ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

polarity

P OW0 L EH1 R AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -polarity-, *polarity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
polarity(n) คุณสมบัติของการมีขั้วหรือมีผลตรงข้ามที่ปลายทั้งสอง, Syn. duality

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
polarity(โพแล'ริที) n. ลักษณะขั้ว, ความตรงกันข้าม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
polarityสภาพขั้ว, ภาวะทางไฟฟ้าของวัตถุหรือของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่แสดงความเป็นขั้วบวกและขั้วลบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You'll get it. In simple terms, this machine will reverse the polarity of the anomalies, so nothing gets in and nothing gets out.นายจะได้ตัวอย่างก่อน เพราะเครื่องนี้จะได้ anomalies Episode #3.3 (2009)
That stator control unit can reverse the polarity long enough to disengage maglev and that could...ที่หน่วยควบคุม สเตเตอร์ นั้น สามารถกลับขั้ว นานพอที่จะปลด แมกเลฟ และสามารถ ... The Avengers (2012)
Reverse polarity of the turbine.สลับขั้วแรงดูดใบพัด Resident Evil: The Final Chapter (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
POLARITY P OW0 L EH1 R AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
polarity (n) pˈəlˈærɪtiː (p @1 l a1 r i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偏极[piān jí, ㄆㄧㄢ ㄐㄧˊ, / ] polarity; polarized (light) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Polarität { f } | Polaritäten { pl }polarity | polarities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
極性[きょくせい, kyokusei] (n, adj-no) polarity [Add to Longdo]
正極性[せいきょくせい, seikyokusei] (n) positive polarity; straight polarity [Add to Longdo]
正反対[せいはんたい, seihantai] (adj-na, n) bipolar; polar; polarity; exactly opposite; (P) [Add to Longdo]
負極性[ふきょくせい, fukyokusei] (n) negative polarity [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
極性[きょくせい, kyokusei] polarity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Polarity \Po*lar"i*ty\, n. [Cf. F. polarit['e].]
   1. (Physics) That quality or condition of a body in virtue of
    which it exhibits opposite, or contrasted, properties or
    powers, in opposite, or contrasted, parts or directions;
    or a condition giving rise to a contrast of properties
    corresponding to a contrast of positions, as, for example,
    attraction and repulsion in the opposite parts of a
    magnet, the dissimilar phenomena corresponding to the
    different sides of a polarized ray of light, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. (Geom.) A property of the conic sections by virtue of
    which a given point determines a corresponding right line
    and a given right line determines a corresponding point.
    See {Polar}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 polarity
   n 1: a relation between two opposite attributes or tendencies;
      "he viewed it as a balanced polarity between good and evil"
      [syn: {mutual opposition}, {polarity}]
   2: having an indicated pole (as the distinction between positive
     and negative electric charges); "he got the polarity of the
     battery reversed"; "charges of opposite sign" [syn:
     {polarity}, {sign}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top