Search result for

อีดำอีแดง

(5 entries)
(0.8622 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อีดำอีแดง-, *อีดำอีแดง*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อีดำอีแดง    [N] scarlet fever, See also: scarlatina, Thai definition: ชื่อโรคติดต่อชนิดหนึ่ง ขึ้นเป็นผื่นสีดำสีแดงตามตัว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อีดำอีแดงน. เครื่องเล่นการพนันอย่างหนึ่ง ใช้ไม้ ๓ อัน ทาสีดำ สีแดง และสีขาว เจ้ามือกำไม้ทั้ง ๓ อันไว้ แล้วใช้ความไวปัดไม้อันหนึ่งลงในกล่อง ให้ลูกค้าแทงสี ถ้าแทงผิดเจ้ามือกิน, ปลาดำปลาแดง หรือ ไม้ดำไม้แดง ก็เรียก.
อีดำอีแดงน. ชื่อโรคติดต่อชนิดหนึ่ง ขึ้นเป็นผื่นสีดำสีแดงตามตัว.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scarlet fevern. ไข้อีดำอีแดง มีอาการเจ็บคอ ลิ้นแดงเข้ม ผิวหนังมีผื่นแดง ชีพจรเต้นเร็ว,การบูชาทหาร (ของผู้หญิง)

English-Thai: Nontri Dictionary
SCARLET scarlet fever(n) ไข้ผื่นแดง,ไข้อีดำอีแดง

Are you satisfied with the result?

Go to Top