Search result for

rehabilitation

(54 entries)
(0.0072 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rehabilitation-, *rehabilitation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rehabilitation[N] การทำให้กลับสู่สภาพเดิม, See also: การทำให้กลับมาดีเหมือนเดิม, Syn. restitution, restoration

English-Thai: Nontri Dictionary
rehabilitation(n) การกู้(ชื่อเสียง),การกู้ฐานะ,การพักฟื้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rehabilitation๑. การฟื้นสภาพ [มีความหมายเหมือนกับ restitution ๑]๒. (จิตเวช.) การฟื้นสมรรถภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rehabilitation๑. การฟื้นฟูสภาพ (ชีวิต)๒. การปรับนิสัย, การดัดนิสัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rehabilitationการทำให้กลับคืนดี, การฟื้นฟูสภาพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rehabilitationการฟื้นฟูสภาพ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
rehabilitation medicineเวชศาสตร์ฟื้นสภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rehabilitation nursingการพยาบาลฟื้นสภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rehabilitationการฟื้นฟูสมรรถภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Rehabilitationการฟื้นฟูกิจการ
การปรับโครงสร้างธุรกิจอาจโดยเป็นทั้งการปรับโครงสร้างทางการเงินและการบริหารงาน เพื่อให้ธุรกิจมีความสามารถกลับมาดำเนินงานทางธุรกิจและสามารถสร้างผลกำไรได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดหมวด rehabilitation company สำหรับบริษัทที่ต้องเข้าข่ายถูกเพิกถอน แต่กำลังอยู่ระหว่างฟื้นฟูกิจการ หรือแก้ไขปัญหาให้พ้นจากเหตุแห่งการถูกเพิกถอน [ตลาดทุน]
Rehabilitationการฟื้นฟูสมรรถภาพ [TU Subject Heading]
rehabilitationrehabilitation, การฟื้นสภาพ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Rehabilitation centersศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ [TU Subject Heading]
Rehabilitation counselingการให้คำปรึกษาในการฟื้นฟูสมรรถภาพ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
rehabilitation courtศาลฟื้นฟูกิจการ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Rehabilitation, Ben.การฟื้นฟู เบ็น The Lazarus Project (2008)
As for Richard Nixon, well, he certainly never achieved the rehabilitation he so desperately craved.สำหรับ ริชาร์ด นิกสัน ที่แน่ ๆ เขาไม่เคยทำสำเร็จ ในการกอบกู้ชื่อเสียงคืนมา ดั่งที่เขาปรารถนาอย่างเหลือเกิน Frost/Nixon (2008)
We've reserved a place for you in a rehabilitation facility about 45 minutes from here.เราจองที่ในสถานบำบัดให้คุณแล้ว จากที่นี่ไปประมาณ 45 นาที Orphan (2009)
We've also compiled a list of local rehabilitation facilitiesเรายังได้รวบรวมรายชื่อสถานบำบัดในท้องถิ่น Roadkill (2009)
This rotting society, what it calls rehabilitation.สังคมที่เสื่อมโทรมนี้ จะมีอะไรที่จะช่วยฟื้นฟูมัน Watchmen (2009)
Hey, Terminal Island is not about rehabilitation. You know what I mean?Hey, Terminal Island ไม่ได้ ฟื้นฟู Nabout คุณจะรู้ว่าสิ่งที่ฉันหมายความว่าอย่างไร Death Race 2 (2010)
I'm in this rehabilitation program, trying to prove to Nora Sorgent that I'm an upstanding member of society and not a raging ass-hat.ผมกำลังอยู่ในช่วงควบคุมความประพฤติ แบบว่าพยายามพิสูจน์กับคุณนอร่า ซอเจ้นท์ ว่าผมอยู่ร่วมกับคนปกติได้แล้ว Children Shouldn't Play with Undead Things (2011)
So, I'm in this rehabilitation program.. คือผมกำลังอยู่ในคอร์ส ควบคุมความประพฤติ It Takes Two to Make a Thing Go Wrong (2011)
Why don't you give me a job thinking of it as sort of a rehabilitation project.ทำไม เธอไม่ลองให้ฉันคิดเมนูเด็ดสักจาน Fermentation Family (2011)
No reason for me to mention that 2% of yourself needs rehabilitation.ไม่มีเหตุผล ที่ฉันต้องบอกว่า มีแค่ 2 % ของนายที่ต้องปรับปรุง Fermentation Family (2011)
Yeah so you came for that 2% rehabilitation...ใช่ งั้นนายมาเพื่อ 2% ของฟื้นฟูกิจการนั่น Fermentation Family (2011)
Now he is undergoing rehabilitation.ตอนนี้เลยต้องรับการรักษา Episode #1.8 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rehabilitationHe came to take a walk every morning after rehabilitation.
rehabilitationI think that, as he's using addictive substances like thinner, the chance of rehabilitation is low.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เวชศาสตร์ฟื้นฟู[N] rehabilitation medicine, Thai definition: วิชาว่าด้วยการรักษาโรคและการบำบัดโรค

