Search result for

poste

(128 entries)
(0.0307 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -poste-, *poste*
English-Thai: Longdo Dictionary
poster boy(n phrase) เด็กชายที่เป็นแบบให้ถ่ายรูปไปทำเป็นโปสเตอร์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
poster[N] ป้าย, See also: โปสเตอร์, ป้ายโฆษณา, แผ่นประกาศ, แผ่นป้าย, ป้ายประกาศ, Syn. bill, sign, banner, billboard, handbill, signboard
poster[N] ม้าด่วน, Syn. post horse
postern[N] ประตูหลัง
posterior[ADJ] ภายหลัง, See also: สมัยหลัง, ต่อมา, Syn. later, coming after, next
posterior[ADJ] ด้านหลัง, Syn. dorsal, in back of, at the rear
posterior[N] ส่วนหลัง, See also: ก้น, สะโพก
posterity[N] คนชั้นหลัง, See also: คนรุ่นลูกรุ่นหลาน, Syn. younger generation, successors, lineage
postelcourse[N] หลักสูตรการเรียนทางไปรษณีย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
poster(โพส'เทอะ) n. ใบประกาศ,ป้ายโฆษณา,ป้ายประกาศ,โปสเตอร์,ม้าด่วนของเที่ยวเมล์,ผู้เดินทางอย่างรวดเร็ว,ม้าด่วนของเที่ยวเมล์,ผู้เดินทางอย่างรวดเร็ว
posterior(โพสเทีย'เรีย) adj.,n. ภายหลัง,ข้างหลัง,ด้านหลัง,ก้น,สมัยหลัง,ส่วนก้น,ตะโพก., See also: posteriority n., Syn. hinder,later,back
posterity(โพสเทีย'ริที) n. ชนรุ่นหลัง,ทายาท
postern(โพส'เทิร์น) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ประตูหลัง,ทางเข้าส่วนตัว,ประตูข้าง,ค่อนข้างน้อย
a posteriori(เอ'โพสเทอรีออ'ไร) จากผลถึงเหตุ, จากประสบการณ์, จากการสังเกต
bill postern. ผู้ติดประกาศ,ผู้ติดโฆษณา,ผู้ติดใบปลิว, See also: billsticking n.
billpostern. คนที่ประกาศ,คนติดโฆษณา,คนติดใบปลิว, See also: billposting, billsticking n.
preposterous(พรีพอส'เทอเริส) adj. ผิดปกติ,ประหลาด,วิตถาร,โง่บรม,น่าขัน,ไร้สาระที่สุด., See also: preposterousness n., Syn. unreasonable
riposte(รีโพสทฺ') n. (การฟันดาบ) การแทงกลับอย่างฉับพลัน,การโต้ตอบอย่างฉับพลัน vi. โต้ตอบอย่างฉับพลัน

English-Thai: Nontri Dictionary
poster(n) ป้ายประกาศ,ใบโฆษณา,ป้ายโฆษณา,ประกาศแจ้งความ,ภาพโปสเตอร์
posterior(adj) ภายหลัง,ด้านหลัง,ข้างหลัง,อยู่ในสมัยหลัง
posterity(n) อนุชนรุ่นหลัง,ทายาท,ลูกหลาน
postern(n) ประตูหลัง,ประตูข้าง
preposterous(adj) น่าขัน,ประหลาด,บ้า,ผิดปกติ,วิปริต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
postencephalitic-ภายหลังสมองอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posterใบปิดประกาศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
posterior-หลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posterior-หลัง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
posterior aspect of thighขาอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posterior borderขอบด้านหลัง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
posterior border positionตำแหน่งสุดขอบหลัง(ขากรรไกรล่าง) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
posterior chamberห้องหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posterior cubital regionบริเวณศอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posterior dental canal; alveolar canal of maxillaคลองสู่เบ้าฟันบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Postemployment benefitsประโยชน์เกื้อกูลผู้ถูกเลิกจ้าง [TU Subject Heading]
Posterโปสเตอร์
