ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

購入者

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -購入者-, *購入者*
Japanese-English: EDICT Dictionary
購入者[こうにゅうしゃ, kounyuusha] (n) purchaser [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Which won't go unnoticed by our subscriber base, 53% of them are catholic.[JA] 紙の購入者は 53%がカトリックだ Spotlight (2015)
Go to the local merkin store, check out anybody who's bought a merkin in the last 72 hours.[JA] 地元のマーキン屋で 購入者を調べるんだ Small Apartments (2012)
People who bought them got sick... not knowing they were contaminated by radiation.[JA] 購入者は知らずに― 放射能に侵された Chernobyl Diaries (2012)
You can pick it up in Nevada Arizona, New Mexico.[JA] ネバダ、アリゾナ、ニューメキシコの購入者を調べました Heat (1995)
Look,secure access to each of the stores receipt records so we can search through them.[JA] それぞれの店の販売記録をチェックして 購入者を確認 Scarlett Fever (2009)
Well, actually, the estate is sellin' the property with the stipulation that whoever comes on board and buys the property is going to care and maintain these endangered animals.[JA] 実際、現状引渡しで 購入者に販売するので 危険動物の世話と管理が条件です We Bought a Zoo (2011)
Do you have credit card transactions For the people who purchased these masks?[JA] 購入者のクレジット記録は あるのか? Selfie 2.0 (2015)
I need to trace the buyer.[JA] の購入者を探してまして Bad Code (2012)
We're already working our way down that list of supposed art buyers.[JA] 我々は既に美術品購入者とされている リストの人々を調べ始めている Internal Audit (2013)
Did Gretchen and Bagwell say anything else about Scylla, in terms of other buyers?[JA] グレトゲンとバグウエルは、 スキラーを話した時に、 購入者の話をしていた? Selfless (2008)
Who you buying it for?[JA] 購入者は、誰だ? Scylla (2008)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
購入者[こうにゅうしゃ, kounyuusha] Einkaeufer, Kaeufer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top