ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scarp

S K AA1 R P   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scarp-, *scarp*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scarp[N] ที่ชัน, See also: เนินชัน, Syn. rock
scarpa[SL] หนีเร็ว!
scarper[SL] หนีเร็ว!

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scarp(สคาร์พ) n. แนวหน้าผาที่เกิดจากคลื่นทะเลเซาะกร่อน,เนินเอียงลาดชันในของป้อมปราการ,เนินชัน. vi. กลายเป็นเนินชัน., Syn. slope
escarpmentn. ด้านลาดชันคล้ายหน้าผา,เนินหรือกำแพงที่ลาดชัน

English-Thai: Nontri Dictionary
escarpment(n) ที่สูงชัน,ที่ลาดชัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
scarp; escarpmentผาชัน, ผาตั้ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah, fuckin' Carmine Scarpaglia. That guy used to beat the shit out of me in kindergarten.ไอ้คาร์ไมน์ สการ์ปักเลียคู่อริเก่าชั้น สมัยอนุบาล Good Will Hunting (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scarpWell now ... shall we scarper before we're found?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เศษกระดาษ[N] scarp of paper, See also: piece of paper, waste paper, bits of paper, Example: คนญี่ปุ่นรักษาความสะอาดของบ้านเมืองไม่ทิ้งเศษกระดาษ ขยะมูลฝอยตามถนนหนทาง, Thai definition: กระดาษชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่ทิ้งรกเกลื่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชัน[adj.] (chan) EN: steep ; erect ; precipitous ; sheer   FR: escarpé ; à pic ; abrupt ; pentu
ชิงช้า[n.] (chingchā) EN: swing   FR: balançoire [f] ; escarpolette [f] (vx)
เศษกระดาษ[n. exp.] (sēt kradāt) EN: scarp of paper ; piece of paper ; waste paper ; bits of paper   FR: bout de papier [m] ; morceau de papier [m]
สูงชัน[adj.] (sūngchan) EN: steep ; sharply-sloping   FR: escarpé ; à pic

CMU English Pronouncing Dictionary
SCARP    S K AA1 R P
SCARPA    S K AA1 R P AH0
SCARPATI    S K AA0 R P AA1 T IY0
SCARPINO    S K AA0 R P IY1 N OW0
SCARPONE    S K AA0 R P OW1 N IY0
SCARPELLI    S K AA0 R P EH1 L IY0
SCARPELLO    S K AA2 R P EH1 L OW0
SCARPULLA    S K AA2 R P UH1 L AH0
SCARPINATTO    S K AA2 R P IH0 N AA1 T OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scarp    (n) skˈaːp (s k aa1 p)
scarps    (n) skˈaːps (s k aa1 p s)
scarper    (v) skˈaːpər (s k aa1 p @ r)
scarpers    (v) skˈaːpəz (s k aa1 p @ z)
scarpered    (v) skˈaːpəd (s k aa1 p @ d)
scarpering    (v) skˈaːpərɪŋ (s k aa1 p @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eskarpe {f} | Eskarpen {pl}scarp | scarps [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ステップスカルプチャ[, suteppusukarupucha] (n) {comp} step scarpcher [Add to Longdo]
マスカルポーネ[, masukarupo-ne] (n) mascarpone [Add to Longdo]
断層崖[だんそうがい, dansougai] (n) fault scarp; fault escarpment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scarp \Scarp\, n. [OF. escharpe. See 2d {Scarf}.] (Her.)
   A band in the same position as the bend sinister, but only
   half as broad as the latter.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scarp \Scarp\, n. [Aphetic form of {Escarp}.]
   1. (Fort.) The slope of the ditch nearest the parapet; the
    escarp.
    [1913 Webster]
 
   2. A steep descent or declivity.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scarp \Scarp\, v. t. [imp. & p. p. {Scarped}; p. pr. & vb. n.
   {Scarping}.]
   To cut down perpendicularly, or nearly so; as, to scarp the
   face of a ditch or a rock.
   [1913 Webster]
 
      From scarped cliff and quarried stone.  --Tennyson.
   [1913 Webster]
 
      Sweep ruins from the scarped mountain.  --Emerson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Escarp \Es*carp"\, n. [F. escarpe (cf. Sp. escarpa, It. scarpa),
   fr. escarper to cut steep, cut to a slope, prob. of German
   origin: cf. G. scharf sharp,, E. sharp, or perh. scrape.]
   (Fort.)
   The side of the ditch next the parapet; -- same as {scarp},
   and opposed to {counterscarp}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scarp
   n 1: a long steep slope or cliff at the edge of a plateau or
      ridge; usually formed by erosion [syn: {escarpment},
      {scarp}]
   2: a steep artificial slope in front of a fortification [syn:
     {escarpment}, {escarp}, {scarp}, {protective embankment}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top