Search result for

planers

(71 entries)
(0.0185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -planers-, *planers*, planer
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา planers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *planers*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
planer[N] เครื่องไสไม้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
planer(เพลน'เนอะ) n. กบไส,เครื่องไสโลหะ,ไม้ปาดปูน,ไม้ตอกตัวพิมพ์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And so all that sex-planning talk is over with.Und die ganze Planerei um den Sex ist vorbei. Diner (1982)
And so is the wedding-planning talk because you're already married.Und die Planerei um die Hochzeit auch, weil man bereits verheiratet ist. Diner (1982)
Homicide goes about its business and the Traffic Detail gets the heat.Die Mordkommission kümmert das nicht, und die Verkehrsplaner kriegen die ganze Schuld. Custom Made Killer (1985)
Laura Holt was the last person to see him.- Laut seinem Terminplaner hat Laura Holt ihn zuletzt gesehen. Steele Blushing (1985)
According to his appointment book... Stevens has an interview with Channel 6- tonight at his home in Fremont Place.Laut seinem Terminplaner wird er heute Abend bei sich zu Hause interviewt. Steele Blushing (1985)
But I have all of Mel's appointment books.Aber ich habe alle Terminplaner von Mel. Miami Supercops (1985)
I have to check my day planner.- Da muss ich im Planer nachsehen. Keepin' the Faith (1986)
Right, dear. And some men even feel it's their duty to assume the role of family planner.Manche Männer übernehmen sogar gern die Rolle des Familienplaners. Poppy's by the Tree: Part 1 (1987)
The lab will be able tο nail him, but I think he'll talk.Das Labor hat genug, um ihn festzunageln. Aber er wird ohnehin reden. Wie Sie schon sagten, er ist ein Planer, kein Improvisator. Agatha Christie's Miss Marple: 4:50 from Paddington (1987)
-social planner and administrator.- Sozialplaner und Verwalter. The Dirty Dozen: The Fatal Mission (1988)
Yeah, me too. I'm actually... No, I'm not a planner.Nein eigentlich bin ich kein VorausplanerPretty Woman (1990)
Phil lived out of his file-a-data, and he had that with him in the car.Phil hatte alles in seinem Zeitplaner, den er im Wagen bei sich hatte. Child's Play (1990)
They're in his file-a-data and that went up in the blast.Die waren in seinem Zeitplaner und der ging mit in die Luft. Child's Play (1990)
File-a-datas are made out of leather and the only leather we found at the crime scene were from his shoes.Zeitplaner sind aus Leder, aber wir fanden nur Leder von seinen Schuhen. Child's Play (1990)
Pilot, designer, everything.Pilot, Planer, alles. Bird on a Wire (1990)
We have media planners, marketing consultants, creative directors.Wir haben Medienplaner, Vertriebsberater, Creative Directors. The Guardian (1990)
Planners design so-called low-cost housing.Städteplaner konzipieren sogenannte Sozialbauwohnungen, Man Bites Dog (1992)
- l have a breathing scheduled at 11.- Sie stehen für 11 Uhr im TerminplanerBaby's Day Out (1994)
Syd, I saw on your schedule you're gonna meet with McSorIey, McCIuskey and Shane? Yeah.Ich sah auf deinem Planer, daß du dich mit McSorley, McCluskey und Shane triffst? The American President (1995)
Uh, we've got nothing, no pay stubs, no appointment books, no addresses.Äh, wir haben nichts, keine Zettel, keine Terminplaner, keine Adressen. Se7en (1995)
That's why they have wedding coordinators.- Die auch nicht. Deswegen haben sie HochzeitsplanerI Now Pronounce You... (1996)
Acclaimed bridal consultant.Eine sehr bekannte Hochzeitsplanerin. Never on Sunday (1996)
I am Viorsa, planner for the Kohl settlement.Ich bin Viorsa, Planer der Kohl-Siedlung. The Thaw (1996)
I think I'd really like to be a city planner.Ich würde gerne Stadtplaner werden. The Van Buren Boys (1997)
So you're denying him the scholarship because he wants to be a planner?Du entziehst ihm also das Stipendium, weil er Stadtplaner werden will? The Van Buren Boys (1997)
-l want my scholarship back so I can be a city planner.- Ich will das Stipendium zurück... um Stadtplaner zu werden. The Van Buren Boys (1997)
City planner.StadtplanerThe Van Buren Boys (1997)
That's how a party planner gets business, by making contacts.So bekommt ein Partyplaner Aufträge. Man trifft Kunden. Big Daddy (1999)
Get a calendar!"Besorg dir einen Planer." Magnolia (1999)
You need this calendar.Den Planer braucht ihr. Magnolia (1999)
It looks like a little Filofax. it's got these index tabs, but instead of having letters... like "A" to "B," "G" to "H," it has different things like...Es hat Register wie ein Terminplaner, aber nicht mit Buchstaben, A bis B und so, sondern mit Sätzen wie Boiler Room (2000)
