ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

simplification

S IH2 M P L AH0 F IH0 K EY1 SH AH0 N   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -simplification-, *simplification*
English-Thai: Nontri Dictionary
simplification(n) การทำให้เข้าใจง่าย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Loosely comprised of early 20th-century modern artists who used wild brush strokes and bold colors while their subject matter exhibited a high degree of simplification and abstraction.เป็นการรวมตัวกันอย่างอิสระของ ศิลปินแนวใหม่ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ซึ่งใช้ฝีแปรงที่ดุเดือดเพื่อ ลากเส้นและเน้นสี ขณะที่งานของพวกเขา ถูกจัดว่าอยู่ระดับสูงสำหรับ Tarantella (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
SIMPLIFICATION S IH2 M P L AH0 F IH0 K EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
simplification (n) sˌɪmplɪfɪkˈɛɪʃən (s i2 m p l i f i k ei1 sh @ n)
simplifications (n) sˌɪmplɪfɪkˈɛɪʃənz (s i2 m p l i f i k ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
简单化[jiǎn dān huà, ㄐㄧㄢˇ ㄉㄢ ㄏㄨㄚˋ, / ] simplification; simplify, #29,354 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vereinfachung {f} | Vereinfachungen {pl}simplification | simplifications [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
簡易化[かんいか, kan'ika] (n,vs) simplification [Add to Longdo]
簡素化[かんそか, kansoka] (n,vs) simplification [Add to Longdo]
簡約[かんやく, kanyaku] (adj-na,n,adj-no) conciseness; brevity; simplification [Add to Longdo]
簡略化[かんりゃくか, kanryakuka] (n,vs) simplification [Add to Longdo]
省字[しょうじ;せいじ, shouji ; seiji] (n,vs) simplification of a kanji [Add to Longdo]
単一化[たんいつか, tan'itsuka] (n,vs) simplification; unification [Add to Longdo]
単純化[たんじゅんか, tanjunka] (n,vs) simplification [Add to Longdo]
平易化[へいいか, heiika] (n,vs) simplification [Add to Longdo]
[やく, yaku] (adv) (1) approximately; about; (n) (2) promise; (3) shortening; reduction; simplification; (4) {ling} (See 約音) contraction (in phonetics); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Simplification \Sim`pli*fi*ca"tion\, n. [Cf. F. simplification.]
   The act of simplifying. --A. Smith.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 simplification
   n 1: an explanation that omits superfluous details and reduces
      complexity
   2: elimination of superfluous details
   3: the act of reducing complexity [syn: {reduction},
     {simplification}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top