Search result for

scarlet

(75 entries)
(0.1754 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scarlet-, *scarlet*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
scarlet (n) ไข้หัด
scarlet (vt adj ) (สการ์เล็ต) สีแดงเป็นประกาย
scarlet letter (n ) หนังสือหรือจดหมายที่ผู้แต่งเขียนไว้สำหรับขอโทษในความผิดพลาดของตัวเอง, จดหมายลา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scarlet    [ADJ] สีเลือดหมู, See also: สีแดงสด, Syn. orange red, vermilion
scarlet    [N] เสื้อผ้าสีเลือดหมู
scarlet fever    [N] ไข้อีดำอีแดง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scarlet(สแคร์'ลิท) adj. สีแดงสด (ค่อนไปทางสีส้ม) ,ผ้าที่มีสีแดงสด,เครื่องแต่งกายที่มีสีแดงสด. adj. มีสีแดงสด
scarlet fevern. ไข้อีดำอีแดง มีอาการเจ็บคอ ลิ้นแดงเข้ม ผิวหนังมีผื่นแดง ชีพจรเต้นเร็ว,การบูชาทหาร (ของผู้หญิง)
scarlet womann. หญิงมั่วโลกีย์,หญิงชั่ว

English-Thai: Nontri Dictionary
scarlet(adj) สีแดง
scarlet(n) ผ้าสักหลาดสีแดง
SCARLET scarlet fever(n) ไข้ผื่นแดง,ไข้อีดำอีแดง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
Do I bear the scarlet letter?Do l bear the scarlet letter? Maid in Manhattan (2002)
Encoder scarlett0512Encoder scarlett0512 If in Love... Like Them (2007)
My father is pressing for an early ordination, while my own inclination is to the scarlet of a captaincy in His Majesty's regulars.ทั้งๆ ที่ผมอยากจะเป็น ทหารส่วนพระองค์ Becoming Jane (2007)
The scarlet will suit you very well.ตำแหน่งนั้นต้องเหมาะกับคุณแน่ Becoming Jane (2007)
the hospital got a call from a guest at the scarlet red motel, checking to see if the pregnant woman was doing okay.ทางโรงพยาบาลได้รับสายจากแขก ที่โรงแรม เรด สการ์เเล็ท , ให้เช็คว่าเห็นหญิงตั้งครรภ์เป็นยังไง. The Same Old Story (2008)
It's scarlet fever.เป็นไข้ดำแดง The Reader (2008)
Now I had scarlet fever as a kid, (ringing continues) leaving me deaf in one ear.ผมเป็นไข้ดำแดงตั้งแต่เด็ก ทำให้ผมหูหนวกไปข้างนึง Hairography (2009)
The waves about me were scarlet foaming, horribly warm in the Freighter's wake.สำหรับผมคลื่นทะเลคือสีเลือด มันเตือนให้ผมนึกถึงสำเภานรกลำนั้น Watchmen (2009)
Were you aware that J.F.K. Had scarlet fever in childhood?ใช่ ไข้อีดำอีแดงอาจทำให้เกิดโรคข้อกระดูกอักเสบ The Proof in the Pudding (2010)
You channel scarlett daily.เธอดูสการ์เล็ตรายวัน Isobel (2010)
Forced to wear the scarlet A to punish her adulterous behavior.บังคับให้ประทับตัวอักษร เอ เพื่อลงโทษที่เธอคบชู้ ร็อบบี้หยุดเถอะ เธอทำให้ฉันอึดอัด Crazy, Stupid, Love. (2011)
I have marked myself with a scarlet J for you, Jessica.ฉันประทับตัวเอง ด้วยตัวอักษร เจ เพื่อเธอ เจสสิก้า Crazy, Stupid, Love. (2011)
Marie antoinette, scarlett o'hara--มารี อังตัวเน็ต สกาเล็ต โอ ฮาร่า While You Weren't Sleeping (2011)
I've been scarlet nerded by you.โดนตราหน้าเป็นเนิร์ดเพราะนายนี่แหละ Wolf Moon (2011)
When the Whore of Babylon is revealed, she is "sitting on a scarlet-colored beast"เมื่อนางแพศยาแห่งบาบิโลนปรากฎตัวขึ้น เธอจะนั่งอยู่บนตัวอสูรร้ายสีแดง Nebraska (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อีดำอีแดง    [N] scarlet fever, See also: scarlatina, Thai definition: ชื่อโรคติดต่อชนิดหนึ่ง ขึ้นเป็นผื่นสีดำสีแดงตามตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แดงเลือดนก[adj.] (daēng leūat nok) EN: vermilion ; bright red ; scarlet   FR: vermillon ; cramoisi
แดงสด [adj.] (daēng sot) EN: vermilion ; bright red ; scarlet   FR: vermillon ; écarlate
ไข้ดำแดง[n.] (khai dam daēng) EN: scarlet fever   FR: scarlatine [f]
นกจาบปีกอ่อนสีแดง[n. exp.] (nok jāp pīk øn sī daēng) EN: Scarlet Finch   FR: Cipaye écarlate ; Gros-bec cipaye [m] ; Gros-bec sipahi [m]
นกกาฝากอกแดง[n. exp.] (nok kāfāk ok daēng) EN: Scarlet-breasted Flowerpecker   FR: Dicée à poitrine écarlate [m] ; Dicée à gorge rubis [m]
นกขุนแผนตะโพกแดง[n. exp.] (nok khun phaēn taphōk daēng) EN: Scarlet-rumped Trogon   FR: Trogon de Duvaucel [m] ; Couroucou de Duvaucel [m] ; Couroucou à croupion rouge [m]
นกกินปลีแดง[n. exp.] (nok kin plī daēng) EN: Temminck's Sunbird ; Scarlet Sunbird ; Javan Sunbird   FR: Souimanga de Temminck [m] ; Souimanga écarlate [m]
นกพญาไฟใหญ่[n. exp.] (nok phayāfai yai) EN: Scarlet Minivet   FR: Grand Minivet [m] ; Minivet flammé [m]
นกสีชมพูสวน[n. exp.] (nok sī chomphū sūan) EN: Scarlet-backed Flowerpecker   FR: Dicée à dos rouge [m]
ประทัดไต้หวัน [n. exp.] (prathat Taiwan) EN: Scarlet bush ; Fire bush ; Coloradillo   