โปสเตอร์ (Poster) คือ ภาพขนาดใหญ่พิมพ์บนกระดาษ ออกแบบเพื่อใช้ติดหรือแขวนบนผนังหรือกำแพง โปสเตอร์อาจจะเป็นภาพพิมพ์และภาพเขียน หรืออาจจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ การทำโปสเตอร์มีจุดประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะการโฆษณางานแสดงศิลปะ งานดนตรี หรือภาพยนตร์ การโฆษณาชวนเชื่อ หรือในการสื่อสารที่ต้องการสื่อสารความเชื่อต่อคนกลุ่มใหญ่ หรือเพื่อใช้ในการศึกษา หรือเป็นสื่อการสอน โปสเตอร์ถูกใช้ให้เป็นประโยชน์ในกิจกรรมนานาประการ โดยเฉพาะโปสเตอร์ขนาดเล็กใช้ได้ทั้งเป็นสื่อสำหรับการโฆษณา และเป็นเครื่องประดับตกแต่งห้อง จนมีผู้นิยมสะสมเหมือนกับการสะสมแสตมป์

การสร้างโปสเตอร์เริ่มมีขึ้นเมื่อราว ค.ศ.1890 โดยจิตรกรชาวฝรั่งเศสและเผยแพร่ไปทั่วยุโรป ศิลปินคนสำคัญที่สุดที่เริ่มความนิยมในการสร้างโปสเตอร์ คือ อองรี เดอ ทูลูส-โลเทรค และ จูลส์ เชเรท์ (Jules Chéret) เชเรท์ ถือกันว่าเป็นบิดาแห่งการโฆษณาด้วยป้าย โปสเตอร์ ได้มีพัฒนาการเรื่อยมาจนถึงระหว่าง ค.ศ.1960-1970 ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่โปสเตอร์มีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านศิลปะการออกแบบ เรื่องความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนเทคนิควิธีการผลิต จากอดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้ โปสเตอร์ยังคงมีบทบาทและความสำคัญเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในวงการโฆษณาสินค้า นอกจากวงการโฆษณาแล้ว โปสเตอร์ยังเป็นประโยชน์กับวงการอื่น ๆ อีกมาก เช่น วงการการเมือง การกุศล มูลนิธิต่าง ๆ เป็นต้น เพราะโปสเตอร์เป็นช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารที่มีประสิทธิภาพช่องทางหนึ่งในหลาย ๆ ช่องทางการสื่อสารที่ใช้กันอยู่ในสังคมปัจจุบัน
[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
posterior lobe (of pituitary gland)ต่อมใต้สมองส่วนหลัง, บริเวณส่วนหลังของต่อมใต้สมอง เป็นส่วนของเนื้อเยื่อประสาทที่มีกลุ่มปลายแอกซอนของเซลล์ประสาทจากสมองมาติดต่อด้วย  ซึ่งที่ปลายแอกซอนจะปล่อยฮอร์โมนวาโซเพรสซินและออกซิโทซินออกมา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Postersแผ่นโฆษณา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nothing in the anterior or posterior cerebral arteries.ไม่มีในส่วนหน้า หรือส่วนหลัง ของเส้นเลือดซีลีบรัม Emancipation (2008)
Marcel is going to humiliate us and i don't want it posted on the internet and please stop tagging me!ดัดผมเป็นไปลูบคมเราและ \ Ni ไม่ต้องการโพสต์บนอินเทอร์เน็ต และโปรดหยุดการติดแท็กฉัน! Gas Pills (2008)
The posters are already out and so are the advertisements.ก็โปสเตอร์ก็ติดไปแล้ว และยังมีโฆษณาอีกนะครับ Beethoven Virus (2008)
We can just take down the posters, or take back all the advertisements.เราไปแกะเอาโปสเตอร์ออกเลย แล้วก็ไปดึงโฆษณากลับมาสิ Beethoven Virus (2008)
The posters are really not bad.โปสเตอร์นี่ไม่เลวเลยนะ Beethoven Virus (2008)
More importantly, Ru Mi. Did you see the new poster yet?มีเรื่องสำคัญกว่านะ รูมิ เธอเห็นแผ่นโปสเตอร์อันใหม่หรือยัง? Beethoven Virus (2008)
Before Burrows and Scofield were allegedly transferred to Arlington, someone posted their bail.มีคนประกันตัวพวกเขาออกไป ฉันอยากรู้มันเป็นใคร Breaking and Entering (2008)
Why? Why because you posted this photo of Maltz on facebook?ทำไม หรือเพราะนายเอารูปไอ้มอทส์ไปลงเวป WarGames: The Dead Code (2008)
Somebody just posted a significant amount of bail for both of you.ประกันตัวนายสองคนด้วยเงินสูงทีเดียว ใคร Scylla (2008)
They posted a "help wanted" online.เขาบอกว่า "ต้องการผู้ช่วย" บนอินเตอร์เนท Chapter Three 'Building 26' (2009)
I'll keep you posted.ผมจะดูหลังให้ Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
Some of the stuff that's been posted about this Taraคุณอาจอยากลอง... เช็ครีวิวพวกนี้ดูหน่อย The Girlfriend Experience (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
posteA cultural heritage is handed down to posterity.
