ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

secretariat

S EH2 K R IH0 T EH1 R IY0 AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -secretariat-, *secretariat*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
secretariat(n) เลขาธิการ, See also: กองเลขาธิการ, สำนักเลขาธิการ, สำนักงานเลขานุการ, เจ้าหน้าที่เลขานุการ, Syn. administration, bureau, department

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
secretariat(เซคริแท'เรียท) n. กองเลขาธิการ, สำนักงานเลขาธิการ, สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานรัฐมนตรี, ตำแหน่งเลขาธิการ, ตำแหน่งรัฐมนตรี, ตำแหน่งเลขานุการ, เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานดังกล่าว
secretariate(เซคริแท'เรียท) n. กองเลขาธิการ, สำนักงานเลขาธิการ, สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานรัฐมนตรี, ตำแหน่งเลขาธิการ, ตำแหน่งรัฐมนตรี, ตำแหน่งเลขานุการ, เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานดังกล่าว
undersecretariat(อันเดอะเซคคริแท'เรียท) n. สำนักงานปลัดกระทรวง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
secretariatสำนักงานเลขานุการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
secretariat generalสำนักเลขาธิการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Secretariat of the United Nationsคือสำนักเลขาธิการสหประชาชาติ ประกอบด้วยตัวเลขาธิการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยสมัชชาตามข้อเสนอแนะของคณะมนตรีความมั่นคง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ตามที่องค์การต้องการหน้าที่สำคัญของเลขาธิการสหประชา ชาติ คือ ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารขององค์การ นำเรื่องใดก็ตามเสนอต่อคณะมนตรีความมั่นคง ซี่งตามทรรศนะของเลขาธิการเห็นว่าเป็นภัยคุกคามสันติภาพและความมั่นคง ระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ทำรายงานประจำปี และรายงานเพิ่มเติมใด ๆ ที่จำเป็นเสนอต่อสมัชชาสหประชาชาติ เกี่ยวกับงานขององค์การ สหประชาชาติคณะเจ้าหน้าที่ที่ทำงานช่วยเหลือเลขาธิการนั้น ถือเป็นเจ้าหน้าที่ระหว่างประเทศ ประกอบด้วยชนชาติต่าง ๆ ในการเกณฑ์เจ้าหน้าที่เหล่านี้เข้าทำงานกับสหประชาชาติ จะคัดแต่ผู้ที่มีประสิทธิภาพ ความสามารถ และความซื่อสัตย์ในระดับสูงสุด และคำนึงถึงเขตภูมิศาสตร์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในการทำงานตามหน้าที่ ทั้งตัวเลขาธิการและคณะเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมงาน จะต้องไม่แสวงหรือรับคำสั่งจากรัฐบาลใด ๆ หรือจากผู้มีอำนาจหน้าที่อื่นใดที่อยู่นอกเหนือองค์การสหประชาชาติ ขณะเดียวกัน สมาชิกของสหประชาชาติได้ตกลงยอมรับนับถือความรับผิดชอบที่มีลักษณะระหว่าง ประเทศของสำนักเลขาธิการ และจักไม่แสวงใช้อิทธิพลใด ๆ ต่อสำนักเลขาธิการ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบเหล่านั้น [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your Majesty, Second State Councilor Kim Jong Seo and Royal Secretariat Scribe Kim Seung Yoo are here.ฝ่าบาท เสนาบดีขั้นที่สองคิมจองซุ และราชเลขานุการคิมซึงยู ขอเข้าเฝ้า The Princess' Man (2011)
The one who pushed a dismissed official up to the position of a scribe at the Royal Secretariat must be your father too.คนที่ผลักดันให้ไล่ขุนนางออกไปอยู่ตำแหน่งเสมียนที่สำนักราชเลขา ต้องเป็นบิดาของเจ้าเหมือนกัน The Princess' Man (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร(n) Secretariat of the House of Representatives, Example: ปัจจุบันสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีข้าราชการจำนวน 1, 064 คน และลูกจ้างจำนวน 173 คน
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา(n) Secretariat of the Senate, Example: สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาตั้งขึ้นนับแต่เดือนกันยายน 2535 ตามระเบียบจัดแบ่งส่วนราชการ ของคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี(n) Secretariat of the Prime Minister, Syn. สลน., Example: สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานราชการที่มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมในโครงการนำร่อง IT Model Office
สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(n) Secretariat of the Cabinet, Syn. สลค., Example: ในปัจจุบันสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นส่วนราชการเทียบเท่ากรม สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ(n) Secretariat of the National Security Council
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี(n) Secretariat of the Prime Minister, Syn. สลน

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SECRETARIAT S EH2 K R IH0 T EH1 R IY0 AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
secretariat (n) sˌɛkrətˈɛəʳrɪəʳt (s e2 k r @ t e@1 r i@ t)
secretariats (n) sˌɛkrətˈɛəʳrɪəʳts (s e2 k r @ t e@1 r i@ t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
官房[かんぼう, kanbou] (n) government secretariat; (P) #4,240 [Add to Longdo]
国際連合事務局[こくさいれんごうじむきょく, kokusairengoujimukyoku] (n) (obsc) (See 国連事務局) United Nations Secretariat [Add to Longdo]
国連事務局[こくれんじむきょく, kokurenjimukyoku] (n) United Nations Secretariat [Add to Longdo]
事務局[じむきょく, jimukyoku] (n) secretariat; executive office; (P) [Add to Longdo]
事務局長[じむきょくちょう, jimukyokuchou] (n) head of the secretariat [Add to Longdo]
事務総局[じむそうきょく, jimusoukyoku] (n) secretariat-general [Add to Longdo]
書記局[しょききょく, shokikyoku] (n) secretariat; (P) [Add to Longdo]
中書省[ちゅうしょしょう, chuushoshou] (n) (See 三省・さんしょう) Secretariat (Tang-dynasty China) [Add to Longdo]
内閣官房[ないかくかんぼう, naikakukanbou] (n) Cabinet Secretariat; (P) [Add to Longdo]
内閣大学士[ないかくだいがくし, naikakudaigakushi] (n) (See 大学士) position at the imperial court in ancient China; grand secretariat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Secretariat \Sec`re*ta"ri*at\, Secretariate \Sec`re*ta"ri*ate\,
   n. [F. secr['e]tariat.]
   The office of a secretary; the place where a secretary
   transacts business, keeps records, etc.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 secretariat
   n 1: an administrative unit responsible for maintaining records
      and other secretarial duties; especially for international
      organizations [syn: {secretariat}, {secretariate}]
   2: thoroughbred that won the triple crown in 1973

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top