ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

roundly

R AW1 N D L IY0   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -roundly-, *roundly*, round
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
roundly[ADV] อย่างเป็นรูปวงกลม
roundly[ADV] อย่างเต็มที่, Syn. wholly, completely, thoroughly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
roundly(เรานดฺ'ลี) adv. เป็นวงกลม,เป็นรูปทรงกลม,อย่างรุนแรง,หุนหันพลันแล่น,ไม่ปรานี,เต็มที่,อย่างสมบูรณ์, Syn. thoroughly

CMU English Pronouncing Dictionary
ROUNDLY    R AW1 N D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
roundly    (a) rˈaundliː (r au1 n d l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Roundly \Round"ly\, adv.
   1. In a round form or manner.
    [1913 Webster]
 
   2. Openly; boldly; peremptorily; plumply.
    [1913 Webster]
 
       He affirms everything roundly.    --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. Briskly; with speed. --locke.
    [1913 Webster]
 
       Two of the outlaws walked roundly forward. --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   4. Completely; vigorously; in earnest. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Without regard to detail; in gross; comprehensively;
    generally; as, to give numbers roundly.
    [1913 Webster]
 
       In speaking roundly of this period.  --H. Morley.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 roundly
   adv 1: in a round manner; "she was roundly slim"
   2: in a blunt direct manner; "he spoke bluntly"; "he stated his
     opinion flat-out"; "he was criticized roundly" [syn:
     {bluffly}, {bluntly}, {brusquely}, {flat out}, {roundly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top