Search result for

pamphlet

(52 entries)
(0.0394 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pamphlet-, *pamphlet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pamphlet[N] แผ่นพับ, Syn. booklet, brochure, pocketbook

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pamphlet(แพม'ฟลิท) n. หนังสือเล่มเล็ก ๆ, See also: pamphletary adj.
pamphleteern. นักเขียนหนังสือประเภทpamphlet.

English-Thai: Nontri Dictionary
pamphlet(n) หนังสือเล่มเล็กๆ
pamphleteer(n) คนเขียนหนังสือเล่มเล็กๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pamphletจุลสาร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pamphletจุลสาร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Pamphletจุลสาร

<b>Pamphlet</b>

จุลสาร คือ สิ่งพิมพ์ขนาดเล็ก ถูกจัดพิมพ์ขึ้นครั้งแรกในประเทศอังกฤษเพื่อเผยแพร่งานเขียนข้อโต้แย้งของกลุ่มผู้ปฏิรูปในศตวรรษที่ 16 ส่วนใหญ่มีจำนวนหน้าตั้งแต่ 5 หน้า แต่ไม่เกิน 48 หน้า และมีจำนวนตัวอักษรโดยประมาณ 500-10,000 คำ [1] ขนาด A5 นำเสนอเนื้อหาสาระเฉพาะด้าน จบสมบูรณ์ในเล่ม เย็บเล่มไม่ทนทาน รูปเล่มไม่แข็งแรง มักจัดทำโดยหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานนั้นๆ หรือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญหรือเป็นที่สนใจในระยะหนึ่งๆ

ตัวอย่างแผ่นพับ เช่น

กรมการแพทย์. สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ. จุลสารบุหรี่และสุขภาพ. นนทบุรี : สถาบัน, 2535-

กรมทรัพย์สินทางปัญญา. ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์. กรุงเทพฯ : กรม, 2543.

แหล่งข้อมูล

[1] Reitz, Joan M. ODLIS Online Dictionary for Library and Information Science. ABC-CLIO http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_h.aspx (accessed MArch 27, 2011).

