ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

retrograde

R EH1 T R AH0 G R EY2 D   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -retrograde-, *retrograde*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
retrograde[ADJ] ไม่ก้าวหน้า, See also: ซึ่งเสื่อมถอย, ล้าหลัง, Syn. backward, unprogressive
retrograde[VI] ถอยหลัง, Syn. reced, slip back
retrogradely[ADV] อย่างถดถอย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
retrograde(รี'ทระเกรด) v.,adj. ถอยหลัง,ปลดเกษียณ,เสื่อมลง,โคจรกลับ

English-Thai: Nontri Dictionary
retrograde(vi) ถอยหลังเข้าคลอง,เสื่อมลง,โคจรกลับ,ล่าถอย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
retrograde๑. ย้อนทาง, สวนทาง๒. ไปข้างหลัง๓. เสื่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retrograde pyelographyการทำไพอีโลแกรมสวนทางขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Retrograde depressionดีเปรสชันเคลื่อนถอย หลัง [อุตุนิยมวิทยา]
retrograde motionการเคลื่อนที่วกกลับ, การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ที่ปรากฏเหมือนกับเป็นการโคจรวกกลับในท้องฟ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I mean, do you want your girls to grow up only knowing when Mercury's in retrograde?ผมหมายถึง คุณอยากให้ลูกสาวเราโตมา รู้แค่ว่าเมื่อไหร่ดาวพุธจะถอยหลังเหรอ The Astronaut Farmer (2006)
PARTIAL RETROGRADE AMNESIAเธอสูญเสียความทรงจำไปบางส่วน Family/Affair (2007)
PARTIAL RETROGRADE AMNESIA? THE LAST THING ALEXIS REMEMBERSสิ่งสุดท้ายที่อเล็กซิสจำได้ Betty's Wait Problem (2007)
Partial retrograde amnesia?ความจำเสื่อมบางส่วนงั้นเหรอ? Grin and Bear It (2007)
You should know, seizures often come with retrograde amnesia.คุณน่าจะรู้นะ ว่าการถูกลักพาตัวบ้างครั้งก็จะทำให้ความจำเสื่อม Bloodline (2009)
Short-term retrograde amnesia is common after a serious accident.การสูญเสียความทรงจะระยะสั้น หลังเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงก็เป็นเรื่องปกติ Roadkill (2009)
Moak wrote that paper On retrograde coronary sinus perfusion, right?มัวร์เขียนงานวิจัยเกี่ยวกับ "retrograde coronary sinus perfusion" ใช่ไหมครับ New History (2009)
"Mercury goes retrograde today."ดาวพุธโคจรกลับวันนี้" Mercury Retrograde (2010)
But it caused such extreme retrograde memory loss, that they banned it in 1934.แต่ว่ามันมีผลข้างเคียงให้เกิดอาการความจำเสื่อม Murder House (2011)
Although it's not uncommon for patients with retrograde amnesia or other traumatic brain injuries to turn volatile.ถึงแม่ว่ามันจะไม่ผิดปกติ สำหรับคนไข้โรคความจำเสื่อม หรือสมองบางส่วนได้รับบาดเจ็บ For Whom the Bell Tolls (2013)
You appear to have mild retrograde amnesia.มีอาการความจำเสื่อมอยู่บ้าง Inferno (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปลด[v.] (plot) EN: undo ; remove ; divest ; relieve ; release ; free ; discharge   FR: détacher ; défaire ; libérer ; rétrograder
ถอยกลับ[v. exp.] (thøi klap) EN: retreat   FR: rétrograder ; régresser
ถอยหลัง[v.] (thøilang) EN: go backwards ; back ; go into reverse ; make sternway ; back up ; regress   FR: faire marche arrière ; reculer ; rétrograder ; aller en arrière ; aller à reculons
ถอยหลังเข้าคลอง[adj.] (thøilangkhaokhløng) EN: reactionary ; retrograde ; retrogressive   FR: rétrograde ; réactionnaire

CMU English Pronouncing Dictionary
RETROGRADE    R EH1 T R AH0 G R EY2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
retrograde    (v) rˈɛtrəgrɛɪd (r e1 t r @ g r ei d)
retrograded    (v) rˈɛtrəgrɛɪdɪd (r e1 t r @ g r ei d i d)
retrogrades    (v) rˈɛtrəgrɛɪdz (r e1 t r @ g r ei d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rückwärtsbewegung {f}retrograde motion [Add to Longdo]
Rückschritt {m}retrograde step [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
逆行性健忘症[ぎゃっこうせいけんぼうしょう, gyakkouseikenboushou] (n) retrograde amnesia [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Retrograde \Re"tro*grade\, a. [L. retrogradus, from retrogradi,
   retrogressus, to retrograde; retro back + gradi to step: cf.
   F. r['e]trograde. See {Grade}.]
   1. (Astron.) Apparently moving backward, and contrary to the
    succession of the signs, that is, from east to west, as a
    planet. --Hutton.
    [1913 Webster]
 
       And if he be in the west side in that condition,
       then is he retrograde.        --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Tending or moving backward; having a backward course;
    contrary; as, a retrograde motion; -- opposed to
    {progressive}. "Progressive and not retrograde." --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       It is most retrograde to our desire. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Declining from a better to a worse state; as, a retrograde
    people; retrograde ideas, morals, etc. --Bacon.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Retrograde \Re"tro*grade\, v. i. [imp. & p. p. {Retrograded}; p.
   pr. & vb. n. {Retrograding}.] [L. retrogradare, retrogradi:
   cf. F. r['e]trograder.]
   1. To go in a retrograde direction; to move, or appear to
    move, backward, as a planet.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, to decline from a better to a worse condition, as
    in morals or intelligence.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 retrograde
   adj 1: moving from east to west on the celestial sphere; or--for
       planets--around the sun in a direction opposite to that
       of the Earth [ant: {direct}]
   2: of amnesia; affecting time immediately preceding trauma [ant:
     {anterograde}]
   3: going from better to worse [syn: {retrograde},
     {retrogressive}]
   4: moving or directed or tending in a backward direction or
     contrary to a previous direction [syn: {retral},
     {retrograde}]
   v 1: move backward in an orbit, of celestial bodies
   2: move in a direction contrary to the usual one; "retrograding
     planets"
   3: move back; "The glacier retrogrades" [syn: {retrograde},
     {retreat}]
   4: go back over; "retrograde arguments" [syn: {retrograde},
     {rehash}, {hash over}]
   5: get worse or fall back to a previous condition [syn:
     {regress}, {retrograde}, {retrogress}] [ant: {advance}, {come
     along}, {come on}, {get along}, {get on}, {progress}, {shape
     up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top