ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-persistence-

P ER0 S IH1 S T AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: persistence, *persistence*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
persistence(n) การยืนกราน, See also: การดื้อแพ่ง, Syn. steadfastness, tenacity, Ant. stamina
persistence(n) การคงอยู่, See also: การมีอยู่, Syn. doggedness, perseverence, persistency, tenacity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
persistence(เพอซิส'เทินซฺ, -ซิส-) n. การยืนกราน, ความดื้อรั้น, ความทนทาน, ความต่อเนื่อง, การมีอยู่เรื่อยไป

English-Thai: Nontri Dictionary
persistence(n) การคะยั้นคะยอ, การยืนกราน, ความดื้อดึง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
persistenceShe was disgusted at his persistence.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความคงอยู่(n) persistence, See also: existence, Syn. ความดำรงอยู่, Example: การอนุรักษ์วัฒนธรรมคือการรักษาหรือการสืบทอดเพื่อความคงอยู่ของวัฒนธรรม

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PERSISTENCE P ER0 S IH1 S T AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
persistence (n) pˈəsˈɪstəns (p @1 s i1 s t @ n s)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
持続的な有効性[じぞくてきなゆうこうせい, jizokutekinayuukousei] persistence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Persistence \Per*sist"ence\, Persistency \Per*sist"en*cy\, n.
   [See {Persistent}.]
   1. The quality or state of being persistent; staying or
    continuing quality; hence, in an unfavorable sense,
    doggedness; obstinacy.
    [1913 Webster]
 
   2. The continuance of an effect after the cause which first
    gave rise to it is removed; as:
    (a) (Physics) The persistence of motion.
    (b) (Physiol.) Visual persistence, or persistence of the
      visual impression; auditory persistence, etc.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 persistence
   n 1: the property of a continuous and connected period of time
      [syn: {continuity}, {persistence}]
   2: persistent determination [syn: {doggedness}, {perseverance},
     {persistence}, {persistency}, {tenacity}, {tenaciousness},
     {pertinacity}]
   3: the act of persisting or persevering; continuing or repeating
     behavior; "his perseveration continued to the point where it
     was no longer appropriate" [syn: {perseverance},
     {persistence}, {perseveration}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top