ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sigma

S IH1 G M AH0   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sigma-, *sigma*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sigma[N] ตัวอักษรกรีกตัวที่18

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sigma(ซิก'มะ) n. พยัญชนะตัวที่ 18 ของภาษากรีก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's a party at Sigma Chi, free food.เรามีงานเลี้ยงที่ ซิกม่า ไครย์ อาหารฟรี The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
If you ain't pledging Sigma Beta, you ain't worth no crap.ถ้าคุณไม่ให้คำมั่นกับ ซิกม่า คุณจะขี้ไม่ออก Pitch Perfect (2012)
You guys, it's the Sigma Beta Theta's Annual Fall Mixer.เราจะต้องแสดง แบบรวมวงกันให้ได้ก่อน Pitch Perfect (2012)
You didn't marry Jim Finnerty from Sigma Chi, did you?คุณไม่ได้แต่งงานกับจิม Finnerty จากชิคาโกซิกม่า, คุณ? White House Down (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
SIGMA S IH1 G M AH0
SIGMAN S IH1 G M AH0 N
SIGMAFORM S IH1 G M AH0 F AO0 R M

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
西格玛[Xī gé mǎ, ㄒㄧ ㄍㄜˊ ㄇㄚˇ, 西 / 西] sigma (Greek letter Σσ); (symbol for standard deviation in statistics), #69,814 [Add to Longdo]
西格马[xī gé mǎ, ㄒㄧ ㄍㄜˊ ㄇㄚˇ, 西 / 西] sigma (Greek letter Σσ), #419,974 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Summenzeichen {n}sigma sign [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シックスシグマ[, shikkusushiguma] (n) {comp} six sigma [Add to Longdo]
シックスシグマDMAICサイクル[シックスシグマディーエムエーアイシーサイクル, shikkusushigumadei-emue-aishi-saikuru] (n) six sigma DMAIC cycle [Add to Longdo]
Σ;σ;ς[シグマ, shiguma] (n) sigma [Add to Longdo]
σ電子[シグマでんし, shiguma denshi] (n) sigma electron [Add to Longdo]
累計メモリ[るいけいメモリ, ruikei memori] (n) {comp} sigma memory [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
累計メモリ[るいけいメモリ, ruikei memori] sigma memory [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sigma \Sig"ma\, n.; pl. {Sigmas}. [L., from Gr. ???, ???.]
   The Greek letter [Sigma], [sigma], or [sigmat] (English S, or
   s). It originally had the form of the English C.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sigma
   n 1: the 18th letter of the Greek alphabet

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SIGMA
     Software Industrialized Generator and Maintenance Aids system
 (MITI)
     

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 sigma /siɤ°ma/
  sigma

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top