ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

perfumer

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perfumer-, *perfumer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perfumer[N] ูผู้ผลิตน้ำหอม, Syn. perfumery
perfumery[N] การผลิตเครื่องหอม, See also: ธุรกิจขายน้ำหอม, Syn. perfumer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
perfumery(เพอฟูม'เมอรี) n. เครื่องหอม,การผลิตเครื่องหอม,ธุรกิจการขายเครื่องหอม,สถานที่ประกอบธุรกิจเครื่องหอม,ร้านขายเครื่องหอม

English-Thai: Nontri Dictionary
perfumery(n) เครื่องหอม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องร่ำ[N] perfumery, See also: perfume, incense, Syn. เครื่องหอม, Example: คุณย่าน้อยมีฝีมือในการทำเครื่องร่ำ, Thai definition: สิ่งที่ใช้อบให้มีกลิ่นหอม เช่น กำยาน
ดอม[N] perfumery, Syn. เครื่องหอม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แผนกเครื่องสำอาง[n. exp.] (phanaēk khreūangsam-āng) EN: perfumery department   FR: rayon parfumerie [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perfumer    (n) pˈɜːʴfjuːmər (p @@1 f y uu m @ r)
perfumers    (n) pˈɜːʴfjuːməz (p @@1 f y uu m @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
パフューマー[, pafuyu-ma-] (n) perfumer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perfumer \Per*fum"er\ (p[~e]r*f[=u]m"[~e]r), n.
   1. One who, or that which, perfumes.
    [1913 Webster]
 
   2. One whose trade is to make or sell perfumes.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 perfumer
   n 1: a person who makes (and sells) perfumes

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top