ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cauterize

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cauterize-, *cauterize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cauterize[VT] ทำให้แผลไหม้ด้วยความร้อนหรือสารเคมีเพื่อให้เลือดหยุดไหลหรือป้องกันการติดเชื้อ, Syn. cauterise

English-Thai: Nontri Dictionary
cauterize(vt) ทำให้ไหม้,จี้ด้วยเหล็กร้อน,กัดกร่อน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cauterizeจี้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I need you to cauterize the vein,dr.Grey.ผมอยากให้คุณจี้ที่เส้นเลือดใหญ่ ดร.เกรย์ The Heart of the Matter (2007)
We're heating the pan to cauterize the wounds to stop the bleeding.จากนั้นก็เอากระทะที่รนไฟมาแนบที่แผล เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อและห้ามเลือด The Ruins (2008)
Yes. Then cauterize the wound.ใช่ Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
He cauterized the stump.เขาเผาข้อมือเพื่อห้ามเลือด Vatos (2010)
- No, don't. - When we get clear of here, we're gonna have to find some tinder, cauterize the woundไม่ อย่านะ ไม่ ตอนเราเอาขาออกมาได้ Triggerfinger (2012)
Can you raise the frequency high enough to cauterize her wound?ปรับความถี่ให้สูงพอ ที่จะสมานแผลได้ไหม Flesh and Blood (2012)
Big entry wound, no exit wound, white cauterized tissue, and a vanishing bullet.มีบาดแผลเข้าที่ใหญ่ แต่ไม่มีบาดแผลทะลุออก เนื้อเยื่อมีรอยไหม้สีขาว และกระสุนหายไป The Shot in the Dark (2013)
Someone improvised a tourniquet and cauterized her arteries with a lighter and a coat hanger.มีคนใช้สายรัดชั่วคราว และห้ามเลือดโดยการใช้ความร้อนไหม้ หลอดเลือดแดงของเธอ ด้วยไฟแช็กและลวดแขวนเสื้อ The Blood from the Stones (2013)
He cauterized the wound, so it wouldn't bleed out.เขาจี้ปากแผล เพื่อห้ามเลือด Bag Man (2013)
Looks like he was burned, cauterized.เหมือนว่าเขาจะถูกเผานะ Nameless (2013)
I checked with the coroner's office, and they confirmed that the wound was cauterized, which means that the blade was heated to 500 degrees.ฉันโทรไปตรวจสอบที่สำนักงานชันสูตรศพ และพวกเขายืนยันว่า แผลนั้นถูกจี้ด้วยเหล็กร้อน นั่นหมายความว่าดาบที่ถูกใช้ในการตัดหัว นั้นมีความร้อนสูงถึง 500 องศา Pilot (2013)
The wound's cauterized again.บาดแผลถูกจี้ด้วยเหล็กร้อน Pilot (2013)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cauterize    (v) kˈɔːtəraɪz (k oo1 t @ r ai z)
cauterized    (v) kˈɔːtəraɪzd (k oo1 t @ r ai z d)
cauterizes    (v) kˈɔːtəraɪzɪz (k oo1 t @ r ai z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiǔ, ㄐㄧㄡˇ, ] cauterize, #18,890 [Add to Longdo]
[jiāo, ㄐㄧㄠ, ] cauterize; scorch, #458,883 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cauterize \Cau"ter*ize\, v. t. [imp. & p. p. {Cauterized}; p.
   pr. & vb. n. {Cauterizing}.] [L. cauterizare, Gr. ?, fr. a
   branding iron: cf. F. caut['e]rised.. See {cauter}.]
   1. To burn or sear with a cautery or caustic. --Dunglison.
    [1913 Webster]
 
   2. To sear, as the conscience. --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cauterize
   v 1: burn, sear, or freeze (tissue) using a hot iron or electric
      current or a caustic agent; "The surgeon cauterized the
      wart" [syn: {cauterize}, {cauterise}, {burn}]
   2: make insensitive or callous; deaden feelings or morals [syn:
     {callous}, {cauterize}, {cauterise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top