Search result for

plateau

(54 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plateau-, *plateau*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plateau[N] ที่ราบสูง, Syn. tableland
plateau[N] ช่วงของการเจริญเล็กน้อยหรือไม่เจริญ, Syn. period, interval

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
plateau(แพลท'โท) n. ที่ราบสูง,ช่วงระยะที่มีการเจริญเล็กน้อยหรือไม่มีการเจริญ. vi. ถึงระยะที่มีการเจริญเล็กน้อยหรือไม่มีการเจริญ pl. plateaus,plateaux, Syn. tableland

English-Thai: Nontri Dictionary
plateau(n) ที่ราบสูง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plateauที่ราบสูง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
plateau pulseชีพจรสูงราบ, ชีพจรไต่ค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
plateaux[พและโทส] (n) ที่ราบสูง
See also: S. plateau,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tapalamaho is what the Indians called this plateau.ทาพาลามาโฮเป็นชื่อที่อินเดียนแดง เรียกที่ราบสูงแห่งนี้ The Lazarus Project (2008)
Do you know the Subasi Plateau?รู้จักที่ราบสูงซูบาซี มั้ย? The Breath (2009)
At the entrance of the plateau Lieutenant Baris called me... to come up front.ตรงทางเข้า พลทหาร บาริส เรียกผม.. ...ให้มาที่ด้านหน้า The Breath (2009)
He walked to the center of the plateau, to the snow.เค้าเดินไปที่ตรงกลางของที่ราบสูง.. ฝ่าหิมะเข้าไป The Breath (2009)
- On the Nampan Plateau.อยู่บนยอดเขานัมพัน อะไรนะ? 2012 (2009)
So how about we start with the tibial plateau fracture,งั้นเราเริ่มด้วย tibial plateau fracture (tibial plateau fracture=กระดูกบริเวณข้อเข่าแตกหรือหัก) I Like You So Much Better When You're Naked (2010)
Over time, she will reach a plateau,ให้มากพอ มันจึงจะได้ผล The Plateau (2010)
Geumgang soju near the Gaema Plateau and tearing into some snake.นั่งกินกับแกล้มอยู่เลย Episode #1.9 (2010)
Yes, becoming an Alpha, taking that from Laura pushed me over a plateau in the healing process.ใช่ การกลายเป็นอัลฟ่า ได้มาจากลอร์ล่า พลักฉันขึ้นมา จากภาวะฟื้นฟูตัวเองช้า Wolf's Bane (2011)
Spain is considered a mostly mountainous country, interspersed with picturesque plateaus and arid valleys.โอเค งั้นกระโดดกลับมาที่ประเทศสเปน เฮ้ย ฟังนี่ เรื่องจริงแบบขำๆ Choke (2012)
The deceased is carried to a mountain plateau where a lama burial master breaks the body.ผู้ตายจะถูกนำไปเขาที่ราบสูง ซึ่งเป็นที่หลักที่ฝังศพของลามะ แบ่งศพ The Twist in the Plot (2013)
Retreat to the plateau!ถอยไปที่ราบสูง! Warcraft (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
plateauDivorce rates might reach a plateau soon.
plateauIt's pleasant to take a walk on the plateau.
plateauWhat is the altitude of the plateau?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่ราบสูง[N] highland, See also: plateau, Thai definition: ที่ราบซึ่งสูงกว่าระดับผิวโลกโดยรอบตั้งแต่ 300 เมตรขึ้นไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอน[n.] (døn) EN: highland ; high ground ; elevation ; prominence   FR: plateau [m] ; élévation [f] ; terre haute [f]
จานเปล[n. exp.] (jān plē) EN: serving plate ; platter   FR: plateau [m]
โคก[n.] (khōk) EN: mound ; knoll ; hillock ; higland ; high ground ; elevated area ; height   FR: hauteur [f] ; plateau [m]
กระบะ[n.] (kraba) EN: tray ; square-wooden tray ; wooden tray   FR: plateau en bois [m]
พาน[n. prop.] (phān) EN: offering dish ; footed tray   FR: coupe destinée aux offrandes [f] ; plateau sur pied [m] ; grande coupe [f]
ถาด[n.] (thāt) EN: tray ; salver ; server ; serving tray   FR: plateau [m] ; plat [m]
ที่ราบสูง[n.] (thīrāp sūng) EN: plateau   FR: plateau [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PLATEAU    P L AE0 T OW1
PLATEAUED    P L AE0 T OW1 D
PLATEAUING    P L AH0 T OW1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plateau    (n) (p l a1 t ou)
plateaus    (n) (p l a1 t ou z)
plateaux    (n) (p l a1 t ou z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Plateau {n}plateau [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
チベット高原[チベットこうげん, chibetto kougen] (n) Tibetan plateau [Add to Longdo]
パミール高原[パミールこうげん, pami-ru kougen] (n) the Pamir plateau [Add to Longdo]
プラトー[, purato-] (n) plateau [Add to Longdo]
海台[かいだい, kaidai] (n) plateau [Add to Longdo]
開析台地[かいせきだいち, kaisekidaichi] (n) dissected plateau [Add to Longdo]
高原[こうげん, kougen] (n) tableland; plateau; (P) [Add to Longdo]
高地[こうち, kouchi] (n,adj-no) high ground; plateau; heights; (P) [Add to Longdo]
台地[だいち, daichi] (n) plateau; tableland; eminence; (P) [Add to Longdo]
頭打ち[あたまうち(P);ずうち, atamauchi (P); zuuchi] (n) reaching a peak; reaching the limit; plateauing; maxing out; (P) [Add to Longdo]
溶岩台地[ようがんだいち, yougandaichi] (n) lava plateau [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yuán, ㄩㄢˊ, ] plateau, esp. loess plateau of northwest China; same as 黃土高原|黄土高原 [Add to Longdo]
高原[gāo yuán, ㄍㄠ ㄩㄢˊ, ] plateau [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plateau \Pla*teau"\, n.; pl. F. {Plateaux} (F. ?; E. ?), E.
   {Plateaus}. [F., fr. OF. platel, properly a little plate. See
   {Plate}.]
   1. A flat surface; especially, a broad, level, elevated area
    of land; a table-land.
    [1913 Webster]
 
   2. An ornamental dish for the table; a tray or salver.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 plateau
   n 1: a relatively flat highland [syn: {tableland}, {plateau}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 plateau [plato]
   plateau
   tray
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 plateau [plato]
   plateau
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Plateau [platoː] (n) , s.(n )
   plateau
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top