Search result for

retiring

(36 entries)
(0.0192 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -retiring-, *retiring*, retir
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
retiring[ADJ] ซึ่งปลดเกษียณ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
retiring(รีไท'เออะริง) adj. ซึ่งปลดเกษียณ,เหนียมอาย,นิ่งเงียบ,โดดเดี่ยว, Syn. withdrawing

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
retiring a billการถอนตั๋วเงินกลับคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Already thinking about retiring from your career?คิดจะวางมือแล้วหรือ ? Three Kingdoms (2008)
You told me you were retiring to the residence, but upstairs detail confirmed that you're not there.ท่านบอกผมว่า ท่านจะออกไปจากที่พัก แต่รายงานจากจนท ชั้นบนยืนยันว่า ท่านไม่ได้อยู่ที่นั่น Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
[sobbing] She's not retiring.เธอไม่ได้เกษีรณ Confessions of a Shopaholic (2009)
Anyway, he's retiring next month,ยังงัยก็ตาม เขาก็จะเกษียณเดือนหน้า Home Is the Place (2009)
Says you're retiring? What the hell?บอกว่าคุณกำลังจะเกษียณ นี่มันอะไรกัน The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
Jeffrey Cuevas is retiring in September.เจฟฟรี คูวาสกำลังจะเกษียณ เดือนกันยายน The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
I'm retiring.ฉันเลิกละ Scratches (2009)
Now, this... This feels right. So much for retiring to our beach.ความรู้สึกนี้ใช่ไหม มากพอที่จะย้ายไปที่หาดของเรา Life (2009)
He's retiring.- ไม่ - ใช่ Good Mourning (2009)
Agent hall's retiring in a month,เอเจ้นท์ฮอลล์จะลาออก สิ้นเดือนนี้ The Eyes Have It (2009)
Sir is it true that Professor Merrythought is retiring?ครับ จริงมั้ยครับ ที่ศจ.แมรี่ท๊อดท์จะเกษียณ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
What my husband means to say is, we're retiring.ที่สามีดิฉันพูดนั้นหมายความว่า เราขอลาออก Chuck Versus the Role Models (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
retiringA farewell party was held in honor of the retiring executive.
retiringBefore retiring he usually dumps the chicken feed from all his pockets onto the table.
retiringMy father is retiring next spring.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครบเกษียณอายุ [v. exp.] (khrop kasīen-āyu) EN: have reached the retiring age   

CMU English Pronouncing Dictionary
RETIRING    R AH0 T AY1 R IH0 NG
RETIRING    R IY0 T AY1 ER0 IH0 NG
RETIRING    R IY0 T AY1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
retiring    (v) (r i1 t ai1 @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
円満退職[えんまんたいしょく, enmantaishoku] (n,vs) amicable resignation (retirement); resigning (retiring) from one's job of one's free will [Add to Longdo]
遠慮気味[えんりょぎみ, enryogimi] (n,adj-na,adj-no) somewhat reserved (diffident); shyly; timidly; retiringly; in a retiring (reserved) manner [Add to Longdo]
遠慮勝ち;遠慮がち[えんりょがち, enryogachi] (adj-na) shy; diffident; retiring; reserved [Add to Longdo]
歓送迎会[かんそうげいかい, kansougeikai] (n) party to welcome (e.g. new employees) and send off (e.g. retiring employees) [Add to Longdo]
辞去[じきょ, jikyo] (n,vs) leaving; quitting; retiring [Add to Longdo]
就寝[しゅうしん, shuushin] (n,vs) going to bed; retiring; (P) [Add to Longdo]
就寝前[しゅうしんぜん, shuushinzen] (n) before retiring [Add to Longdo]
就眠[しゅうみん, shuumin] (n,vs) retiring; going to sleep [Add to Longdo]
退役[たいえき, taieki] (n,vs,adj-no) retiring from military service; (P) [Add to Longdo]
天下り[あまくだり, amakudari] (n,vs) retiring high-ranking government officials taking a lucrative job in a private or semi-private corporation; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Retire \Re*tire"\, v. t. [imp. & p. p. {Retired}; p. pr. & vb.
   n. {Retiring}.] [F. retirer; pref. re- re- + tirer to draw.
   See {Tirade}.]
   1. To withdraw; to take away; -- sometimes used reflexively.
    [1913 Webster]
 
       He . . . retired himself, his wife, and children
       into a forest.            --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
       As when the sun is present all the year,
       And never doth retire his golden ray. --Sir J.
                          Davies.
    [1913 Webster]
 
   2. To withdraw from circulation, or from the market; to take
    up and pay; as, to retire bonds; to retire a note.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause to retire; specifically, to designate as no
    longer qualified for active service; to place on the
    retired list; as, to retire a military or naval officer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Retiring \Re*tir"ing\, a.
   1. Reserved; shy; not forward or obtrusive; as, retiring
    modesty; retiring manners.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to retirement; causing retirement; suited
    to, or belonging to, retirement.
    [1913 Webster]
 
   {Retiring board} (Mil.), a board of officers who consider and
    report upon the alleged incapacity of an officer for
    active service.
 
   {Retiring pension}, a pension granted to a public officer on
    his retirement from office or service.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 retiring
   adj 1: not arrogant or presuming; "unassuming to a fault,
       skeptical about the value of his work"; "a shy retiring
       girl" [syn: {retiring}, {unassuming}]
   2: of a person who has held and relinquished a position or
     office; "a retiring member of the board" [syn: {past(a)},
     {preceding(a)}, {retiring(a)}]
   3: reluctant to draw attention to yourself [syn: {reticent},
     {self-effacing}, {retiring}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top