CMU English Pronouncing Dictionary
SCARLET    S K AA1 R L AH0 T
SCARLETT    S K AA1 R L EH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scarlet    (n) (s k aa1 l @ t)
scarlets    (n) (s k aa1 l @ t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arakanga [ornith.]Scarlet Macaw [Add to Longdo]
Scharlach {m} [med.]scarlet fever; scarlatina [Add to Longdo]
scharlachrot; puterrotscarlet red [Add to Longdo]
Scharlachgimpel {m} [ornith.]Scarlet Finch [Add to Longdo]
Scharlachtangare {f} [ornith.]Scarlet Tanager [Add to Longdo]
Scharlachsichler {m} [ornith.]Scarlet Ibis [Add to Longdo]
Scharlachschnäpper {m} [ornith.]Scarlet Robin [Add to Longdo]
Papageienblatt {n} (Alternanthera)scarlet hygro [Add to Longdo]
Scharlachmennigvogel {m} [ornith.]Scarlet Minivet [Add to Longdo]
Scharlachnektarvogel {m} [ornith.]Scarlet Sunbird [Add to Longdo]
Seidenflankentangare {f} [ornith.]Scarlet & White Tanager [Add to Longdo]
Scharlachhonigfresser {m} [ornith.]Scarlet Honeyeater [Add to Longdo]
Kardinalsgarnele {f} (Lysmata debelius) [zool.]scarlet cleaner shrimp [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スカーレット[, suka-retto] (n) scarlet; (P) [Add to Longdo]
炎色[えんしょく, enshoku] (n) flame (color, colour); flame scarlet; bright reddish; orange [Add to Longdo]
花豆[はなまめ, hanamame] (n) (1) scarlet runner bean; (2) flower bean [Add to Longdo]
御朱印;ご朱印[ごしゅいん, goshuin] (n) letter bearing the shogun's scarlet seal [Add to Longdo]
紅葉葵[もみじあおい;モミジアオイ, momijiaoi ; momijiaoi] (n) (uk) scarlet rosemallow (Hibiscus coccineus) [Add to Longdo]
実葛;真葛[さねかずら;サネカズラ, sanekazura ; sanekazura] (n) (uk) scarlet kadsura (Kadsura japonica) [Add to Longdo]
朱(P);緋[あけ(P);ひ(緋), ake (P); hi ( hi )] (n) (1) scarlet; red; (2) (See 朱に染まる) blood; (P) [Add to Longdo]
朱色[しゅいろ, shuiro] (n,adj-no) vermilion; scarlet [Add to Longdo]
深紅色[しんこうしょく, shinkoushoku] (n) scarlet; deep crimson [Add to Longdo]
深緋[ふかひ, fukahi] (n) deep scarlet [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
喉痧[hóu shā, ㄏㄡˊ ㄕㄚ, ] scarlet fever [Add to Longdo]
深红色[shēn hóng sè, ㄕㄣ ㄏㄨㄥˊ ㄙㄜˋ, / ] scarlet [Add to Longdo]
猩红[xīng hóng, ㄒㄧㄥ ㄏㄨㄥˊ, / ] scarlet [Add to Longdo]
猩红热[xīng hóng rè, ㄒㄧㄥ ㄏㄨㄥˊ ㄖㄜˋ, / ] scarlet fever [Add to Longdo]
猩红色[xīng hóng sè, ㄒㄧㄥ ㄏㄨㄥˊ ㄙㄜˋ, / ] scarlet (color) [Add to Longdo]
鲜红[xiān hóng, ㄒㄧㄢ ㄏㄨㄥˊ, / ] scarlet; bright red [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scarlet \Scar"let\, n. [OE. scarlat, scarlet, OF. escarlate, F.
   ['e]carlate (cf. Pr. escarlat, escarlata, Sp. & Pg.
   escarlata, It. scarlatto, LL. scarlatum), from Per.
   sakirl[=a]t.]
   A deep bright red tinged with orange or yellow, -- of many
   tints and shades; a vivid or bright red color.
   [1913 Webster]
 
