ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

outburst

AW1 T B ER2 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outburst-, *outburst*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outburst(n) การปะทุ, See also: การพ่นออก, Syn. eruption, explosion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
outburst(เอาทฺ'เบิร์สทฺ) n. การระเบิดออก, การเดือดพล่าน, การหลั่งออก, การออก, การพ่นออก, Syn. eruption

English-Thai: Nontri Dictionary
outburst(n) การปะทุ, การระเบิดออก, การเดือดพล่าน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
outburstระเบิดอารมณ์, ฟิวส์ขาด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
These little outbursts seem to be giving me some energy.ได้ระเบิดเล็กน้อยแบบนี้ ค่อยมีพลังขึ้นมาน้อย Howl's Moving Castle (2004)
I apologize for that little outburst of anger I showed earlier.ขออภัยกับกริยาที่ไม่สุภาพ The Marine (2006)
Your electrical outburst also shut down the grid, letting out a dozen inmates who are just as bad or worse.สนามไฟฟ้าของเธอระเบิด ทำลายห้องขัง พวกที่ถูกขังหนีไปเป็นโหล ยังงี้เรียกว่าแย่ หรือไม่ก็เลวร้ายเลย Chapter Two 'The Butterfly Effect' (2008)
I'm sorry about the little outburst this morning...ผมต้องขอโทษด้วย สำหรับการระเบิด เล็กๆน้อยๆ เมื่อเช้า... Black Swan (2009)
"History of substance abuse, amnesiac episodes, outbursts of rage.""มีประวัติการใช้ยาเสพติด ความจำเสื่อมเป็นช่วงๆ โมโหร้าย" Frankie & Alice (2010)
The reason for Author Lee's violent outburst is still being investigated.เหตุผลที่นักเขียนลี ระเบิดการกระทำครั้งนี้ ยังคงอยู่ในระหว่างการสอบสวน Episode #1.18 (2010)
Zoloft produced 13% fewer outbursts in a controlled study of adult males.ยาโซลอฟต์ช่วยลดแรงโทสะลง 13% จากการทดลองกับชายหนุ่ม Love & Other Drugs (2010)
However, I will not tolerate any outbursts or judgmental tantrums.ยังไงตาม ฉันจะไม่ทนกับการระเบิดอารมณ์ หรือการขอให้เลือกว่าใครถูกใครผิดหรอกนะ Rhodes to Perdition (2011)
Yeah, well, I hope Gemma's outburst didn't ruin it for you.ครับ เอ่อ ผมหวังว่าที่เจมม่า แผลงฤิทธิ์เมื่อคืน ไม่ทำให้งานคุณเสีย If You Ever Want a French Lesson... (2011)
Fulfilling my duties as costume coordinator and text-fighting with Mike, who says my outburst in Glee Club was unreasonable.มาทำหน้าที่ผู้ประสานงานเครื่องแต่งกายไง และกำลังกระหน่ำส่งเม็จเส็จกับไมค์อยู่ เขาหาว่า ชั้นระเบิดอารมณ์ในชมรมเป็นเรื่องไร้เหตุผล Props (2012)
His explosive outbursts could be built-up frustration, which usually manifests when things are out of one's control, like an accident.การระเบิดความโกรธของเขา อาจมาจากการสะสมความเครียด ซึ่งปกติจะเห็นได้ชัดเจน เมื่อเกิดบางอย่างนอกเหนือการควบคุม อย่างเช่นอุบัติเหตุ A Family Affair (2012)
For one, Mona's outburst in the day room, and they realize she hasn't been taking all her meds.อย่างแรกเลย, โมน่าอาละวาดในห้องโถง และเธอก็ไม่ได้กินยาที่หมอให้เลย Stolen Kisses (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การปะทุ[kān pathu] (n) EN: explosion ; outburst  FR: explosion [ f ] ; éruption [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
OUTBURST AW1 T B ER2 S T
OUTBURSTS AW1 T B ER2 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outburst (n) ˈautbɜːʳst (au1 t b @@ s t)
outbursts (n) ˈautbɜːʳsts (au1 t b @@ s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
突发[tū fā, ㄊㄨ ㄈㄚ, / ] outburst #6,064 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wutausbruch { m }outburst of fury [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
勃発;ぼっ発[ぼっぱつ, boppatsu] (n, vs) outbreak (e.g. war); outburst; sudden occurrence #6,550 [Add to Longdo]
アウトバスト[autobasuto] (n) outburst [Add to Longdo]
ガス突出[ガスとっしゅつ, gasu tosshutsu] (n) outburst of gas [Add to Longdo]
激発[げきはつ, gekihatsu] (n, vs) fit; spasm; outburst [Add to Longdo]
蝉時雨[せみしぐれ, semishigure] (n) outburst of cricket chirping [Add to Longdo]
即ギレ;即切れ[そくギレ(即ギレ);そくぎれ(即切れ), soku gire ( soku gire ); sokugire ( soku kire )] (n, vs) (sl) (See キレる) instantly exploding into a rage; sudden outburst [Add to Longdo]
怒りを遷す[いかりをうつす, ikariwoutsusu] (exp, v5s) to be so angry that one lashes out at unrelated things; to have an outburst of anger [Add to Longdo]
八つ当たり(P);八つあたり[やつあたり, yatsuatari] (n) outburst of anger; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Outburst \Out"burst`\, n.
   A bursting forth; as, an outburst of laughter.
   [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 outburst
   n 1: an unrestrained expression of emotion [syn: {effusion},
      {gush}, {outburst}, {blowup}, {ebullition}]
   2: a sudden intense happening; "an outburst of heavy rain"; "a
     burst of lightning" [syn: {outburst}, {burst}, {flare-up}]
   3: a sudden violent disturbance [syn: {outburst}, {tumultuous
     disturbance}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top