ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

serrate

S EH1 R EY2 T   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -serrate-, *serrate*
Possible hiragana form: せっらて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
serrate[VT] ทำให้คล้ายฟันเลื่อย, See also: มีเป็นร่องคล้ายฟันเลื่อย, Syn. notch
serrated[ADJ] ซึ่งมีขอบคล้ายฟันเลื่อย, See also: ซึ่งเป็นร่องคล้ายฟันเลื่อย, Syn. jagged, notched, saw-toothed, zigzag

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
serrate(เซอ'ริท) adj. มีของคล้ายฟันเลื่อย (เหรียญ) มีขอบเป็นร่องคล้ายฟันเลื่อย. vt. ทำให้คล้ายฟันเลื่อย
serrated(เซอ'ระทิด) adj. มีขอบคล้ายฟันเลื่อย

English-Thai: Nontri Dictionary
serrate(adj) เป็นซี่ๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
serrateจักฟันเลื่อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
serrated-ฟันเลื่อย [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
serrated suture; sutura serrata; suture, dentateรอยประสานแบบฟันเลื่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serrated; dentate-หยัก(คล้าย)ฟันเลื่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The tissue within the wounds suggests that the blade is serrated.เนื้อเยื่อในบาดแผลทำให้รู้ว่าใบมีดมีลักษณะเป็นฟันเลื่อย Cheating Death (2008)
But I thought you said the blade was single and serrated?ผมนึกว่าคุณบอกว่ามันเป็นใบมีดด้านเดียวที่เป็นฟันเลื่อยซะอีก? Cheating Death (2008)
- Serrated on one side to the hilt.- เป็นฟันเลื่อยที่อีกด้าน จนถึงด้าม Cheating Death (2008)
Ziv,double-tipped,partially serrated knife.ยี่ห้อซิฟ มีดคมสองด้าน บางส่วนเป็นฟันเลื่อย Cheating Death (2008)
The skin abrasions, they're indicative of a knife of a partially serrated edge.ฟันปลานี่ระบุได้ว่า ทำจากใบมีดที่เป็นซี่ๆ Saw VI (2009)
There's a serrated edge on the fabric.มีขอบร่องคล้ายฟันเลื่อยบนผ้า Bolt Action (2009)
A serrated blade could have.ใบเลื่อยไง เหมือนรอยกัด? Devil (2010)
You wouldn't happen to have a knife with a serrated blade on you, would you?คุณคงไม่มี มีดที่ มีใลเลื่อยติดตัว ใช่มั้ย ? Devil (2010)
Maybe she has a serrated blade on her!บางที เธออาจจะมีมีดก็ได้ Devil (2010)
Then... this serrated bite.แล้ว... นี่รอยกัดคล้ายฟันเลื่อย The Predator in the Pool (2010)
Its serrated blade allows you to cut through anything.ใบมีดที่เป็นฟันเลื่อยทำให้คุณ/Nสามารถตัดทุดอย่างได้ Remembrance of Things Past (2010)
Razor-sharp serrated teeth that inject venom for pre-digestion.ฟันคมกริบ และฉีดพิษที่ช่วยย่อย How to Train Your Dragon (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยัก[ADJ] wavy, See also: serrated, notched, curly, undulated, Syn. คด, งอ, Ant. ตรง, Example: โป๊ะไฟรูปดอกผักบุ้งปลายจีบหยักถูกชักลงมาต่ำเพื่อให้เด็กๆ ได้ไฟพอเหมาะแก่สายตา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฉก[adj.] (chaēk) EN: v-shaped ; serrated ; jagged ; forked ; pointed ; notched ; having sharp projections   FR: pointu
แฉก ๆ[adj.] (chaēk-chaēk) EN: v-shaped ; serrated ; jagged ; forked ; pointed ; having sharp projections   
สลับฟันปลา[v. exp.] (salap fanplā) EN: serrate ; zigzag   FR: denteler ; découper en dents de scie
หยัก[adj.] (yak) EN: wavy ; serrated ; notched ; curly ; undulated   FR: denté ; cranté

CMU English Pronouncing Dictionary
SERRATE    S EH1 R EY2 T
SERRATED    S EH1 R EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
serrated    (j) sˈɪrˈɛɪtɪd (s i1 r ei1 t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shāo, ㄕㄠ, ] serrated edges on a Chinese flag, #668,994 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぎざぎざ(P);ギザギザ[, gizagiza (P); gizagiza] (adj-na,adj-no,n,adv) (on-mim) jagged; notched; corrugated; milled; serrated; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Serrate \Ser"rate\, Serrated \Ser"ra*ted\, a. [L. serratus, fr.
   serra a saw; perhaps akin to secare to cut, E. saw a cutting
   instrument. Cf. {Sierra}.]
   1. Notched on the edge, like a saw.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) Beset with teeth pointing forwards or upwards; as,
    serrate leaves.
    [1913 Webster]
 
   {Doubly serrate}, having small serratures upon the large
    ones, as the leaves of the elm.
 
   {Serrate-ciliate}, having fine hairs, like the eyelashes, on
    the serratures; -- said of a leaf.
 
   {Serrate-dentate}, having the serratures toothed.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 serrate
   adj 1: notched like a saw with teeth pointing toward the apex
       [syn: {serrate}, {serrated}, {saw-toothed}, {toothed},
       {notched}]
   v 1: make saw-toothed or jag the edge of; "serrate the edges of
      the teeth"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top