ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทำให้ป่วย

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำให้ป่วย-, *ทำให้ป่วย*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can't take a drug that might kill me or make me sicker.ผมไม่อาจรับยาที่อาจ ฆ่าผมได้หรือทำให้ป่วยหนักไปอีก Believe (2009)
Can cause sickness, even death.ก็จะสามารถทำให้ป่วยหรือแม้แต่ตายได้ Olivia. In the Lab. With the Revolver (2010)
Eighty-eight.เขาว่าผู้หญิงต่างจากผู้ชาย ถ้าเธอเก็บมันไว้จะทำให้ป่วย New Tales of the Gisaeng (2011)
You're gonna get yourself sick out here.อยู่ข้างนอกแบบนี้อาจทำให้ป่วยนะ True Lies (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bring on[PHRV] เป็นเหตุให้เจ็บป่วย, See also: ทำให้ป่วย, Syn. come on, draw on
turn someone's stomach[IDM] ทำให้ไม่สบาย, See also: ทำให้ป่วย
lay low[PHRV] ทำให้ป่วย, See also: ทำให้ไม่สบาย, Syn. strike ddwn
sicken[VT] ทำให้เจ็บป่วย, See also: ทำให้ป่วย, ทำให้ไม่สบาย, ทำให้คลื่นไส้อาเจียน
strike down[PHRV] ทำให้ป่วยหนัก, See also: ทำให้ตาย, Syn. lay low
turn over[PHRV] ทำให้ป่วย, See also: ทำให้ไม่สบาย, Syn. turn up
turn up[PHRV] ทำให้ป่วย (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทำให้ไม่สบาย, Syn. turn over

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sicken(ซิค'เคิน) vt.,vi. ทำให้ป่วย,ทำให้คลื่นเหียน,กลายเป็นป่วย,กลายเป็นไม่สบาย,กลายเป็นคลื่นเหียน,ทำให้รังเกียจ
sickening(ซิค'คะนิง) adj. ทำให้ป่วย (ไม่สบาย,คลื่นเหียน,คลื่นไส้) ., See also: sickeningly adv., Syn. nauseating

English-Thai: Nontri Dictionary
sicken(vt) ทำให้ป่วย,ทำให้ไม่สบาย,ทำให้คลื่นไส้,ทำให้คลื่นเหียน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top