Search result for

peaking

(33 entries)
(0.0546 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peaking-, *peaking*, peak
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
public-speakingn. การแสดงปาฐกถา,การกล่าวคำปราศรัย,การพูดในที่ชุมนุมชน
speaking(สพิค'คิง) n.,adj. (เกี่ยวกับ) การพูด,การแถลง,การแสดงปาฐกถา,การบรรยาย,, See also: speakings หนังสือท่องจำ,หนังสืออาขยาน.

English-Thai: Nontri Dictionary
speaking(n) การแสดงสุนทรพจน์,การพูด,การบรรยาย,การแสดงปาฐกถา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
peakingการโด่ง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He was peaking from outside of the door, thus I captured him here.เขาแอบอยู่ประตูด้านนอก ข้าจับเขาได้ที่นี่ Iljimae (2008)
It's peaking too quickly.มันออกฤทธิ์เร็วเหลือเกิน Dream Logic (2009)
Now, assuming the left side of a bell curve peaking around the present, that would bring the total up to 193 men.เอาล่ะ จากข้อสรูปของอาการเบ้ไปทางซ้าย ของกราฟรูประฆัง มีจุดยอดสูงสุดอยู่ที่คนปัจจุบัน นั่นคงทำให้มีตัวเลข จำนวนผู้ชายได้ถูกถึง 193 คน The Robotic Manipulation (2010)
Uh-oh. I think I might be peaking again.อ่า ฉันคิดว่ากำลังจะเมายาอีกแล้ว Do Shapeshifters Dream of Electric Sheep? (2010)
I'm peaking professionally- let's savor it.ฉันจะแนะนำอย่างมืออาชีพนะ ลองลิ้มรสกับมันซะ Chuck Versus the Cubic Z (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชินปาก[v. exp.] (chin pāk) EN: be familiar with a certain way of speaking ; be accustomed to speaking (in a certain situation)   
การพูดเพื่อธุรกิจ[n. exp.] (kān phūt pheūa thurakit) EN: business speaking   
คำกล่าว[n.] (khamklāo) EN: saying ; hearsay ; speaking ; speech ; remarks ; words ; utterance   FR: paroles [fpl] ; dires [mpl] ; mots [mpl]
กล่าวโดยทั่วไป[adv.] (klāo dōi thūapai) EN: generally speaking   FR: généralement parlant
เมื่อยปาก[v. exp.] (meūay pāk) EN: be tired of speaking   
พูดได้[adj.] (phūt dai) EN: speaking   FR: parlant
พูดไทยได้[adj.] (phūt Thai dāi) EN: Thai speaking   FR: siamophone (inf.)
ปิดปาก[v. exp.] (pit pāk) EN: stop from speaking ; close the mouth   
ท่วงทีวาจา[n. exp.] (thūangthī wājā) EN: manner of speaking   
ว่ากันตามจริงแล้ว[xp] (wā kan tām jing lēo ) EN: frankly speaking   FR: à vrai dire

CMU English Pronouncing Dictionary
PEAKING    P IY1 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
peaking    (v) (p ii1 k i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
たるや[, taruya] (exp,adv) (after a noun) speaking of... (used to introduce a topic emphatically) [Add to Longdo]
ちゃらんぽらん[, charanporan] (n,adj-no) devil-may-care; speaking off-hand; slaphappy [Add to Longdo]
と言えば[といえば, toieba] (exp) speaking of [Add to Longdo]
ぶっちゃけ[, bucchake] (n) speaking one's mind and holding nothing back [Add to Longdo]
べらべら[, berabera] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) non-stop talking; speaking indiscreetly; chattering; (2) thin; flimsy [Add to Longdo]
よいよい[, yoiyoi] (n) (col) (sens) locomotor ataxia; difficulty walking or speaking (due to alcoholism, a stroke, etc.); someone with this problem [Add to Longdo]
ろれつが回らない;呂律が回らない[ろれつがまわらない, roretsugamawaranai] (exp,adj-i) speaking inarticulately (slurring, lisping, etc.) [Add to Longdo]
アップトーク[, apputo-ku] (n) style of speaking in which the speaker gives the end of each sentence or phrase a higher intonation (wasei [Add to Longdo]
アングロアメリカ[, anguroamerika] (n) (1) Anglo-America; (2) English-speaking part of America [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peaking \Peak"ing\ (p[=e]k"[i^]ng), a.
   1. Mean; sneaking. [Vulgar]
    [1913 Webster]
 
   2. Pining; sickly; peakish. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peak \Peak\, v. i. [imp. & p. p. {Peaked} (p[=e]kt); p. pr. &
   vb. n. {Peaking}.]
   1. To rise or extend into a peak or point; to form, or appear
    as, a peak.
    [1913 Webster]
 
       There peaketh up a mighty high mount. --Holand.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: To achieve a maximum of numerical value, intensity
    of activity, popularity, or other characteristic, followed
    by a decline; as, the stock market peaked in January; his
    performance as a pitcher peaked in 1990; sales of the XTX
    model peaked at 20,000 per year.
    [PJC]
 
   3. To acquire sharpness of figure or features; hence, to look
    thin or sickly. "Dwindle, peak, and pine." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. [Cf. {Peek}.] To pry; to peep slyly. [archaic] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Peak arch} (Arch.), a pointed or Gothic arch.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top