ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prism

P R IH1 Z AH0 M   
61 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prism-, *prism*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prism[N] ปริซึม, Syn. kaleidoscope, spectrometer
prismatic[ADJ] ซึ่งมีสีสัน, Syn. colorful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prism(พริส'ซึม) n. แก้วพริสซึม
prismatic(พริซแมท'ทิค) adj. เกี่ยวกับแก้วพริสซึม,เป็นแถบคลื่นแสงหรือสีรุ้ง,หลายรูปแบบ,หลายเหลี่ยม, See also: prismatically adv., Syn. brilliant

English-Thai: Nontri Dictionary
prism(n) ปริซึม,แก้วเหลี่ยม
prismatic(adj) เป็นแท่งปริซึม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prismปริซึม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
prismปริซึม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
prismatic-รูปปริซึม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
prismaticแบบแท่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
prismatoidพริสมาทอยด์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
prismoidพริสมอยด์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
prismปริซึม, แท่งแก้วหรือวัตถุโปร่งใสใด ๆ ซึ่งมักจะมีฐานเป็นรูปสามเหลี่ยม ใช้เป็นอุปกรณ์แยกแสงขาวให้กระจายออกเป็นแถบสีต่าง ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
prismปริซึม, รูปทรงตันที่มีหน้าตัดเป็นระนาบที่ขนานกัน และเป็นรูปหลายเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ  ส่วนหน้าอื่น ๆ เป็นรูปสี่เปลี่ยมด้านขนาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Last night, the display version of our Prism Express laptop was fried...เมื่อคืนแล็บท็อปตัวโชว์ รุ่นปริซึ่มเอ็กซ์เพรสไหม้เลย... Pilot (2007)
I understand that. This is a Prism Express laptop, okay?ผมรู้ นี่เครื่องของปริซึ่ม เอ็กซ์เพรส Pilot (2007)
You are looking through the prism of extreme emotion at a boy who has changed from what you remember;คุณกำลังใช้อารมณ์ตัดสินเด็กคนหนึ่ง์ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากที่คุณจำได้ Changeling (2008)
Initialising prismatic accelerator.เปิดเครื่องผลึกเร่งปฏิกิริยา Iron Man 2 (2010)
Then we'll track its progress through our social group and interpret the results through the competing academic prisms of memetic theory, algebraic gossip and epidemiology.แล้วเราก็มาสำรวจความคืบหน้าผ่านทางกลุ่มของเรา และประมวลผลผ่านปรึซึมแสดงความเปรียบเทียบ ของทฤษฎีมีม ข่าวลือทางพีชคณิตและแหล่งกำเนิด The Herb Garden Germination (2011)
They don't have the prism that flips the image -- a natural gravity defier, if you will.พวกมันไม่มีเสียงอะไรเลย ขณะที่เราถ่ายภาพ มันทำให้ผมหลงใหลไปเลย ถ้าคุณจะ Identity Crisis (2012)
We need to rethink the profile, reset everything that we know about Maeve through the prism of one woman stalking another.เราต้องคิดโปรไฟล์ใหม่ ทบทวนทุกอย่างที่เรารู้เกี่ยวกับเมฟใหม่ ผ่านมุมมองของคนสะกดรอยที่เป็นผู้หญิง Zugzwang (2013)
The light from a star is allowed to fall through a prism placed in the telescope, she wrote.ที่จะตกผ่านปริซึมวางไว้ ในกล้องโทรทรรศน์เธอเขียน Sisters of the Sun (2014)
Fraunhofer was experimenting with prisms to find the best types of glass for precision lenses.เพื่อหาชนิดที่ดีที่สุดของกระจก สำหรับเลนส์ที่มีความแม่นยำ วิธีที่เขาสงสัยว่าเขาจะได้รับดูดีขึ้น Hiding in the Light (2014)
How, he wondered, could he get a better look at the spectrum that a prism produced?ที่คลื่นความถี่ที่ปริซึมผลิต? Hiding in the Light (2014)
But how does a prism spread out the colors concealed in a beam of sunlight?ซ่อนอยู่ในลำแสงของแสงแดด? เมื่อแสงเดินทางผ่านอากาศหรือพื้นที่ Hiding in the Light (2014)
That's how a prism works.ถ้าฉันดูเหมือนอารมณ์ เกินควรเกี่ยวกับเรื่องนี้ Hiding in the Light (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prismA beam of white light is split by a prism into rays of various colors.
prismA prism decomposes light.
prismLight is resolved by a prism into seven colors.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปริซึม[N] prism, Example: ปริซึมสะท้อนแสงได้หลายด้าน, Count unit: แท่ง, Thai definition: แท่งตันทำด้วยวัตถุโปร่งใสเช่นแก้ว หินควอตซ์ ปลายทั้ง 2 เป็นรูปสามเหลี่ยมซึ่งมีพื้นที่เท่ากัน เป็นรูปแบบเดียวกันและขนานกันด้วย ส่วนด้านข้างทุกด้านของแท่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ใช้ประโยชน์สำหรับหักเหแนวทางเคลื่อนที่ของแสง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปริซึม[n.] (priseum) EN: prism   FR: prisme [m]
ปริซึมสามเหลี่ยม[n. exp.] (priseum sāmlīem) EN: triangular prism   FR: prisme triangulaire [m]
ปริซึมสามเหลี่ยมไทรออกเมนต์[n. exp.] (priseum sāmlīem thraiøkmēn) EN: triaugmented triangular prism   FR: prisme triangulaire triaugmenté [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PRISM    P R IH1 Z AH0 M
PRISMS    P R IH1 Z AH0 M Z
PRISMATIC    P R IH0 Z M AE1 T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prism    (n) prˈɪzəm (p r i1 z @ m)
prisms    (n) prˈɪzəmz (p r i1 z @ m z)
prismatic    (j) prˈɪzmˈætɪk (p r i1 z m a1 t i k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
棱镜[léng jìng, ㄌㄥˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] prism; prismatic lens, #65,653 [Add to Longdo]
棱台[léng tái, ㄌㄥˊ ㄊㄞˊ, / ] prism, #199,294 [Add to Longdo]
角柱体[jiǎo zhù tǐ, ㄐㄧㄠˇ ㄓㄨˋ ㄊㄧˇ, / ] prism (math.) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prisma {n} | Prismen {pl}prism | prisms [Add to Longdo]
Prisma {n} (Auflegebock)V-block [Add to Longdo]
Prismatikscheibe {f}prismatic cover [Add to Longdo]
prismatisch {adj}prismatic [Add to Longdo]
prismatisch {adv}prismatically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クロスニコル[, kurosunikoru] (n) (abbr) crossed Nichol prism [Add to Longdo]
ニコルプリズム[, nikorupurizumu] (n) Nicol prism [Add to Longdo]
プリズム[, purizumu] (n,adj-no) prism; (P) [Add to Longdo]
ペンタプリズム[, pentapurizumu] (n) pentaprism [Add to Longdo]
角柱[かくちゅう;かくばしら, kakuchuu ; kakubashira] (n) (1) (かくちゅう only) prism; (2) polygonal (esp. square) pillar; (3) (かくばしら only) bamboo [Add to Longdo]
五角柱[ごかくちゅう, gokakuchuu] (n) pentagonal prism [Add to Longdo]
三角柱[さんかくちゅう, sankakuchuu] (n) triangular prism [Add to Longdo]
三稜鏡[さんりょうきょう, sanryoukyou] (n) prism [Add to Longdo]
四角柱[しかくちゅう, shikakuchuu] (n) quadrangular prism [Add to Longdo]
七色[なないろ;しちしょく, nanairo ; shichishoku] (n) the seven prismatic colors (colours) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prism \Prism\ (pr[i^]z'm), n. [L. prisma, Gr. pri`sma, fr.
   pri`zein, pri`ein, to saw: cf. F. prisme.]
   1. (Geom.) A solid whose bases or ends are any similar,
    equal, and parallel plane figures, and whose sides are
    parallelograms.
    [1913 Webster]
 
