ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

globular

G L AA1 B Y AH0 L ER0   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -globular-, *globular*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
globular[ADJ] ซึ่งมีรูปทรงกลมเล็กๆ, See also: เหมือนทรงกลม, Syn. globelike, globe-shaped

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
globularadj. เป็นรูปทรงกลม,ทั่วโลก., See also: globularity,globularness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
globular(adj) กลมเหมือนลูกโลก,กลมเหมือนส้ม,เป็นรูปทรงกลม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
globular-รูปทรงกลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
globular transferการถ่ายโอนแบบหยด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Globularรูปร่างเป็นกลุ่ม, [การแพทย์]
Globular Formเป็นก้อนรูปร่างกลมหรือรี, [การแพทย์]
Globular Headรูปกลม [การแพทย์]
Globular Massก้อนทรงกลม [การแพทย์]
Globular Shapeคล้ายลูกน้ำเต้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not unlike my L-band, globular clusters work.ไม่แตกต่างจาก เอลวงดนตรีของ ฉันกระจุกดาวทรงกลมทำงาน Contact (1997)
But from a planet orbiting a star in a distant globular cluster, a still more glorious dawn awaits.แต่จากการที่ดาวเคราะห์ โคจรรอบดาว ในกระจุกดาวทรงกลมที่ห่างไกล รุ่งอรุณยังคงรุ่งโรจน์รอ Sisters of the Sun (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระจุกดาวทรงกลม[n. exp.] (krajuk dāo songklom) EN: globular cluster   
ทรงกลม[adj.] (songklom) EN: round ; rounded ; spherical ; globular   FR: sphérique ; globulaire

CMU English Pronouncing Dictionary
GLOBULAR    G L AA1 B Y AH0 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
globular    (j) glˈɒbjulər (g l o1 b y u l @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
球状蛋白质[qiú zhuàng dàn bái zhì, ㄑㄧㄡˊ ㄓㄨㄤˋ ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ ㄓˋ, / ] globular protein [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
球形[きゅうけい, kyuukei] (n,adj-no) globular or spherical shape [Add to Longdo]
球状星団[きゅうじょうせいだん, kyuujouseidan] (n) globular cluster [Add to Longdo]
紅色球形形象物[こうしょくきゅうけいけいしょうぶつ;べにいろきゅうけいけいしょうぶつ, koushokukyuukeikeishoubutsu ; beniirokyuukeikeishoubutsu] (n) (obsc) red globular shape; red ball signal shape (marine safety context) [Add to Longdo]
晶洞[しょうどう, shoudou] (n) druse (globular calcium oxalate crystals, often lining a rock cavity) [Add to Longdo]
[すず(P);りん;れい(ok), suzu (P); rin ; rei (ok)] (n) bell (often globular); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Globular \Glob"u*lar\, a. [Cf. F. globulaire.]
   Globe-shaped; having the form of a ball or sphere; spherical,
   or nearly so; as, globular atoms. --Milton.
   [1913 Webster]
 
   {Globular chart}, a chart of the earth's surface constructed
    on the principles of the globular projection.
 
   {Globular projection} (Map Projection), a perspective
    projection of the surface of a hemisphere upon a plane
    parallel to the base of the hemisphere, the point of sight
    being taken in the axis produced beyond the surface of the
    opposite hemisphere a distance equal to the radius of the
    sphere into the sine of 45[deg].
 
   {Globular sailing}, sailing on the arc of a great circle, or
    so as to make the shortest distance between two places;
    circular sailing.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Projection \Pro*jec"tion\, n. [L. projectio: cf. F. projection.]
   [1913 Webster]
   1. The act of throwing or shooting forward.
    [1913 Webster]
 
   2. A jutting out; also, a part jutting out, as of a building;
    an extension beyond something else.
    [1913 Webster]
 
   3. The act of scheming or planning; also, that which is
    planned; contrivance; design; plan. --Davenant.
    [1913 Webster]
 
   4. (Persp.) The representation of something; delineation;
    plan; especially, the representation of any object on a
    perspective plane, or such a delineation as would result
    were the chief points of the object thrown forward upon
    the plane, each in the direction of a line drawn through
    it from a given point of sight, or central point; as, the
    projection of a sphere. The several kinds of projection
    differ according to the assumed point of sight and plane
    of projection in each.
    [1913 Webster]
 
   5. (Geog.) Any method of representing the surface of the
    earth upon a plane.
    [1913 Webster]
 
   {Conical projection}, a mode of representing the sphere, the
    spherical surface being projected upon the surface of a
    cone tangent to the sphere, the point of sight being at
    the center of the sphere.
 
   {Cylindric projection}, a mode of representing the sphere,
    the spherical surface being projected upon the surface of
    a cylinder touching the sphere, the point of sight being
    at the center of the sphere.
 
   {Globular}, {Gnomonic}, {Orthographic}, {projection},etc. See
    under {Globular}, {Gnomonic}, etc.
 
   {Mercator's projection}, a mode of representing the sphere in
    which the meridians are drawn parallel to each other, and
    the parallels of latitude are straight lines whose
    distance from each other increases with their distance
    from the equator, so that at all places the degrees of
    latitude and longitude have to each other the same ratio
    as on the sphere itself.
 
   {Oblique projection}, a projection made by parallel lines
    drawn from every point of a figure and meeting the plane
    of projection obliquely.
 
   {Polar projection}, a projection of the sphere in which the
    point of sight is at the center, and the plane of
    projection passes through one of the polar circles.
 
   {Powder of projection} (Alchemy.), a certain powder cast into
    a crucible or other vessel containing prepared metal or
    other matter which is to be thereby transmuted into gold.
    
 
   {Projection of a point on a plane} (Descriptive Geom.), the
    foot of a perpendicular to the plane drawn through the
    point.
 
   {Projection of a straight line of a plane}, the straight line
    of the plane connecting the feet of the perpendiculars let
    fall from the extremities of the given line.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Protuberance}.
     [1913 Webster]
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 globular
   adj 1: having the shape of a sphere or ball; "a spherical
       object"; "nearly orbicular in shape"; "little globular
       houses like mud-wasp nests"- Zane Grey [syn: {ball-
       shaped}, {global}, {globose}, {globular}, {orbicular},
       {spheric}, {spherical}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top