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เวชศาสตร์ฟื้นฟู[n. exp.] (wētchasāt feūnfū) EN: rehabilitation medicine   

CMU English Pronouncing Dictionary
REHABILITATION    R IY2 HH AH0 B IH2 L AH0 T EY1 SH AH0 N
REHABILITATION    R IY2 AH0 B IH2 L AH0 T EY1 SH AH0 N
REHABILITATIONS    R IY2 HH AH0 B IH2 L AH0 T EY1 SH AH0 N Z
REHABILITATIONS    R IY2 AH0 B IH2 L AH0 T EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rehabilitation    (n) (r ii2 @ b i2 l i t ei1 sh @ n)
rehabilitations    (n) (r ii2 @ b i2 l i t ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Altlastensanierung {f}rehabilitation of inherited waste [Add to Longdo]
Rehabilitationszentrum {n}rehabilitation centre (center [Am.]) [Add to Longdo]
Sanierung {f} eines Flussesrehabilitation of a river; cleaning up of a river [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リハビリ[, rihabiri] (n,adj-no) (abbr) rehabilitation; (P) [Add to Longdo]
リハビリセンター[, rihabirisenta-] (n) rehabilitation centre; rehabilitation center [Add to Longdo]
リハビリテーション[, rihabirite-shon] (n) rehabilitation; (P) [Add to Longdo]
レハビリ[, rehabiri] (n) (abbr) rehabilitation [Add to Longdo]
会社更生法[かいしゃこうせいほう, kaishakouseihou] (n) Corporate Rehabilitation Law; (P) [Add to Longdo]
回復(P);快復;恢復[かいふく, kaifuku] (n,vs) (1) (回復, 恢復 only) restoration; rehabilitation; recovery; return; replevin; improvement; (2) (esp. 快復) recovery (from an illness); recuperation; convalescence; (P) [Add to Longdo]
更生[こうせい, kousei] (n,vs) rehabilitation; regeneration; rebirth; resuscitation; reorganization; reorganisation; (P) [Add to Longdo]
更生施設[こうせいしせつ, kouseishisetsu] (n) rehabilitation facilities; halfway house [Add to Longdo]
更生保護[こうせいほご, kouseihogo] (n) rehabilitation; social readjustment; aftercare; parole [Add to Longdo]
再建[さいこん, saikon] (n,vs) rebuilding; reconstruction; rehabilitation; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
复健[fù jiàn, ㄈㄨˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] rehabilitation; recuperate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rehabilitation \Re`ha*bil`i*ta"tion\ (-t?"sh?n), n. [Cf. LL.
   rehabilitatio, F. R['e]habilitation.]
   The act of rehabilitating, or the state of being
   rehabilitated. --Bouvier. Walsh.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rehabilitation
   n 1: the restoration of someone to a useful place in society
   2: the conversion of wasteland into land suitable for use of
     habitation or cultivation [syn: {reclamation}, {renewal},
     {rehabilitation}]
   3: vindication of a person's character and the re-establishment
     of that person's reputation
   4: the treatment of physical disabilities by massage and
     electrotherapy and exercises

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Rehabilitation [reːhabiːliːtatsiːoːn] (n) , s.(f )
   rehabilitation
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top