Search result for

slakes

(76 entries)
(0.0108 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slakes-, *slakes*, slake
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา slakes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *slakes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slake[VT] บรรเทา, See also: คลาย, ทำให้สดชื่น, Syn. allay, quench

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
slake(สเลค) vi.,vt. (ทำให้) บรรเทา,เย็นลง,รู้สึกสดชื่น,เฉื่อยชาลง, (หินปูน) แตกตัวด้วยน้ำ., See also: slakable,slakeable adj. slaker n., Syn. allay

English-Thai: Nontri Dictionary
slake(vt) ทำให้เย็นลง,บรรเทา,กลั้ว(คอ),เจือน้ำ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
calcium hydroxide [slaked lime]แคลเซียมไฮดรอกไซด์, สารประกอบชนิดหนึ่ง สูตรเคมี คือ Ca(OH)2 เป็นของแข็งสีขาว ละลายน้ำได้เล็กน้อย มีชื่อสามัญว่าปูนขาว ได้จากแคลเซียมออกไซด์หรือปูนดิบทำปฏิกิริยากับน้ำ ใช้ในการทำปูนซีเมนต์ ใช้แก้ดินเป็นกรดหรือดินเปรี้ยว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
slaked limeปูนขาว, ดู calcium hydroxide [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lime, Slakedปูนสุก [การแพทย์]
Lime, Unslakedปูนขาว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Some water then, to slake your current thirst.ทานน้ำหน่อยแล้วกัน ให้คลายความกระหายซักหน่อย Legends (2010)
Its--its thirst may not be slaked with just one victim.มัน--มันอาจจะไม่หยุดอยู่แค่เหยื่อรายเดียว Demons (2011)
And I shall slake your every desire.และข้าจะสนองความต้องการ Fae-nted Love (2012)
And this world is but a spring to slake thy sacred thirst. "และโลกทั้งใบจะต้องวสันต์ เพื่อบรรเทาความกระหาย ด้วยน้ำศักดิ์สิทธิ์" Save Yourself (2012)
♪ Its blood lust tanks and crave gets slaked ♪เลือดแห่งความใคร่ คงจะช่วยแก้กระหาย Kill Your Darlings (2013)
Slake your thirst, witch, then speak of what you know of my wife.ทีนี้บอกข้าซิว่าเจ้ารู้อะไรเกี่ยวกับภรรยาข้า Manhattan (2013)
Your favorite sheets.Meine Lieblingslaken. Bad Timing (1980)
You'll meet with Sark in Denpasar disguised as a representative from the Raslak Jihad.Sie treffen Sark in Denpasar, getarnt als Repräsentant der Raslak Jihad. Rendezvous (2002)
We intercepted a communiqué detailing Sark's plan to buy it from Raslak Jihad.Wir fingen ein Communiqué ab mit Sarks Plan, sie von Raslak Jihad zu kaufen. Rendezvous (2002)
- Splinter group of the Raslak Jihad.- Splittergruppe von Raslak Jihad. The Solution (2002)
It says Sark and a splinter group of the Raslak Jihad have agreed on the number of men each side can bring to the meeting.Sark und eine Splittergruppe des Raslak Jihad vereinbarten, wie viele Männer jeder zu dem Treffen mitbringen kann. The Solution (2002)
According to the broker, you are affiliated with the Raslak Jihad.Dem Unterhändler nach stehen Sie mit Raslak Jihad in Verbindung. The Solution (2002)
Oh, for yotz sake! She gets more blind from drinking raslik.- Oh, zum Yotz nochmal, vom Raslak-trinken wird sie schneller blind. Crichton Kicks (2002)
Center Chamber for a nice hot Raslak.In die Hauptkammer, für einen schönen scharfen RaslakI Shrink Therefore I Am (2002)
Farad'N's blood on the wedding sheets, not mine.Farad'ns Blut auf den Hochzeitslaken. Nicht meines. Episode #1.3 (2003)
Got any Raslak?Habt ihr RaslakWe're So Screwed: Part 2: Hot to Katratzi (2003)
Listen, we need raslak.Hör zu, wir brauchen Raslak. Viel davon. Farscape: The Peacekeeper Wars (2004)
AsIaksen?Veum klopft heftig. Aslaksen! Varg Veum - Bitre blomster (2007)
Karsten!Aslaksen! Varg Veum - Bitre blomster (2007)
- Karsten AsIaksen.Karsten Aslaksen. Varg Veum - Bitre blomster (2007)
I want you to find him.Karsten Aslaksen. Varg Veum - Bitre blomster (2007)
You want me to find AsIaksen and make him get in touch.Sie wollen also, dass ich Karsten Aslaksen finde. Varg Veum - Bitre blomster (2007)
- I'm looking for Karsten AsIaksen.Ich suche Karsten Aslaksen. Er ist Chemiker. Varg Veum - Bitre blomster (2007)
His next of kin asked me to find him.Ich habe den Auftrag, Aslaksen zu suchen. Varg Veum - Bitre blomster (2007)
Anyone home...?Hallo, Herr Aslaksen? Varg Veum - Bitre blomster (2007)
Is AsIaksen all of a sudden a good friend of yours?Ist Aslaksen so was wie ein guter Freund von dir? Varg Veum - Bitre blomster (2007)
AsIaksen may be involved in camilla Farang's disappearance.Aslaksen hat was mit Camillas Verschwinden zu tun. Varg Veum - Bitre blomster (2007)
The post-mortem showed he was all rotten inside.Aslaksen war todkrank, durch und durch zerfressen. Varg Veum - Bitre blomster (2007)
What can you tell me about Karsten AsIaksen?Was können Sie mir über Karsten Aslaksen sagen? Varg Veum - Bitre blomster (2007)
- Did you hear Karsten has been killed?Haben Sie gehört, dass Karsten Aslaksen ermordet wurde? Varg Veum - Bitre blomster (2007)
I can't deal with that right now.Ich habe im Moment andere Probleme als Karsten Aslaksen. Varg Veum - Bitre blomster (2007)
Karsten AsIaksen was a highly regarded...Karsten Aslaksen war ein sehr geschätzter Mitarbeiter. Varg Veum - Bitre blomster (2007)
I can't keep your relationship secret anymore.Ich kann der Polizei Ihr Verhältnis mit Aslaksen nicht mehr verschweigen Varg Veum - Bitre blomster (2007)
We had a deal, Varg. Why didn't you tell me Karsten and Bård were friends?Sie haben mir verschwiegen, dass Aslaksen und Ihr Mann Freunde waren. Varg Veum - Bitre blomster (2007)
If camilla disappeared in the vicinity of Karsten's house then the police has to be informed.Camilla ist vermutlich in der Nähe von Aslaksens Haus verschwunden. Das muss die Polizei wissen. Varg Veum - Bitre blomster (2007)
- It belonged to Karsten AsIaksen. - AsIaksen?Der gehörte Aslaksen In den Bergen fuhr er einen Defender Varg Veum - Bitre blomster (2007)
I'm investigating the AsIaksen murder.Ich untersuche den Mord an Aslaksen. Varg Veum - Bitre blomster (2007)
A renault Spider, is it yours?"Gehört der Spider dir?" "Er gehörte Karsten Aslaksen." Varg Veum - Bitre blomster (2007)
Karsten AsIaksen gave you his warmest recommendation.Karsten Aslaksen empfahl Sie mir. Wärmstens. Varg Veum - Bitre blomster (2007)
AsIaksen recommended a girl. Is that...Aslaksen hat mir ein Mädchen ans Herz gelegt, das... Varg Veum - Bitre blomster (2007)
Four days later AsIaksen is killed. These events must be connected.4 Tage später wurde Aslaksen getötet Da besteht doch ein Zusammenhang! Varg Veum - Bitre blomster (2007)
AsIaksen was killed because he found something.Aslaksen wurde ermordet, weil er etwas herausgefunden hatte. Varg Veum - Bitre blomster (2007)
Karsten, he...Aslaksen ist in dieser Nacht überhaupt nicht nach Hause gefahren. Varg Veum - Bitre blomster (2007)
It shows Karsten went straight there after leaving Vibeke Farang.Aslaksen fuhr von Vibeke Farang direkt zu Norrlon. Varg Veum - Bitre blomster (2007)
It shows AsIaksen was there that night. - It's not illegal to work late.Aslaksen war vor der Inspektion dort Überstunden sind nicht verboten. Varg Veum - Bitre blomster (2007)
Bård Farang is innocent.Aslaksen wurde von Trygve oder Odin umgebrach Varg Veum - Bitre blomster (2007)
* Bartender Moe Szyslak! *Barkeeper Moe SzyslakTreehouse of Horror XX (2009)
- The lawyer is their father's house counsel.- Der Anwalt ist der Hauslakei ihres Vaters. The Social Network (2010)
Moe Szyslak, house sitter extraordinaire.Moe Szyslak, ein Meister der Housesitter. The Fight Before Christmas (2010)
He's had government lackeys reissue all official documents with his autograph.Er hat alle Dokumente von Regierungslakaien mit seiner Unterschrift neu ausstellen lassen. Scion (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าพึงพอใจ[V] satisfy, See also: content, please, assuage, gratify, indulge, sate, slake, Syn. น่าพอใจ, Example: การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ปูนผิว[N] slaked lime, Thai definition: ปูนขาวอย่างละเอียดใช้ฉาบทาพื้นนอกให้ขาวเป็นนวล

