Search result for

pen name

(27 entries)
(0.0257 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pen name-, *pen name*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pen name[N] นามปากกา, Syn. nom de plume, anonym, pseudonym

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pen namen. นามปากกา, Syn. pseudonym

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pen name; nom de plumeนามปากกา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
pen name; nom de plumeนามปากกา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pen nameนามปากกา
นามปากกา (Pen name) หมายถึง ชื่อที่นักเขียนหรือนักประพันธ์ใช้แทนชื่อจริงของตน โดยทั่วไปเป็นชื่อที่ยอมรับเพื่อใช้ปกปิดตัวของผู้เขียน นามปากกาสามารถเป็นชื่อของบุคคลหนึ่งที่มีจริงที่ผู้เขียนใช้เป็นนามปากกาของตน นามแฝงในนิยาย (เช่น Avi ใช้เป็นนามปากกาของ Eward Irving Wortis) นามแฝงที่ใช้ตามชื่อจริงของผู้เขียน (เช่น Dr.Seuss ใช้เป็นนามแฝงของ Theodor Seuss Geisel) หรือคำหรือวลีที่ไม่ได้เป็นชื่อบุคคล (เช่น Spy ใช้เป็นนามปากกาของ Sir Leslie Ward) นามปากกาเป็นชื่อที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในช่วงศตวรรษที่ 19 เมื่อการเขียนยังไม่เป็นที่ยอมรับอย่างในปัจจุบันนี้ และถือว่าเป็นอาชีพที่ไม่เหมาะสมสำหรับผู้หญิง (เช่น George Eliot ใช้เป็นนามปากกาของ Mary Ann Evans Cross) นักเขียนบางคนเขียนโดยใช้นามปากกามากกว่าหนึ่งชื่อ และชื่อที่แตกต่างกันนี้ได้รับการยอมรับเมื่อผู้เขียนมีงานเขียนหลายแนวและใช้นามปากกาในงานเขียนแต่ละรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป (เช่น ว. วินิจฉัยกุล, แก้วเก้า เป็นนามปากกาของ รศ.ดร.คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์) หรือเป็นการแนะนำตัวละครตัวใหม่ หรือตัวละครหลายๆ ตัวในเรื่อง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There's my stage name, my pen name, my avatar.-แกมันเป็นตัวกิ้งก่าที่. Rango (2011)
Each has a nom de plume... a pen name, pseudonym, whatever you want to call it.แต่ละคนมีนามปากกา นามแฝง หรืออะไรก็แล้วแต่นายจะเรียก Nameless (2013)
"The Unmarried Mother" is my pen name.คุณแม่ยังโสด" คือนามปากกาของฉัน Predestination (2014)
I've sent three chapters of my new book to a publisher, under a pen name.ผมส่งต้นฉบับไปสำนักพิมพ์ 3 ฉบับแล้ว ภายใต้นามปากกา Pola X (1999)
In a few seconds, you're about to discover the face and the true identity of the man hidden behind the pen name "Aladin", author of In The Light, the young generation's cult novel.วันนี้เราจะมาเปิดเผยหน้าตา ชายผู้ซึ่ง... อยู่ภายใต้นามปากกา "อลาดิน" Pola X (1999)
Our first request comes from a listener by the pen name Banana Boatค่ำคืนที่แสนยาวนาน request แรกจากผู้ฟังทางบ้านของเรา Crying Out Love in the Center of the World (2004)
It's from Kobane cho, pen name, Fried Noodle Breadมาเริ่มกันที่โปสการ์ดใบต่อมา Crying Out Love in the Center of the World (2004)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นามปากกา[N] pseudonym, See also: pen name, alias, assumed name, another name, Syn. นามแฝง, สมัญญานาม, นามสมมุติ, ชื่อปลอม, Ant. นามจริง, ชื่อจริง, Example: เขามีนามปากกาที่ใช้ในงานเขียนของเขามากมายนับไม่ถ้วน, Count unit: นาม, Thai definition: ชื่อที่นักเขียนหรือนักประพันธ์ใช้แทนชื่อจริงของตน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นามแฝง[n.] (nāmfaēng) EN: assumed name ; alias ; incognito ; pen name   FR: pseudonyme [m] ; nom d'emprunt [m] ; alias (adv.)

Japanese-English: EDICT Dictionary
異称[いしょう, ishou] (n) alias; pseudonym; pen name; nom de plume [Add to Longdo]
仮名[かめい(P);かりな(ok);けみょう(ok), kamei (P); karina (ok); kemyou (ok)] (n) alias; pseudonym; pen name; nom de plume; (P) [Add to Longdo]
雅号[がごう, gagou] (n) alias; pseudonym; pen name; nom de plume [Add to Longdo]
漁史[ぎょし, gyoshi] (n) suffix added after a writer's pen name [Add to Longdo]
[けん, ken] (suf,ctr) (1) counter for buildings (esp. houses); (suf) (2) suffix for a pen name, stage name, etc. [Add to Longdo]
作り名[つくりな, tsukurina] (n) alias; pseudonym; pen name; nom de plume [Add to Longdo]
筆名[ひつめい, hitsumei] (n) alias; pseudonym; pen name; nom de plume; (P) [Add to Longdo]
別称[べっしょう, besshou] (n) alias; pseudonym; pen name; nom de plume [Add to Longdo]
別名[べつめい(P);べつみょう, betsumei (P); betsumyou] (n) alias; pseudonym; pen name; nom de plume; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
笔名[bǐ míng, ㄅㄧˇ ㄇㄧㄥˊ, / ] pen name; pseudonym [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pen \Pen\ (p[e^]n), n. [OE. penne, OF. penne, pene, F. penne,
   fr. L. penna.]
   1. A feather. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. A wing. [Obs.] --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. An instrument used for writing with ink, formerly made of
    a reed, or of the quill of a goose or other bird, but now
    also of other materials, as of steel, gold, etc. Also,
    originally, a stylus or other instrument for scratching or
    graving.
    [1913 Webster]
 
