Search result for

rays

(51 entries)
(0.0293 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rays-, *rays*, ray
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rays, ultravioletรังสีอัลตราไวโอเลต, รังสีเหนือม่วง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"Bathed in rays of golden sunlight,ภายใต้แสงสีทองผ่องอำไพ.. The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
His waxen wings melted from the sun's rays.ปีกของเขาหลอมละลาย ภายใต้รัศมีแห่งดวงอาทิตย์ Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
And the Egyptians called it the Sun Cage because... they thought that the rays of the sun were locked inside.และชาวอียิปเรียกว่ากรงดวงอาทิตย์เพราะว่า พวกเขาคิดว่าลำแสงของดวงอาทิตย์ถูกขังอยู่ด้านใน Episode #3.1 (2009)
The Rays rallied from 3 runs down to sweep the Sox at Fenway.ทีมเรย์กำลังไล่กวด ห่างอยู่ 3 ช่วงตัว เพื่อไล่จับทีมซอกส์ ที่เฟนเวย์ No More Good Days (2009)
X- rays indicate this is a middle-aged male between 170 and 190 centimeters tall.ภาพถ่ายเอ็กซเรย์บ่งบอก ว่าเป็นชายวัยกลางคน สูงระหว่าง 170-190 เซนติเมตร The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Of gamma rays from dark matter annihilations,จากการทำลายล้างของสสารมืด ต่อทฤษฎีเส้นเชือก The Pirate Solution (2009)
It didn't take a trauma or cosmic rays or a power ring to make a superhero.มันไม่เหมือนในหนังสือการ์ตูน Kick-Ass (2010)
Charge up the rays.ชาร์จลำแสง The Zillo Beast (2010)
U.V. Rays can't penetrate.ฉัันเคยมาที่นี่มาดูแสงสว่าง The Sacrifice (2010)
Uv rays can't penetrate.รังสี UV ผ่านเข้ามาไม่ได้ Katerina (2010)
THEY BEND THE LIGHT RAYS FROM THE DISTANT GALAXIES, DISTORTING THEIR IMAGES INTO THESE CIRCULAR, ARCLIKE PATTERNS.ดังนั้นสิ่งที่เราเห็นที่นี่เป็น เลนส์โน้มถ่วงในการดำเนินการ Beyond the Darkness (2010)
Positrons from things like radioactive decays like in the banana or cosmic rays form one half of an antimatter Universe.เหมือนในกล้วยหรือรังสีคอสมิค รูปแบบหนึ่งครึ่งหนึ่ง ของจักรวาลปฏิสสาร โปรตอนป้องกัน จากเครื่องเช่นนี้ What Are We Really Made Of? (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
raysA beam of white light is split by a prism into rays of various colors.
raysUltraviolet rays can cause skin cancer.
raysIn fact, the inhabitants have been exposed to radioactive rays.
raysHe put on sunglasses to protect his eyes from ultraviolet rays.
raysUltraviolet rays are harmful to us..
raysThe sudden increase of ultraviolet rays made the researchers believe in the existence of ozone holes.
raysX rays are used to locate breaks in bones.
raysThe infant has been exposed to radioactive rays.
raysToo many sun's rays are harmful to your skin.
raysThe lighthouse was beaming forth rays of light.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภัสสร[N] light, See also: rays of sunshine, Syn. แสงสว่าง, รัศมี, ภา, Notes: (บาลี)
มยูข[N] rays, See also: rays of light, beam, Syn. รัศมี, แสงสว่าง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัน[classif. (n.)] (an) EN: [classifier : small objects ; pieces of candy ; ashtrays ; round objects ; objects with unknown classifiers]   FR: [classificateur : petits objets ; choses en général]
อนุภาคเบตา[n. exp.] (anuphāk bētā) EN: beta rays   
อนุภาคบีตา[n. exp.] (anuphāk bītā) EN: beta rays   
เครือเถา[n.] (khreūathao) EN: design of intertwined sprays   
แผดเผา[v.] (phaētphao) EN: emit strong and hot rays of light ; burn ; to be caustic ; blaze down on   
รังสีแอลฟา[n. exp.] (rangsī aēlfā) EN: alpha rays   FR: rayons alpha [mpl]
รังสีอัลฟา[n. exp.] (rangsī anfā = rangsī alfā) EN: alpha rays   FR: rayons alpha [mpl]
รังสีเบตา[n. exp.] (rangsī bētā) EN: beta rays   FR: rayons bêta [mpl]
รังสีบีตา[n. exp.] (rangsī bītā) EN: beta rays   FR: rayons bêta [mpl]
รังสีแกมม่า[n. exp.] (rangsī kaēmmā) EN: gamma rays   FR: rayons gamma [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
RAYS    R EY1 Z
RAYSON    R EY1 Z AH0 N
RAYSOR    R EY1 S ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rays    (v) (r ei1 z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルファ線[アルファせん, arufa sen] (n) alpha rays [Add to Longdo]
ガンマ線;γ線[ガンマせん, ganma sen] (n,adj-no) gamma rays [Add to Longdo]
ネカマ[, nekama] (n) (sl) (from ネット and お釜) someone who plays (portrays themselves as) the opposite sex online (formed from netto and okama) [Add to Longdo]
ミウラ折り;三浦折り[ミウラおり(ミウラ折り);みうらおり(三浦折り), miura ori ( miura ori ); miuraori ( miura ori )] (n) Miura map fold; special technique for folding used on some solar panel arrays [Add to Longdo]
旭光[きょっこう, kyokkou] (n) rays of the rising sun [Add to Longdo]
旭日小綬章[きょくじつしょうじゅしょう, kyokujitsushoujushou] (n) Order of the Sacred Treasure, Gold Rays with Rosette [Add to Longdo]
旭日中綬章[きょくじつちゅうじゅしょう, kyokujitsuchuujushou] (n) Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon [Add to Longdo]
旭暉[きょっき, kyokki] (n) rays of the rising sun [Add to Longdo]
一次宇宙線[いちじうちゅうせん, ichijiuchuusen] (n) primary cosmic rays [Add to Longdo]
陰極線[いんきょくせん, inkyokusen] (n) cathode rays [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
光芒[guāng máng, ㄍㄨㄤ ㄇㄤˊ, ] rays of light; brilliant rays; radiance, #6,779 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
赤外線[せきがいせん, sekigaisen] infra-red rays [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top