posteA notice about the next meeting was posted on the door.
posteCrossing guards are posted during school hours to guide children safely across busy streets.
posteHe paused to look at the poster.
posteLet the letter be posted right now.
posteMy grandmother posted the letter this morning.
posteOnce a thing is posted, it is in the care of the Post Office.
postePlaster a wall over with posters.
posteSee to it that the letter is posted this afternoon.
posteSee to it that this letter is posted without fail.
posteThe Dow Jones average posted a gain of two points today.
posteThe exchange rates are posted daily outside the cashier's office.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใบปิดประกาศ[N] poster, Syn. โปสเตอร์, Example: ทั้ง 2 พรรคการเมืองหาเสียงร่วมกันโดยมีการทำใบปิดประกาศโฆษณาร่วมกัน, Count unit: แผ่น, ใบ
อนุชน[N] next generation, See also: posterity, descendant, Syn. คนรุ่นหลัง, คนรุ่นต่อไป, Example: เราผู้เป็นอนุชนควรภูมิใจ และช่วยกันผดุงรักษามรดกทางวัฒนธรรม อันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์เอาไว้
โปสเตอร์[N] poster, Syn. ป้ายโฆษณา, แผ่นป้ายโฆษณา, Example: นักศึกษากำลังช่วยกันติดโปสเตอร์คัดค้านรัฐบาลเต็มไปหมด, Count unit: แผ่น, ใบ
คนชั้นหลัง[N] descendant, See also: posterity, offspring, Syn. คนชั้นลูก, คนชั้นหลาน, คนรุ่นหลัง, Example: ต่อไปคนชั้นหลังคงจะไม่รู้จักวิธีการดงข้าวว่าเป็นอย่างไร, Count unit: คน
ชั้นลูก[N] posterity, See also: later generations
ใบประกาศ[N] poster, See also: handbill, notice, circular, Example: ใบประกาศรับสมัครงานติดอยู่หน้าบริษัท
ใบประกาศ[N] poster, See also: handbill, notice, circular, Example: ใบประกาศรับสมัครงานติดอยู่หน้าบริษัท
ใบประกาศ[N] poster, See also: handbill, notice, circular, Example: ใบประกาศรับสมัครงานติดอยู่หน้าบริษัท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุชน[n.] (anuchon) EN: next generation ; posterity ; descendant ; offspring   FR: génération future [f] ; jeune génération [f]
ใบปิด[n.] (baipit) EN: poster   FR: affiche [f]
ใบปิดหนัง[n. exp.] (baipit nang) EN: movie poster   FR: affiche de cinéma [f]
ใบปิดภาพยนตร์[n. exp.] (baipit phāpphayon) EN: movie poster   FR: affiche de cinéma [f]
ใบปิดประกาศ[n. exp.] (baipit prakāt) EN: poster   FR: affiche [f]
ใบประกาศ[n.] (baiprakāt) EN: poster ; handbill ; notice ; circular   FR: affiche [f]
บรรจุตำแหน่ง[v. exp.] (banju tamnaeng) EN: fill a post ; put in a position ; assign someone to a post ; settle someone in a place   FR: nommer à un poste ; occuper une position
ช่วงเวลาการทำงาน[n. exp.] (chūang wēlā kān thamngān) EN: shift   FR: poste [m]
ด่าน[n.] (dān) EN: immigration border checkpoint ; customs station ; check point ; outpost   FR: poste frontière [m] ; poste de douane [m] ; douane [m] ; poste de contrôle [m]
ด่านเก็บค่าผ่านทาง[n. exp.] (dān kep khā phān thāng) EN: tollgate   FR: poste de péage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
POSTED    P OW1 S T AH0 D
POSTER    P OW1 S T ER0
POSTEN    P OW1 S T AH0 N
POSTEL    P AA1 S T AH0 L
POSTEMA    P AA0 S T EH1 M AH0
POSTELL    P AA1 S T AH0 L
POSTERS    P OW1 S T ER0 Z
POSTERARO    P AO2 S T EH0 R AA1 R OW0
