ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pygmy

P IH1 G M IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pygmy-, *pygmy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Pygmy(n) ชนเผ่าปิ๊กมี่ในทวีปแอฟริกาตอนใต้
pygmy(n) คนแคระ
pygmy(adj) แคระ, See also: แคระแกร็น, เตี้ยมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pygmy(พิก'มี) n. ชนผิวดำตัวเล็กในทวีปแอฟริกาแถบเส้นศูนย์สูตร, See also: pygmy n. คนแคระ คนร่างเล็กสิ่งที่มีความสำคัญเล็กน้อย adj. เกี่ยวกับคนแคระดังกล่าว, เล็กมาก, แทบไม่สำคัญ pygmoid adj. pygmyish adj. pygmyism n.

English-Thai: Nontri Dictionary
pygmy(n) คนแคระ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And our river guide was a brilliant Pygmy who spoke only by clicking.And our river guide was a brilliant Pygmy who spoke only by clicking. Night at the Museum (2006)
Unless you want to lose your man To a mentally ill ginger pygmy with eyes like a bush baby.นอกจากเธออยากจะเสียสามี ให้กับยัยเพี้ยนตัวเตี้ยตาโต Vitamin D (2009)
The Ganwar region is the habitat of the remarkable Somali pygmy gerbil.ของสัตว์พิเศษชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้ายหนูทะเลทราย Gimme Some Truth (2009)
It looks like the work of a pygmy with a blowgun.คล้ายๆเข็มปิ๊กมี่หรือว่ายาสลบนะ Cuffed (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pygmyIt's "I Dig A Pygmy" by Charles Haultrey on the deaf aids.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จิ๋ว[jiu] (adj) EN: midget ; miniature ; small-sized ; small-scale ; pygmy = pigmy ; tiny ; diminutive ; wee  FR: miniature ; minuscule ; nain ; pygmée
คนแคระ[khon khrae] (n) EN: dwarf ; dwarfish person ; midget ; pygmy  FR: nain [ m ] ; nabot [ m ] (péj.)
กระแตเล็ก[krataē lek] (n, exp) EN: Pygmy Treeshrew
นกหัวขวานด่างแคระ[nok hūa khwān dāng khraē] (n, exp) EN: Grey-capped Woodpecker ; Grey-capped Pygmy Woodpecker  FR: Pic à coiffe grise [ f ] ; Pic pygmée [ m ]
นกจับแมลงสีฟ้าจิ๋ว[nok jap malaēng sī fā jiu] (n, exp) EN: Pygmy Blue Flycatcher  FR: Gobemouche pygmée [ m ] ; Muscicapelle pygmée [ m ] ; Cyornis de Hodgson [ m ] ; Gobemouche bleu pygmée [ m ]
นกจู๋เต้นจิ๋ว[nok jū ten jiu] (n, exp) EN: Pygmy Wren-Babbler  FR: Turdinule maillée [ f ] ; Timalie pygmée ; Turdinule pygmée [ f ] ; Pnoepyga à poitrine maillée
เป็ดคับแค[pet khapkhaē] (n) EN: Cotton Pygmy-Goose  FR: Anserelle de Coromandel [ f ] ; Sarcelle de Coromandel [ f ] ; Oie pygmée de Coromandel [ f ]
วาฬหัวทุยเล็ก[wān hūa thui lek] (n, exp) EN: Pygmy Sperm Whale
วาฬเพชฌฆาตเล็ก[wān phetchakhāt lek] (n, exp) EN: Pygmy Killer Whale
ย่อม[yǿm] (adj) EN: small ; tiny ; little ; undersized ; pygmy ; diminutive ; mini ; moderate ; smallish

