Search result for

rainfall

(56 entries)
(0.0195 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rainfall-, *rainfall*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rainfall[N] ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมา, See also: จำนวนฝนตกที่ตกลงมา, Syn. precipitation, rain

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rainfall(เรน'ฟอล) n. ฝนตก,ปริมาณน้ำฝนที่ตกลง

English-Thai: Nontri Dictionary
rainfall(n) ปริมาณน้ำฝน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
rainfallrainfall, ปริมาณฝน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Rainfall amountจำนวนฝน หรือปริมาณฝน [อุตุนิยมวิทยา]
rainfall excessrainfall excess, ส่วนเกินน้ำฝน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Rainfall frequenciesความถี่ของฝน [TU Subject Heading]
Rainfall intensityความแรงของน้ำฟ้า [อุตุนิยมวิทยา]
rainfall intensityrainfall intensity, ความเข้มฝน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Rainfall intensity duration frequenciesความถี่ความแรงของฝน [TU Subject Heading]
rainfall intensity-area curverainfall intensity-area curve, โค้งความเข้มฝน-พื้นที่ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
rainfall intensity-duration curverainfall intensity-duration curve, โค้งความเข้มฝน-ช่วงเวลา [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Rainfall probabilitiesพยากรณ์ฝน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Coming up after this message, Javier tells us if your petunias are gonna see any rainfall this weekend.ต่อไปเราจะไปพบกับ จาเวียร์บอกหน่อยว่า.. ..ดอกพิทูเนียของคุณ จะได้เจอฝนในอาทิตย์นี้รึป่าว The Ugly Truth (2009)
- The average rainfall in otsu is 13 inches.ฝนตกโดยเฉลี่ย ในออทึซุราว 13 นิ้ว Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
We have an 80% chance of a thunderstorm coming in tonight with possible rainfall.โอกาสเกิดฝนตกในคืนนี้มี 80% มีโอกาสที่ฝนจะตก. Hanley Waters (2011)
Average annual rainfall, Hackberry, Texas. [BANGING] Come on, Sam.ค่าเฉลี่ยการเกิดฝนตกประจำปี ต้นแฮคเบอร์รี่ ในเท็กซัส ไม่เอาน่าแซม สนใจฉันหน่อย Repo Man (2012)
Which region of Spain receives the most rainfall?ไม่แม้แต่ไอน์สไตน์จะสนวะ Choke (2012)
I heard there's out-of-towners from Des Moines coming in, and they had above-average rainfall this year.ผมได้ข่าวว่ามีคนต่างถิ่นจากเดอ มอยส์มาด้วย และพวกเขามีปริมาณฝนมากกว่าปกติในปีนี้ Last Whiff of Summer: Part 1 (2012)
Some useless scum, under cover of rainfall...ไอ้ทึ่มไร้ประโยชน์ ที่ถูกหมกอยู่ใต้น้ำฝน... Spirited Away (2001)
Scientists attribute this water shortage to the lack of rainfall the last two years.นักวิทยาศาสตร์ระบุว่าน้ำขาดแคลน เป็นเพราะฝนแล้งมากว่า2ปี V for Vendetta (2005)
There will be no significant accumulations of rainfall-ไม่มีสัญญาณของฝน Little Miss Sunshine (2006)
Rainfall noise works for me.เสียงฝนตกมันเข้ากับผมมากกว่า Hollow Man II (2006)
And one of the factors that has been compounding them is the lack of rainfall and the increasing drought.หนึ่งในหลายปัจจัยที่กำลังทับถมพวกเขา คือการขาดฝนและความแห้งแล้งเพิ่มมากขึ้น An Inconvenient Truth (2006)
Rainfall's been below average for the monthมีฝนตกตั้งแต่เดือนที่แล้ว Episode #2.4 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rainfallThe heavy rainfall has caused vegetable prices to rise daily for the last two months.
rainfallThe leaves are fresh after a rainfall.
rainfallThe town water supply was seriously obstructed by heavy rainfalls.
rainfallWe anticipate a heavy rainfall tomorrow.
rainfallWe are expecting an occasional rainfall.
rainfallWe had a heavy rainfall last night.
rainfallWhat is the average rainfall for July here?
rainfallWith no supply of water from trees, rainfalls diminish in time and the area keeps drying up.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สายฝน[N] rain, See also: rainfall, Syn. ฝน
ปริมาณน้ำฝน[N] rainfall, Example: ภาคอีสานมีปริมาณน้ำฝนมาก แต่ดินเป็นดินทรายจึงเก็บน้ำไม่อยู่, Count unit: ลูกบาศก์เมตร, Thai definition: ความมากน้อยของจำนวนน้ำฝน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝนตกหนัก[n. exp.] (fontok nak) EN: heavy rain ; heavy rainfall ; downpour   FR: fortes pluies [fpl]
ปริมาณน้ำฝน[n. exp.] (parimān nām fon) EN: rainfall   FR: pluviosité [f] ; quantité des précipitations [m]
สายฝน[n.] (sāifon) EN: falling rain ; rainfall ; rain   FR: chute de pluie [f] ; pluie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
RAINFALL    R EY1 N F AO2 L
RAINFALLS    R EY1 N F AO2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rainfall    (n) (r ei1 n f oo l)
rainfalls    (n) (r ei1 n f oo l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ザーザー[, za-za-] (adv) (on-mim) heavy rainfall; (P) [Add to Longdo]
一雨;ひと雨[ひとあめ, hitoame] (n) shower; rainfall [Add to Longdo]
雨音[あまおと, amaoto] (n) sound of rainfall [Add to Longdo]
雨降り(P);雨ふり;雨降[あめふり, amefuri] (n) rainfall; rainy weather; (P) [Add to Longdo]
雨量[うりょう, uryou] (n) rainfall; (P) [Add to Longdo]
怪雨[かいう, kaiu] (n) rainfall of a strange, dark color (colour); whirlwinds accompanied by rain which also drops strange objects such as fish [Add to Longdo]
降り[ふり, furi] (n) (1) rainfall; snowfall; (2) (See 降りる) alighting; descending [Add to Longdo]
降雨[こうう, kouu] (n) rainfall; rain; (P) [Add to Longdo]
降雨量[こううりょう, kouuryou] (n) amount of rainfall [Add to Longdo]
降水[こうすい, kousui] (n) rainfall; precipitation; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
雨泽下注[yǔ zé xià zhù, ㄩˇ ㄗㄜˊ ㄒㄧㄚˋ ㄓㄨˋ, / ] rainfall [Add to Longdo]
雨量[yǔ liàng, ㄩˇ ㄌㄧㄤˋ, ] rainfall [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rainfall \Rain"fall`\ (r[=a]n"f[add]l`), n.
   A fall or descent of rain; the water, or amount of water,
   that falls in rain; as, the average annual rainfall of a
   region.
   [1913 Webster]
 
      Supplied by the rainfall of the outer ranges of Sinchul
      and Singaleleh.             --Hooker.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rainfall
   n 1: water falling in drops from vapor condensed in the
      atmosphere [syn: {rain}, {rainfall}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top