CMU English Pronouncing Dictionary
CIESLAK    CH EH1 S L AH0 K
ZAWISLAK    Z AA0 V IH1 S L AH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slake    (v) (s l ei1 k)
slaked    (v) (s l ei1 k t)
slakes    (v) (s l ei1 k s)
slaking    (v) (s l ei1 k i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
löschen (Durst; Kalk) | löschend | gelöscht | löschtto slake | slaking | slaked | slakes [Add to Longdo]
stillen | stillendto slake | slaking [Add to Longdo]
stilltslakes [Add to Longdo]
stillteslaked [Add to Longdo]
ungelöschtunslaked [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スレーキング[, sure-kingu] (n) slaking [Add to Longdo]
消石灰[しょうせっかい, shousekkai] (n) slaked lime [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
氢氧化钙[qīng yǎng huà gài, ㄑㄧㄥ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄍㄞˋ, / ] calcium hydroxide Ca(OH)2; slaked lime, #88,901 [Add to Longdo]
熟石灰[shú shí huī, ㄕㄨˊ ㄕˊ ㄏㄨㄟ, ] slaked lime; hydrated lime, #148,149 [Add to Longdo]
消石灰[xiāo shí huī, ㄒㄧㄠ ㄕˊ ㄏㄨㄟ, ] calcium hydroxide Ca(OH)2; slaked lime, #150,700 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top