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PYGMY P IH1 G M IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pygmy (n) pˈɪgmiː (p i1 g m ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
俾格米[bǐ gé mǐ, ㄅㄧˇ ㄍㄜˊ ㄇㄧˇ, ] Pygmy, #272,005 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pygmäe { m }; Zwergmensch { m } | Pygmäen { pl }; Zwergmenschen { pl }pygmy | pygmies [Add to Longdo]
Zwergscharbe { f } [ ornith. ]Pygmy Cormorant (Phalacrocorax pygmaeus) [Add to Longdo]
Sperlingskautz { m } [ ornith. ]Pygmy Owl [Add to Longdo]
Spixnachtschwalbe { f } [ ornith. ]Pygmy Nightjar [Add to Longdo]
Zwergsalangane { f } [ ornith. ]Pygmy Swiftlet [Add to Longdo]
Däumlingssegler { m } [ ornith. ]Pygmy Swift [Add to Longdo]
Erzfischer { m } [ ornith. ]Pygmy Kingfisher [Add to Longdo]
Kurzschnabel-Honiganzeiger { m } [ ornith. ]Pygmy Honeyguide [Add to Longdo]
Zwergameisenschlüpfer { m } [ ornith. ]Pygmy Antwren [Add to Longdo]
Abbottraupenfänger { m } [ ornith. ]Pygmy Cuckoo Shrike [Add to Longdo]
Moostimalie { f } [ ornith. ]Pygmy Wren Babbler [Add to Longdo]
Zwergbuschtimalie { f } [ ornith. ]Pygmy Tree Babbler [Add to Longdo]
Goldhähnchen-Blauschnäpper { m } [ ornith. ]Pygmy Blue Flycatcher [Add to Longdo]
Däumlingsschnäpper { m } [ ornith. ]Pygmy Batis [Add to Longdo]
Zwergmeise { f } [ ornith. ]Pygmy Tit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アオイソハゼ[aoisohaze] (n) prasites pygmy goby (Eviota prasites); hairfin pygmy goby [Add to Longdo]
アオギハゼ[aogihaze] (n) blue-striped cave goby (Trimma tevegae, was Trimma caudomaculata); blue-striped dwarfgoby; cave pygmy-goby [Add to Longdo]
アカイソハゼ[akaisohaze] (n) Eviota masudai (species of pygmy goby found in Japanese waters) [Add to Longdo]
アカホシイソハゼ[akahoshiisohaze] (n) melasma pygmy goby (Eviota melasma); black-spotted pygmy-goby [Add to Longdo]
イクスクイジット・ピグミー・ゴビー;イクスクイジットピグミーゴビー[ikusukuijitto . pigumi-. gobi-; ikusukuijittopigumi-gobi-] (n) exquisite pygmy goby (Trimma preclarum) [Add to Longdo]
イソハゼ[isohaze] (n) Eviota abax (species of pygmy goby ranging from Southern Japan to Hainan Is.) [Add to Longdo]
イソハゼ属[イソハゼぞく, isohaze zoku] (n) Eviota (genus of very small reef-associated Indo-Pacific gobies in the family Gobiidae); pygmy gobies [Add to Longdo]
イワヒメオオトカゲ[iwahimeootokage] (n) Storr's pygmy monitor (Varanus storri, species of small carnivorous monitor lizard native to Australia); Storr's goanna; Storr's monitor [Add to Longdo]
ウラウチイソハゼ[urauchiisohaze] (n) Eviota ocellifer (species of pygmy goby from the Ryukyu Islands, Japan) [Add to Longdo]
エリホシベニハゼ[erihoshibenihaze] (n) four-eye pygmy goby (Trimma hayashii, found from Japan to the Solomons) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pygmy \Pyg"my\, Pygmean \Pyg*me"an\, a. [L. pygmaeus. See
   {Pygmy}.]
   Of or pertaining to a pygmy; resembling a pygmy or dwarf;
   dwarfish; very small. " Like that Pygmean race." --Milton.
   [1913 Webster]
 
   {Pygmy antelope} (Zool.), the kleeneboc.
 
   {Pygmy goose} (Zool.), any species of very small geese of the
    genus {Nettapus}, native of Africa, India, and Australia.
    
 
   {Pygmy owl} (Zool.), the gnome.
 
   {Pygmy parrot} (Zool.), any one of several species of very
    small green parrots ({Nasitern[ae]}), native of New Guinea
    and adjacent islands. They are not larger than sparrows.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pygmy \Pyg"my\, n.; pl. {Pygmies}. [L. pygmaeus, Gr. ?, fr. ?
   the fist, a measure of length, the distance from the elbow to
   the knuckles, about 131 inches. Cf. {Pugnacious}, {Fist}.]
   [Written also {pigmy}.]
   1. (Class. Myth.) One of a fabulous race of dwarfs who waged
    war with the cranes, and were destroyed.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, a short, insignificant person; a dwarf.
    [1913 Webster]
 
   3. One of a race of Central African Negritos found chiefly in
    the great forests of the equatorial belt. They are the
    shortest of known races, the adults ranging from less than
    four to about five feet in stature. They are timid and
    shy, dwelling in the recesses of the forests, though often
    on good terms with neighboring Negroes.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
       Pygmies are pygmies still, though perched on Alps.
       And pyramids are pyramids in vales.  --Young.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pygmy
   n 1: an unusually small individual [syn: {pygmy}, {pigmy}]
   2: any member of various peoples having an average height of
     less than five feet [syn: {Pygmy}, {Pigmy}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top