   2. Cloth of a scarlet color.
    [1913 Webster]
 
       All her household are clothed with scarlet. --Prov.
                          xxxi. 21.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scarlet \Scar"let\, v. t.
   To dye or tinge with scarlet. [R.]
   [1913 Webster]
 
      The ashy paleness of my cheek
      Is scarleted in ruddy flakes of wrath.  --Ford.
   [1913 Webster] Scarmage

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scarlet \Scar"let\, a.
   Of the color called scarlet; as, a scarlet cloth or thread.
   [1913 Webster]
 
   {Scarlet admiral} (Zool.), the red admiral. See under {Red}.
    -- Scarlet bean (Bot.), a kind of bean ({Phaseolus
    multiflorus}) having scarlet flowers; scarlet runner.
 
   {Scarlet fever} (Med.), a contagious febrile disease
    characterized by inflammation of the fauces and a scarlet
    rash, appearing usually on the second day, and ending in
    desquamation about the sixth or seventh day.
 
   {Scarlet fish} (Zool.), the telescope fish; -- so called from
    its red color. See under {Telescope}.
 
   {Scarlet ibis} (Zool.) See under {Ibis}.
 
   {Scarlet maple} (Bot.), the red maple. See {Maple}.
 
   {Scarlet mite} (Zool.), any one of numerous species of bright
    red carnivorous mites found among grass and moss,
    especially {Thombidium holosericeum} and allied species.
    The young are parasitic upon spiders and insects.
 
   {Scarlet oak} (Bot.), a species of oak ({Quercus coccinea})
    of the United States; -- so called from the scarlet color
    of its leaves in autumn.
 
   {Scarlet runner} (Bot.), the scarlet bean.
 
   {Scarlet tanager}. (Zool.) See under {Tanager}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scarlet
   adj 1: of a color at the end of the color spectrum (next to
       orange); resembling the color of blood or cherries or
       tomatoes or rubies [syn: {red}, {reddish}, {ruddy},
       {blood-red}, {carmine}, {cerise}, {cherry}, {cherry-red},
       {crimson}, {ruby}, {ruby-red}, {scarlet}]
   n 1: a variable color that is vivid red but sometimes with an
      orange tinge [syn: {scarlet}, {vermilion}, {orange red}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top