L. sphaericus,
   Gr. ???: cf. F. sph['e]rique.]
   1. Having the form of a sphere; like a sphere; globular;
    orbicular; as, a spherical body.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to a sphere.
    [1913 Webster]
 
   3. Of or pertaining to the heavenly orbs, or to the sphere or
    spheres in which, according to ancient astronomy and
    astrology, they were set.
    [1913 Webster]
 
       Knaves, thieves, and treachers by spherical
       predominance.             --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Though the stars were suns, and overburned
       Their spheric limitations.      --Mrs.
                          Browning.
    [1913 Webster]
 
   {Spherical angle}, {Spherical coordinate}, {Spherical
   excess}, etc. See under {Angle}, {Coordinate}, etc.
 
   {Spherical geometry}, that branch of geometry which treats of
    spherical magnitudes; the doctrine of the sphere,
    especially of the circles described on its surface.
 
   {Spherical harmonic analysis}. See under {Harmonic}, a.
 
   {Spherical lune},portion of the surface of a sphere included
    between two great semicircles having a common diameter.
 
   {Spherical opening}, the magnitude of a solid angle. It is
    measured by the portion within the solid angle of the
    surface of any sphere whose center is the angular point.
    
 
   {Spherical polygon},portion of the surface of a sphere
    bounded by the arcs of three or more great circles.
 
   {Spherical projection}, the projection of the circles of the
    sphere upon a plane. See {Projection}.
 
   {Spherical sector}. See under {Sector}.
 
   {Spherical segment}, the segment of a sphere. See under
    {Segment}.
 
   {Spherical triangle},re on the surface of a sphere, bounded
    by the arcs of three great circles which intersect each
    other.
 
   {Spherical trigonometry}. See {Trigonometry}.
    [1913 Webster] -- {Spher"ic*al*ly}, adv. --
    {Spher"ic*al*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spherical
   adj 1: of or relating to spheres or resembling a sphere;
       "spherical geometry" [ant: {nonspherical}]
   2: having the shape of a sphere or ball; "a spherical object";
     "nearly orbicular in shape"; "little globular houses like
     mud-wasp nests"- Zane Grey [syn: {ball-shaped}, {global},
     {globose}, {globular}, {orbicular}, {spheric}, {spherical}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top