ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bonobo

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bonobo-, *bonobo*
Possible hiragana form: ぼのぼ
English-Thai: Longdo Dictionary
bonobo(n) ลิงในสปีชีส์ Pan paniscus คล้ายชิมแปนซีแต่ตัวเล็กกว่า พบในป่าประเทศซาอีร์, S. pygmy chimpanzee,

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Of all the primates, bonobo monkeys are the closest relatives to human beings both genetically and socially.ในบรรดาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ลิงโบโนโบ.. ..มีความใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุด ..ทั้งพันธุกรรมและด้านสังคม The Ugly Truth (2009)
Yeah, I've got an adult male bonobo monkey in my pants.ผมมีลิงโบโนโบตัวผู้ อยู่ในกางเกงของผม The Ugly Truth (2009)
A female bonobo will copulate with a new male in front of the old one without so much as a, "How do you do?"ลิงโบโน่ตัวเมียร่วมเพศกับตัวผู้ใหม่ ต่อหน้าตัวเก่า โดยไม่ทักทายตามมารยาทด้วยซ้ำ The Cornhusker Vortex (2009)
You're freaking out because of one ultrasound performed by an incompetent bonobo monkey.คุณสติแตกเพราะอัลตราซาวน์นั่น ที่ทำโดยคนไร้ควาสามารถ Bombshells (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
BONOBOS    B AA0 N AA1 B OW0 Z
BONOBOS    B AA1 N AH0 B AH0 Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボノボ[, bonobo] (n) bonobo (Pan paniscus) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 bonobo \bo*no"bo\ (b[-o]*n[=o]"b[=o]), n.
   An anthropoid ape ({Pan paniscus}), resembling but smaller
   than the common chimpanzee ({Pan troglodytes}); -- called
   also {pygmy chimpanzee}. It is found in the forests of Zaire.
   Its genome is the closest known to humans, differing by less
   than 2% in nucleotide sequence.
 
   Syn: pygmy chimpanzee, pygmy chimp.
     [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bonobo
   n 1: small chimpanzee of swamp forests in Zaire; a threatened
      species [syn: {pygmy chimpanzee}, {bonobo}, {Pan paniscus}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top