You wanted me to get her a Filofax and a mermaid eraser.Ich soll ihr einen Terminplaner und einen Stift schenken. Rory's Birthday Parties (2000)
Will O'Connor was a cute urban planner, Miranda had met at Starbucks.Will O'Connor war ein süßer Stadtplaner, den Miranda bei Starbucks getroffen hatte. Frenemies (2000)
No, my planner did Cerone's wedding.Nein, mein Planer hat Cerones Hochzeit organisiert. The Knight in White Satin Armor (2000)
The planner checked the almanac and says there's 65% historical chance of rain on the twelfth.Der Planer hat den Almanach überprüft und es heißt dort, dass es am 12. zu 65 % regnen wird. The Knight in White Satin Armor (2000)
Look, there's the wedding planner.Da ist die Hochzeitsplanerin! The Wedding Planner (2001)
I did things a little, innocent wedding planner shouldn't even hear about. I won't even say it.Ich musste Sachen tun, die eine Hochzeitsplanerin nicht hören sollte! The Wedding Planner (2001)
The two most important people in my life set eyes on one another.Das ist die Hochzeitsplanerin. The Wedding Planner (2001)
Mary, this is my fiance Eddie.Die Hochzeitsplanerin. Mary, das ist Edi. The Wedding Planner (2001)
What are the odds? Dance.Und unserer Hochzeitsplanerin! The Wedding Planner (2001)
The dumpster girl is your wedding planner? Yes. I'm in hell.Das Mädchen vom Müllcontainer ist deine Hochzeitsplanerin? The Wedding Planner (2001)
You are one of the top wedding planners... in this great, big, thriving metropolis.Du gehörst zu den besten Hochzeits- planerinnen dieser Stadt! Sieh es doch positiv! The Wedding Planner (2001)
I have no idea how you came to be a wedding planner, Mary.Und ich weiß nicht, warum du Hochzeitsplanerin geworden bist. The Wedding Planner (2001)
I'm talking about your wedding planner leaving me here all alone... to go to city hall and get married.Bis vor kurzem hatten Sie eine Hochzeitsplanerin. The Wedding Planner (2001)
Best left to us humble planners and pIodders, eh?Besser für uns bescheidene Planer und Schreibtischtäter. The Tailor of Panama (2001)
Demon attacks don't usually fit into the day planners.Angriffe von Dämonen stehen gewöhnlich nicht im TerminplanerA Knight to Remember (2001)
Okay, wedding planner tomorrow at 11.Ok, Hochzeitsplaner morgen um 11 Uhr. Bride and Gloom (2001)
We don't need wedding planners, we just need us.Wir brauchen keine Hochzeitsplaner, sondern nur uns. Bride and Gloom (2001)
You may not need wedding planners, but I do.Du brauchst keine Hochzeitsplaner, aber ich. Bride and Gloom (2001)
I just hope the wedding planners don't remember what we did to them.Ich hoffe, die Hochzeitsplaner erinnern sich an nichts. Bride and Gloom (2001)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กบ[N] plane, See also: carpenter's plane, planning machine, planer, Syn. กบไสไม้, Example: ช่างไม้ไสไม้ให้เรียบโดยใช้กบ, Count unit: ตัว, Thai definition: เครื่องมือช่างไม้ สำหรับไสไม้ทำหน้าไม้ให้เรียบให้เป็นรางหรือลอกบัว ลอกลวด มีมากชนิดด้วยกัน เช่น กบกระดี่ กบบรรทัด กบบัว
กบไสไม้[N] plane, See also: carpenter's plane, planer, Syn. กบ, Example: ช่างไม้ไสไม้ให้เรียบโดยใช้กบไสไม้, Count unit: ตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บิน[v.] (bin) EN: fly   FR: voler ; planer
เหิน[v.] (hoēn) EN: fly ; travel by air ; soar ; glide   FR: voler ; planer
เคลิบเคลิ้ม[v.] (khloēpkhloēm) EN: be in a dreamy state ; be absent-minded ; forget oneself ; be half-sleep   FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; planer (fam.)
ร่อน[v.] (rǿn) EN: hover (over) ; soar ; sail ; circle in the air   FR: planer ; tournoyer ; rôder ; voler
แท่นไสกบ[n. exp.] (thaen saikop) EN: planing machine ; planer   FR: rabot [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PLANER    P L EY1 N ER0
PLANERS    P L EY1 N ER0 Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
planerischer Abstimmungsprozessprocess of coordination of planning [Add to Longdo]
Hobelmaschine {f}planer; planing machine [Add to Longdo]
Langhobelmaschine {f}planer; planing machine [Add to Longdo]
Planer {m}; Planerin {f}designer [Add to Longdo]
Projektplaner {m}project planner [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
プレーナー[, pure-na-] (n) planer [Add to Longdo]
ヨーロッパスナヤツメ;ヨーロピアンブルックランプリ[, yo-roppasunayatsume ; yo-ropianburukkuranpuri] (n) European brook lamprey (Lampetra planeri) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刨工[bào gōng, ㄅㄠˋ ㄍㄨㄥ, ] planing; planing machine operator; planer [Add to Longdo]
刨床[bào chuáng, ㄅㄠˋ ㄔㄨㄤˊ, / ] planer; planing machine [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top