ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sculptor

S K AH1 L P T ER0   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sculptor-, *sculptor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sculptor[N] ช่างแกะสลัก, See also: ประติมากร, คนแกะสลัก, ช่างสลัก, ช่างปั้น, Syn. artist, modeler, carver

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sculptor(สคัลพฺ'เทอะ) n. ช่างแกะสลัก,ช่างปั้นรูป,ช่างหล่อรูป

English-Thai: Nontri Dictionary
sculptor(n) ช่างปั้น,ช่างแกะสลัก,ช่างหล่อ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sculptorsประติมากร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm a sculptor. I'm trying to be a sculptor and she's my work of--ผมเป็นช่างปั้น และเธอเป็นงานของผม ของ... Mannequin (1987)
I'm really a sculptor.จริง ๆ แล้วเปล่าครับ. ผมเป็นช่างแกะสลักน่ะครับ. Mannequin (1987)
There was a sculptor and he found a stone, a special stone.มีช่างแกะสลักคนหนึ่งNเขาค้นพบหินงามที่วิเศษที่สุด Rambo III (1988)
The sculptor said he hadn't created anything.แต่ช่างแกะสลักคนนั้นกล่าวNเขาไม่ได้ทำอะไรเลย Rambo III (1988)
Artist, inventor, sculptor, naturalist.ศิลปิน, นักประดิษฐ์, ประติมากร , นักธรรมชาติวิทยา ชาวอิตาลี ในคริสตศตวรรษที่ 15 Pi (1998)
- Sculptor, sir.สปาร์เทิน เจ้าหากินอย่างใด ? 300 (2006)
- Sculptor. - And you?เห็นไหม สหายเก่า ? 300 (2006)
He became a sculptor when he was in prison,เขากลายเป็นช่างแกะสลัก เมื่อตอนติดคุก Out of the Past (2007)
So... you're a sculptor?ถ้างั้น... คุณเป็นช่างแกะสลักใช่มั๊ย Unstoppable Marriage (2007)
A sculptor?ช่างแกะสลักเหรอ? Unstoppable Marriage (2007)
I'm Serena Dean, the curator of this exhibition, and Phil is sorry she couldn't be here tonight, but we're thrilled and excited to present a new piece by sculptor Jodi Lerner.ดิฉัน เซรีน่า ดีน เป็นผู้ดูแลการจัดงานแสดงในครั้งนี้ ฟิล ได้ฝากคำขอโทษที่ไม่สามารถ มาร่วมงานคืนนี้ได้ ... Loyal and True (2008)
Innovative farmers, sculptors, exceptional navigators, they were caught in the vise of overpopulation and dwindling resources.ชาวนาผู้บุกเบิก, ประติมากร นักเดินเรือผู้เชี่ยวชาญ พวกเขาประสบปัญหาประชากรมากเกินไป กรอปกับทรัพยากรที่ลดน้อยลง Home (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sculptorThe completion of the bronze statue did credit to the sculptor.
sculptorThe sculptor belongs to the Renaissance school.
sculptorThe sculptor carved wood into an image of Buddha.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประติมากร[N] sculptor, See also: sculptress, Syn. นักปั้น, Example: ประติมากรคนนี้มีชื่อเสียงมากในยุโรป, Count unit: คน
ช่างแกะสลัก[N] sculptor, Example: ช่างแกะสลักหินที่หัดใหม่ นิยมหัดจากการทำลูกนิมิตก่อน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชำนาญการแกะสลัก, ผู้มีอาชีพการแกะสลัก
ช่างสลัก[N] sculptor, See also: carver, Syn. ช่างแกะสลัก, Example: เขาเป็นช่างสลักที่มีชื่อเสียงเกินกว่าช่างสลักคนอื่นๆ, Thai definition: ผู้ชำนาญการแกะสลัก, ผู้มีอาชีพการแกะสลัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างแกะ[n.] (chang kae) EN: carver ; wood carver ; metal engraver ; sculptor   FR: graveur [m] ; ciseleur [m] ; graveur sur bois [m] ; graveur sur métal [m] ; sculpteur [m]
ช่างแกะสลัก[n.] (chang kaesalak) EN: sculptor   FR: sculpteur [m] ; graveur [m]
ช่างปั้น[n.] (chang pan) EN: sculptor ; potter ; modeler ; modeller   FR: sculpteur [m] ; potier [m] ; modeleur [m]
ช่างสลัก[n.] (chang salak) EN: carver ; woodcaver ; sculptor   FR: tailleur [m] ; graveur sur bois [m]
ประติมากร[n.] (pratimākøn) EN: sculptor ; sculptress   FR: sculpteur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SCULPTOR    S K AH1 L P T ER0
SCULPTORS    S K AH1 L P T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sculptor    (n) skˈʌlptər (s k uh1 l p t @ r)
sculptors    (n) skˈʌlptəz (s k uh1 l p t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
雕刻家[diāo kè jiā, ㄉㄧㄠ ㄎㄜˋ ㄐㄧㄚ, / ] sculptor, #79,442 [Add to Longdo]
玉夫座[yù fū zuò, ㄩˋ ㄈㄨ ㄗㄨㄛˋ, ] Sculptor (constellation) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bildhauer {m}; Skulpteur {m}; Plastiker {m} | Bildhauer {pl}sculptor | sculptors [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
造仏所[ぞうぶつしょ, zoubutsusho] (n) (See 仏所・3) government-run workshop of Buddhist sculptors (during the Nara period) [Add to Longdo]
彫工[ちょうこう, choukou] (n) carver; engraver; sculptor [Add to Longdo]
彫刻家[ちょうこくか, choukokuka] (n) engraver; carver; sculptor [Add to Longdo]
彫刻室座[ちょうこくしつざ, choukokushitsuza] (n) (constellation) Sculptor [Add to Longdo]
仏所[ぶっしょ, bussho] (n) (1) place containing a Buddhist image; (2) (See 極楽・1,浄土) place containing a buddha (e.g. the pure land); (3) (See 造仏所) independent workshop of Buddhist sculptors (from the Heian period onward) [Add to Longdo]
木彫師;木彫り師[きぼりし, kiborishi] (n) (obsc) (See 木彫り職人) wood sculptor; woodcarver [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sculptor \Sculp"tor\, n. [L. sculptor, fr. sculpere, sculptum,
   to carve; cf. scalpere to cut, carve, scratch, and Gr. ? to
   carve: cf. F. sculpteur.]
   1. One who sculptures; one whose occupation is to carve
    statues, or works of sculpture.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, an artist who designs works of sculpture, his first
    studies and his finished model being usually in a plastic
    material, from which model the marble is cut, or the
    bronze is cast.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sculptor
   n 1: an artist who creates sculptures [syn: {sculptor},
      {sculpturer}, {carver}, {statue maker}]
   2: a faint constellation in the southern hemisphere near Phoenix
     and Cetus

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top