ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความเป็นอมตะ

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความเป็นอมตะ-, *ความเป็นอมตะ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That is the boundary and the price of immortality.นั่นคือขอบเขต และราคาของความเป็นอมตะ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
S. R. Hadden a legendary power broker in perhaps his final bid for immortality.เอสอาร์ฮาร์ดเดน โบรกเกอร์อำนาจในตำนาน บางทีอาจจะเสนอราคาสุดท้าย ของเขาสำหรับความเป็นอมตะ Contact (1997)
He can give up eternity and become one of us.เขาละทิ้งความเป็นอมตะ และกลายเป็น... City of Angels (1998)
And besides what's the point in being immortal if you deny yourself life's simple pleasures?และนอกเหนือไปจาก ...อะไรคือจุดสำคัญในความเป็นอมตะ ...ถ้าคุณปฏิเสธชีวิตตัวเอง ชีวิตก็จะเป็นเรื่องธรรมดา Underworld (2003)
But we have to make sure that your essence is intact, that you have not become a mortal.แต่เราต้องมั่นใจก่อนว่า ท่านไม่มีมลทินใดๆ, ที่จะไม่ทำให้ท่านสูญเสียความเป็นอมตะPan's Labyrinth (2006)
The carriage held but just ourselves. And Immortality."รถลากที่มีเพียงเราสอง และความเป็นอมตะThe Brave One (2007)
Lmmortality.ความเป็นอมตะ Stardust (2007)
He's a spy, planted on my ship to destroy any hope we have of transcending death.มันเป็นสายลับที่แอบมาอยู่บนยานของเรา มันมาเพื่อที่จะทำลายความหวัง ความเป็นอมตะของเรา Dead Space: Downfall (2008)
Let's shoot this. Miss November. Immortality!ไปยิงมัน คุณนายพฤศจิกา ความเป็นอมตะ ไปเถอะ The House Bunny (2008)
It is here that the Heavenly Ministers gather to celebrate the longevity, and drink the Elixir of Immortality.ที่นั่นเอง พวกเหล่าขุนนางสวรรค์ มารวมตัวฉลองให้กับความยิ่งยืนนาน พร้อมกับดื่มยาแห่งความเป็นอมตะ The Forbidden Kingdom (2008)
His elixir. Every Immortal has one.ความเป็นอมตะของเขาล่ะ พวกอมตะจะต้องมีสักอย่าง The Forbidden Kingdom (2008)
To pass would place me in a very short line of scholar immortals.ถ้าผ่านได้ จะเป็นทางลัด ให้ข้าฝึกฝนความเป็นอมตะต่อได้ The Forbidden Kingdom (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
immortality[N] ความเป็นอมตะ, See also: ความนิรันดร์, ความไม่ตาย, Syn. deathlessness, perpetuity, Ant. mortality
perpetuity[N] ความไม่มีที่สิ้นสุด, See also: ความเป็นอมตะ, ความยั่งยืน, Syn. endlessness, eternity, infinity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
perpetuity(เพอพิทู'อิที) n. ความเป็นอมตะ,ความไม่มีที่สิ้นสุด,กรรมสิทธิ์ตลอดชีพ,เงินบำเหน็จรายปีตลอดชีพ

English-Thai: Nontri Dictionary
perpetuity(n) ความเป็นอมตะ,ความถาวร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top