แม้นมาส เชาวลิต, คุณหญิง. คู่มือบรรณารักษ์ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข). กรุงเทพฯ : บรรณกิจ 1991, 2549. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Pamphletsจุลสาร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There's not even enough pages to make a pamphlet.หน้ากระดาษยังไม่พอเอาไปทำแผ่นพับเลย The Wrath of Con (2009)
Um, don't really have any pamphlets on how to be popular.ไม่มีแผ่นพับ "ทำยังไงถึงเท่" ซะด้วย Mash-Up (2009)
No. You've been reading those fucking pamphlets again?ไม่ นายไปอ่านไอ้แผ่นพับบ้านั่นอีกแล้วสิ Repo Men (2010)
I made it super masculine, just like these pamphlets I saw some Army guys passing out at a daycare center.ผมออกแบบมันให้ดูเข้มแข็ง เหมือนแผ่นพับที่ผมเห็น อาจมีใครสักคนแล้วสังเกตเห็น Audition (2010)
The concert's pamphlet.ใบปลิวคอนเสิร์ต From Me to You (2010)
He puked on our pamphlets.เขาอ้วกใส่แผ่นพับ Mercury Retrograde (2010)
Which pamphlet did you get that from?เอาคำพูดเหล่านั้นมาจากไหนกันล่ะเนี่ย? Aftermath (2010)
Do me a favor. Read the whole pamphlet.เชื่อผมเถอะ อ่านให้หมดเล่มก่อน You Must Meet My Wife (2010)
I read the pamphlet, and it actually made sense.ฉันอ่านหนังสือนั่นแล้วมันก็ค่อนข้างจะมีเหตุผลอยู่ You Must Meet My Wife (2010)
Why don't you take a pen? I'll send you a pamphlet and an efficacy statement, okay?เอาปากกาไปสิครับ เดี๋ยวผมส่งแผ่นพับกับฉลากยาให้ Love & Other Drugs (2010)
If you want I can give you a pamphlet.ถ้านายอยาก เดี๋ยวฉันให้คู่มือนายได้นะ Tooth Fairy (2010)
Is there another book, or a sequel? Maybe a Night Fury pamphlet?มันมีหนังสือเล่มอื่นมั้ย หรือคู่มือไนท์ฟิวรี่ How to Train Your Dragon (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pamphletI want you to put aside the magazines, pamphlets and what not.
pamphletPlease help me distribute these pamphlets to visitors.
pamphletSkim through this pamphlet before you take the examination for our company.
pamphletThe pamphlet is free of charge.
pamphletThey distributed pamphlets to passers-by.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอกสารแผ่นพับ[N] pamphlet
จุลสาร[N] pamphlet, See also: small document, booklet, brochure, leaflet, Example: เขาได้จัดพิมพ์ผลงานวิชาการเป็นจุลสารเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชน, Count unit: ฉบับ, เล่ม, Thai definition: สิ่งตีพิมพ์ที่บอกเรื่องต่างๆ ที่น่าสนใจ ออกมาเป็นคราวๆ ไม่มีกำหนดเวลาแน่นอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอกสารแผ่นพับ[n. exp.] (ēkkasān phaen phap) EN: pamphlet   
จุลสาร[n.] (junlasān) EN: pamphlet ; small document ; booklet ; brochure ; leaflet   FR: brochure [f] ; plaquette [f]
แผ่นพับ[n. exp.] (phaenphap) EN: pamphlet ; brochure   FR: brochure [f] ; dépliant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PAMPHLET    P AE1 M F L AH0 T
PAMPHLETS    P AE1 M F L AH0 T S
PAMPHLETEER    P AE2 M F L AH0 T IH1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pamphlet    (n) (p a1 m f l i t)
pamphlets    (n) (p a1 m f l i t s)
pamphleteer    (n) (p a2 m f l @ t i@1 r)
pamphleteers    (n) (p a2 m f l @ t i@1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pamphlet {n}lampoon [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パンフ[, panfu] (n) (abbr) pamphlet; (P) [Add to Longdo]
パンフレット[, panfuretto] (n) brochure; pamphlet; (P) [Add to Longdo]
営業案内[えいぎょうあんない, eigyouannai] (n) pamphlet describing one's business (operations) [Add to Longdo]
冊子[さっし, sasshi] (n) book; booklet; story book; pamphlet; notebook; (P) [Add to Longdo]
小冊[しょうさつ, shousatsu] (n) pamphlet; booklet [Add to Longdo]
小冊子[しょうさっし, shousasshi] (n) booklet; pamphlet; (P) [Add to Longdo]
小論文[しょうろんぶん, shouronbun] (n) short essay; pamphlet; tract [Add to Longdo]
不穏文書[ふおんぶんしょ, fuonbunsho] (n) inflammatory pamphlets [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パンフレット[ぱんふれっと, panfuretto] pamphlet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pamphlet \Pam"phlet\ (p[a^]m"fl[e^]t), n. [OE. pamflet,
   pamfilet, paunflet, possibly fr. OF. palme the palm of the
   hand, F. paume (see {Palm}) + OF. fueillet a leaf, dim. of
   fueil, m., F. feuille, f., fr. L. folium, pl. folia, thus
   meaning, a leaf to be held in the hand; or perh. through old
   French, fr. L. Pamphila, a female historian of the first
   century who wrote many epitomes; prob., however, fr. OF.
   Pamflette, the Old French name given to Pamphilus, a poem in
   Latin verse of the 12th century, pamphlets being named from
   the popularity of this poem.]
   1. A writing; a book. --Testament of love.
    [1913 Webster]
 
       Sir Thomas More in his pamphlet of Richard the
       Third.                --Ascham.
    [1913 Webster]
 
   2. A small book consisting of a few sheets of printed paper,
    stitched together, often with a paper cover, but not
    bound; a short essay or written discussion, usually on a
    subject of current interest.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pamphlet \Pam"phlet\ (p[a^]m"fl[e^]t), v. i.
   To write a pamphlet or pamphlets. [R.] --Howell.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pamphlet
   n 1: a small book usually having a paper cover [syn: {booklet},
      {brochure}, {folder}, {leaflet}, {pamphlet}]
   2: a brief treatise on a subject of interest; published in the
     form of a booklet [syn: {tract}, {pamphlet}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Pamphlet [pamfleːt] (n) , s.(n )
   lampoon
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top