POSTERIOR    P AO2 S T IH1 R IY0 EH0 R
POSTERITY    P AA0 S T EH1 R AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
posted    (v) (p ou1 s t i d)
poster    (n) (p ou1 s t @ r)
postern    (n) (p o1 s t @ n)
posters    (n) (p ou1 s t @ z)
posterns    (n) (p o1 s t @ n z)
posterior    (n) (p o1 s t i@1 r i@ r)
posterity    (n) (p o1 s t e1 r i t ii)
posteriors    (n) (p o1 s t i@1 r i@ z)
poste restante    (n) - (p ou2 s t - r e1 s t aa n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Posteingang {m}incoming mail [Add to Longdo]
Posteingangsbuch {n}incoming post book [Add to Longdo]
Posteingangsfach {n}in-tray; in-box [Add to Longdo]
Postempfang {m}receipt of mail [Add to Longdo]
Postempfangsschein {m}postal receipt [Add to Longdo]
Posten {m}; Stelle {f}; Post {f}post [Add to Longdo]
Posten, der durch Wahl besetzt wirdelective post [Add to Longdo]
Posten {m}; Job {m}billet [Add to Longdo]
Postenkette {f}; Absperrkette {f}cordon [Add to Longdo]
Poster {n} | Poster {pl}poster | posters [Add to Longdo]
posterior {adj}posterior [Add to Longdo]
postlagerndposte restante [Br.]; general delivery [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
とんでもありません;とんでもございません[, tondemoarimasen ; tondemogozaimasen] (adj-f) (1) (See とんでもない・1) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (See とんでもない・2) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (See とんでもない・3) don't mention it; you're welcome [Add to Longdo]
とんでも無い;飛んでもない(iK)[とんでもない, tondemonai] (adj-f) (1) (uk) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (uk) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (uk) don't mention it; you're welcome; (P) [Add to Longdo]
はり札;貼り札;張り札;張札[はりふだ, harifuda] (n,vs) poster; notice [Add to Longdo]
アポステリオリ[, aposuteriori] (n,adj-na) a posteriori (lat [Add to Longdo]
トピ主[トピぬし, topi nushi] (n) (See トピ) original poster (of a web-forum thread) [Add to Longdo]
ペテン師;ぺてん師[ペテンし(ペテン師);ぺてんし(ぺてん師), peten shi ( peten shi ); petenshi ( peten shi )] (n) swindler; imposter; crook [Add to Longdo]
ポスター(P);ポスタ[, posuta-(P); posuta] (n) poster; (P) [Add to Longdo]
ポスターカラー[, posuta-kara-] (n) poster color; poster colour [Add to Longdo]
ポスターセッション[, posuta-sesshon] (n) poster session [Add to Longdo]
ポスターバリュー[, posuta-baryu-] (n) poster value [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
海报[hǎi bào, ㄏㄞˇ ㄅㄠˋ, / ] poster; playbill; notice, #8,258 [Add to Longdo]
后代[hòu dài, ㄏㄡˋ ㄉㄞˋ, / ] posterity; later periods; later ages; later generations, #10,482 [Add to Longdo]
招贴[zhāo tiē, ㄓㄠ ㄊㄧㄝ, / ] poster; sticker, #60,753 [Add to Longdo]
后嗣[hòu sì, ㄏㄡˋ ㄙˋ, / ] posterity; those who follow on; future generations, #99,647 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
局留めアドレス[きょくどめアドレス, kyokudome adoresu] poste restante address [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 poste [pɔst]
   post
   mail; post
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 poste
   pole; post; stanchion; stake
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 poste
   pole; post; stanchion; stake
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top