ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rickety

R IH1 K AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rickety-, *rickety*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rickety(adj) จวนจะพัง, See also: ง่อนแง่น, จวนจะแตกหัก, Syn. ramshackle, shaky, unstable
rickety(adj) อ่อนแอ, See also: ขี้โรค, เปราะบาง, Syn. tottering, weak
rickety(adj) ซึ่งเป็นโรคกระดูกอ่อน, See also: ซึ่งมีลักษณะเป็นโรคกระดูกอ่อน
rickety(adj) เกี่ยวกับโรคกระดูกอ่อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rickety(ริค'คิที) adj. ล้มได้ง่าย,โคลงเคลง,ง่อนแง่น,ขี้โรค,มีข้อต่อที่อ่อนแอ,โซเซ,ไม่มั่นคง,ไม่ปกติ,เกี่ยวกับโรคกระดูกอ่อน, See also: ricketiness n., Syn. infirm

English-Thai: Nontri Dictionary
rickety(adj) ขี้โรค,เป็นโรคกระดูกอ่อน,ง่อนแง่น,โคลงเคลง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And even with that rickety old sled, the Jamaicans are flying through the turns.ทั้ง ๆ ที่ใช้สเลดที่เก่าจวนจะพังอยู่แล้ว แต่ทีมจาไมก้าแทบจะบินเข้าโค้งเลย Cool Runnings (1993)
In my dream, I'm lying on this rickety old bed, and it keeps banging against the wall.ในฝัน ฉันกำลังนอน อยู่บนเตียงเก่าๆ จวนจะพัง แล้วก็มีเสียงดังปังๆ ตรงผนังห้อง Polly Wants a Crack at Her (2010)
Rickety posts.โพสต์ง่อนแง่น We Bought a Zoo (2011)
It's a rickety argument.คำโต้แย้งอ่อนมาก Pilot (2011)
Oh, you think that rickety old ladder that climbs, what, 100 feet in the air is too scary for me?โอ้คุณคิดว่าง่อนแง่นเก่า บันไดที่ปีนขึ้นไปทำอะไร 100 ฟุตในอากาศ คือน่ากลัวเกินไปสำหรับฉันหรือไม Nothing Left to Fear (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โกโรโกโรก[kōrōkōrōk] (adj) EN: ramshackle ; dilapidated ; rickety
โกโรโกโส[kōrōkōsō] (adj) EN: ramshackle ; dilapidated ; rickety ; tumbledown ; shabby ; simple and crude ; emaciated ; anemic ; wasted ; run-down  FR: délabré ; branlant ; bancal ; miteux ; décharné
โทรม[sōm] (adj) EN: dilapidated ; shabby ; broken ; worn-out ; rickety ; ruined ; tumbledown ; damaged ; destroyed ; ramshackle  FR: délabré

CMU English Pronouncing Dictionary
RICKETY R IH1 K AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rickety (j) rˈɪkətiː (r i1 k @ t ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rickety \Rick"et*y\, a.
   1. Affected with rickets.
    [1913 Webster]
 
   2. Feeble in the joints; imperfect; weak; shaky.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rickety
   adj 1: inclined to shake as from weakness or defect; "a rickety
       table"; "a wobbly chair with shaky legs"; "the ladder
       felt a little wobbly"; "the bridge still stands though
       one of the arches is wonky" [syn: {rickety}, {shaky},
       {wobbly}, {wonky}]
   2: affected with, suffering from, or characteristic of rickets;
     "rickety limbs and joints"; "a rachitic patient" [syn:
     {rickety}, {rachitic}]
   3: lacking bodily or muscular strength or vitality; "a feeble
     old woman"; "her body looked sapless" [syn: {decrepit},
     {debile}, {feeble}, {infirm}, {rickety}, {sapless}, {weak},
     {weakly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top