       Graven with an iron pen and lead in the rock. --Job
                          xix. 24.
    [1913 Webster]
 
   4. Fig.: A writer, or his style; as, he has a sharp pen.
    "Those learned pens." --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   5. (Zool.) The internal shell of a squid.
    [1913 Webster]
 
   6. [Etymol. uncertain.] (Zool.) A female swan; -- contrasted
    with {cob}, the male swan. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   {Bow pen}. See {Bow-pen}.
 
   {Dotting pen}, a pen for drawing dotted lines.
 
   {Drawing pen}, or {Ruling pen}, a pen for ruling lines having
    a pair of blades between which the ink is contained.
 
   {Fountain pen}, {Geometric pen}. See under {Fountain}, and
    {Geometric}.
 
   {Music pen}, a pen having five points for drawing the five
    lines of the staff.
 
   {Pen and ink}, or {pen-and-ink}, executed or done with a pen
    and ink; as, a pen and ink sketch.
 
   {Pen feather}. A pin feather. [Obs.]
 
   {Pen name}. See under {Name}.
 
   {Sea pen} (Zool.), a pennatula. [Usually written {sea-pen}.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Name \Name\ (n[=a]m), n. [AS. nama; akin to D. naam, OS. & OHG.
   namo, G. name, Icel. nafn, for namn, Dan. navn, Sw. namn,
   Goth. nam[=o], L. nomen (perh. influenced by noscere,
   gnoscere, to learn to know), Gr. 'o`mona, Scr. n[=a]man.
   [root]267. Cf. {Anonymous}, {Ignominy}, {Misnomer},
   {Nominal}, {Noun}.]
   1. The title by which any person or thing is known or
    designated; a distinctive specific appellation, whether of
    an individual or a class.
    [1913 Webster]
 
       Whatsoever Adam called every living creature, that
       was the name thereof.         --Gen. ii. 19.
    [1913 Webster]
 
       What's in a name? That which we call a rose
       By any other name would smell as sweet. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A descriptive or qualifying appellation given to a person
    or thing, on account of a character or acts.
    [1913 Webster]
 
       His name shall be called Wonderful, Counsellor, The
       mighty God, The everlasting Father, The Prince of
       Peace.                --Is. ix. 6.
    [1913 Webster]
 
   3. Reputed character; reputation, good or bad; estimation;
    fame; especially, illustrious character or fame; honorable
    estimation; distinction.
    [1913 Webster]
 
       What men of name resort to him?    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Far above . . . every name that is named, not only
       in this world, but also in that which is to come.
                          --Eph. i. 21.
    [1913 Webster]
 
       I will get me a name and honor in the kingdom. --1
                          Macc. iii. 14.
    [1913 Webster]
 
       He hath brought up an evil name upon a virgin.
                          --Deut. xxii.
                          19.
    [1913 Webster]
 
       The king's army . . . had left no good name behind.
                          --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   4. Those of a certain name; a race; a family.
    [1913 Webster]
 
       The ministers of the republic, mortal enemies of his
       name, came every day to pay their feigned
       civilities.              --Motley.
    [1913 Webster]
 
   5. A person, an individual. [Poetic]
    [1913 Webster]
 
       They list with women each degenerate name. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   {Christian name}.
    (a) The name a person receives at baptism, as
      distinguished from {surname}; baptismal name; in
      western countries, it is also called a {first name}.
    (b) A given name, whether received at baptism or not.
 
   {Given name}. See under {Given}.
 
   {In name}, in profession, or by title only; not in reality;
    as, a friend in name.
 
   {In the name of}.
    (a) In behalf of; by the authority of. " I charge you in
      the duke's name to obey me."      --Shak.
    (b) In the represented or assumed character of. "I'll to
      him again in name of Brook."      --Shak.
 
   {Name plate}, a plate as of metal, glass, etc., having a name
    upon it, as a sign; a doorplate.
 
   {Pen name}, a name assumed by an author; a pseudonym or {nom
    de plume}. --Bayard Taylor.
 
   {Proper name} (Gram.), a name applied to a particular person,
    place, or thing.
 
   {To call names}, to apply opprobrious epithets to; to call by
    reproachful appellations.
 
   {To take a name in vain}, to use a name lightly or profanely;
    to use a name in making flippant or dishonest oaths. --Ex.
    xx. 7.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Appellation; title; designation; cognomen; denomination;
     epithet.
 
   Usage: {Name}, {Appellation}, {Title}, {Denomination}. Name
      is generic, denoting that combination of sounds or
      letters by which a person or thing is known and
      distinguished. Appellation, although sometimes put for
      name simply, denotes, more properly, a descriptive
      term (called also {agnomen} or {cognomen}), used by
      way of marking some individual peculiarity or
      characteristic; as, Charles the Bold, Philip the
      Stammerer. A title is a term employed to point out
      one's rank, office, etc.; as, the Duke of Bedford,
      Paul the Apostle, etc. Denomination is to particular
      bodies what appellation is to individuals; thus, the
      church of Christ is divided into different
      denominations, as Congregationalists, Episcopalians,
      Presbyterians, etc.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pen name
   n 1: an author's pseudonym [syn: {pen name}, {nom de plume}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top