Search result for

นามแฝง

(28 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นามแฝง-, *นามแฝง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นามแฝง[N] alias, See also: pseudonym, pen name, assumed name, another name, Syn. นามปากกา, นามสมมุติ, สมัญญานาม, ชื่อปลอม, Ant. นามจริง, ชื่อจริง, Example: เธอแต่งกลอนบทนี้โดยใช้นามแฝง, Count unit: นาม, Thai definition: ชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อพรางหรือแทนชื่อจริง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นามแฝงน. ชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อพรางหรือแทนชื่อจริง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pseudonymนามแฝง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, it was being delivered on the tops of phone booths with aliases, and at airports by people with gloves on.มันถูกส่งมอบไว้เหนือตู้โทรศัพท์ โดยใช้นามแฝง แล้วก็ที่สนามบินโดยพวกคนที่ใส่ถุงมือ Frost/Nixon (2008)
His code name is Doctor.นามแฝงว่า ด๊อกเตอร์.. The Breath (2009)
These types of predators often use pseudonyms. I see.พวกนักล่าแบบนี้มักจะใช้นามแฝง Adam Raised a Cain (2009)
this morning, under an alias.ในตอนเช้านี้ ภายใ้ต้นามแฝง Fracture (2009)
"Wuthering Heights by Ellis Bell."พี่น้องบรอนซ์ใช้แต่นามแฝง The Night of the Comet (2009)
Tomas Koslov was an alias.โทมัส คอสลอฟ คือนามแฝง Earthling (2009)
But it was an alias. It led nowhere.แต่นั่นเป็นนามแฝง ที่ไม่ทำให้เราไปถึงไหน Grey Matters (2009)
He's an alias used as a front for all of Ming Che's financial dealings.เขาใช้นามแฝง ในการทำธุรกรรมทางการเงิน กับร้านหมิง เช ทั้งหมด Snakehead (2009)
We don't even know his real name. He's using the alias "D Gibbons".เราไม่เคยรู้จักชื่อจริงของเขา รู้แ่ต่นามแฝง "ดี.กิบบอนส์" A561984 (2009)
We found him living at a place on Mercer Street under the alias Simon Strocker.เราพบว่าเขาพักอยู่ที่ ถนนเมอร์เซร์ ภายใ้ต้นามแฝง ไซม่อน สต๊อกเกอร์ Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
We know he went under the alias "D. Gibbons."เรารู้ว่าเขาเคยใ้ช้นามแฝงว่า "ดี.กิบบอนส์" Goodbye Yellow Brick Road (2010)
Ray Kaminsky, aka Wolf.เรย์ คามินสกี มีนามแฝงว่า เดอะวูฟ The Body and the Bounty (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นามแฝง[n.] (nāmfaēng) EN: assumed name ; alias ; incognito ; pen name   FR: pseudonyme [m] ; nom d'emprunt [m] ; alias (adv.)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incognito[N] นามแฝง, See also: ชื่อปลอม
pseudonym[N] นามปากกา, See also: นามแฝง, ชื่อปลอม, Syn. pen name

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alias(เอ' ลิแอส) 1. n., (pl. -ases) นามแฝง, สมญานาม. -adv. มีนามแฝงว่า, Syn. pseudonym) 2. สมนาม คอมพิวเตอร์แมคอินทอชที่ใช้ System 7 มีคำสั่ง Make Alias ใต้เมนู File คำสั่งนี้ใช้สำหรับสร้างสัญรูป (icon) อีกอันหนึ่งของแฟ้มข้อมูลที่เลือกไว้ แฟ้มใหม่นี้จะมีคำ alias ต่อท้ายชื่อเดิม หากเมื่อใดมีการแก้ไขแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง โดยเรียกมาทำในจอภาพ แล้วสั่งบันทึกเก็บลงในจานบันทึก การแก้ไขนั้นก็จะมีผลต่อแฟ้มสมนามนั้นด้วย ทั้งนี้เพราะอันที่จริงแล้ว สัญรูปสมนามนั้นไม่ว่าจะมีสักกี่อัน จะโยงถึงแฟ้มข้อมูลอันเดียวกันทั้งสิ้น ดู duplicate เปรียบเทียบ
cryptonym(คริพ'โทนิม) n. ชื่อแฝง,นามแฝง
incognito(อินคอก' นิโท) adj., adv. ไม่ระบุนาม, ไม่เปิดเผยชื่อเสียงเรียงนาม. -n. ผู้ไม่เปิดเผยชื่อเสียง, การไม่เปิดเผยชื่อเสียง, นามแฝง
pseudonym(ซู'ดะนิม) n. ชื่อปลอม,นามแฝง,นามปากกา, Syn. pen name,alias
sobriquet(โซ'บระเค) n. ชื่อเล่น,ฉายา,ฉายานาม,นามแฝง,สมญานาม pl. sobriquets, Syn. soubriquet, See also: sobriquetical adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
alias(adv) อีกนัยหนึ่ง,มีนามแฝงว่า
alias(n) ชื่อปลอม,นามแฝง,นามสมมุติ,สมญานาม
penname(n) นามปากกา,นามแฝง
pseudonym(n) นามแฝง,นามปากกา,ชื่อปลอม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
別名[べつめい, betsumei] นามแฝง,ชือเล่น,นามปากกา (ชื่อ)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top