ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

semiotic

S EH2 M IY0 AA1 T IH0 K   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -semiotic-, *semiotic*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Semioticsสัญศาสตร์ [TU Subject Heading]
Semiotics and literatureสัญศาสตร์กับวรรณกรรม [TU Subject Heading]

CMU English Pronouncing Dictionary
SEMIOTIC S EH2 M IY0 AA1 T IH0 K
SEMIOTICS S EH2 M IY0 AA1 T IH0 K S

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
符号学[fú hào xué, ㄈㄨˊ ㄏㄠˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] semiotics; semiology, #71,843 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
記号学[きごうがく, kigougaku] (n) semiotics; semiology [Add to Longdo]
記号論[きごうろん, kigouron] (n) semiotics [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Semeiotic \Se`mei*ot"ic\ (s[=e]`m[-e]*[o^]t"[i^]k or
   s[e^]`m[-e]*[o^]t"[i^]k), or Semiotic \Se`mi*ot"ic\, a. [Gr.
   shmeiwtiko`s, fr. shmei^on a mark, a sign.]
   1. Relating to signs or indications; pertaining to the
    language of signs, or to language generally as indicating
    thought.
    [1913 Webster]
 
   2. (Med.) Of or pertaining to the signs or symptoms of
    diseases.
    [1913 Webster] Semeiotics

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Semiotic \Se`mi*ot"ic\, a.
   Same as {Semeiotic}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 semiotic
   adj 1: of or relating to semiotics; "semiotic analysis" [syn:
       {semiotic}, {semiotical}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top