   Note: Prisms of different forms are often named from the
      figure of their bases; as, a triangular prism, a
      quadrangular prism, a rhombic prism, etc.
      [1913 Webster]
 
   2. (Opt.) A transparent body, with usually three rectangular
    plane faces or sides, and two equal and parallel
    triangular ends or bases; -- used in experiments on
    refraction, dispersion, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. (Crystallog.) A form the planes of which are parallel to
    the vertical axis. See {Form}, n., 13.
    [1913 Webster]
 
   {Achromatic prism} (Opt.), a prism composed usually of two
    prisms of different transparent substances which have
    unequal dispersive powers, as two different kinds of
    glass, especially flint glass and crown glass, the
    difference of dispersive power being compensated by giving
    them different refracting angles, so that, when placed
    together so as to have opposite relative positions, a ray
    of light passed through them is refracted or bent into a
    new position, but is free from color.
 
   {Nicol's prism}, {Nicol prism}. [So called from Wm. Nicol, of
    Edinburgh, who first proposed it.] (Opt.) An instrument
    for experiments in polarization, consisting of a rhomb of
    Iceland spar, which has been bisected obliquely at a
    certain angle, and the two parts again joined with
    transparent cement, so that the ordinary image produced by
    double refraction is thrown out of the field by total
    reflection from the internal cemented surface, and the
    extraordinary, or polarized, image alone is transmitted.
    [1913 Webster] Prismatic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prism
   n 1: a polyhedron with two congruent and parallel faces (the
      bases) and whose lateral faces are parallelograms
   2: optical device having a triangular shape and made of glass or
     quartz; used to deviate a beam or invert an image [syn:
     {prism}, {optical prism}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 PRISM
     Parallel Reduced Instruction Set Multiprocessing
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 PRISM
     PRogrammed Integrated System Maintenance
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top