Search result for

leaflet

(39 entries)
(0.0251 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -leaflet-, *leaflet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
leaflet[VT] แจกใบปลิว
leaflet[VI] แจกใบปลิว
leaflet[N] ใบปลิว, See also: แผ่นพับ, Syn. pamphlet, handbill, flyer
leaflet[N] ใบอ่อน, See also: ใบไม้เล็กๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
leaflet(ลีฟ'ลิท) n. ใบปลิว,ใบแทรก,ใบอ่อน,ส่วนที่คล้ายใบ

English-Thai: Nontri Dictionary
leaflet(n) ใบอ่อน,ใบปลิว,ใบแทรก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
leafletใบย่อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Leafletแผ่นปลิว
ใบปลิว หรือแผ่นปลิว (Leaflet) หมาย ถึง สิ่งพิมพ์เฉพาะกิจที่มีเนื้อหาสาระเรื่องใดเพียงเรื่องเดียวได้แก่ คำแถลง ประกาศ ชี้แจง แจ้งความ โดยข้อความเหล่านั้นมักจะเป็นการให้ข้อมูล เพื่อแจกจ่ายไปยังกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ อาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณา หรือเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ก็ได้ ความหมายของใบปลิวอีกลักษณะหนึ่ง คือ แผ่นกระดาษข้อความที่แจกจ่ายในลักษณะที่ปกปิด ไม่เปิดเผยเหมือนใบปลิวโฆษณาสินค้าและบริการ หรือประกาศเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งเป็นการจัดทำโดยหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานใด

ลักษณะ เด่นของใบปลิว คือ มีขนาดเล็ก หยิบถือได้สะดวก สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้มาก ค่าใช้จ่ายในการผลิตตํ่าเมื่อเทียบกับ สิ่งพิมพ์อื่นๆหากออกแบบให้มีลักษณะการพับที่น่าสนใจ จะก่อให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อสินค้า หรือบริการนั้นๆ

งาน พิมพ์ใบปลิวและงานพิมพ์แผ่นพับ ถ้าจะให้งานออกมาดีและมีคุณภาพมาตรฐานนั้น จะต้องเก็บรายละเอียดในทุกๆจุดและทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นการออกแบบ การวางรูปแบบ การใช้กระดาษ การใช้สี และการพิมพ์ใบปลิวเป็นสื่อโฆษณาชนิดไดเร็คเมล์ (Direct Mail) ที่ผู้ผลิตสามารถส่งตรงถึงผู้บริโภคทางไปรษณีย์ หรือแจกจ่ายตามสถานที่ต่างๆได้ถึงกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ แผ่นกระดาษ ที่ใช้พิมพ์ภาพ ข้อความ และองค์ประกอบอื่นเพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ในการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การศึกษา การรณรงค์ และในกิจการเฉพาะกิจอื่นๆ รูปแบบของใบปลิวนิยมทำเป็นลักษณะที่สามารถใช้กระดาษมาตรฐานในการจัดทำ โดยอาจพิมพ์สีเดียวหรือสอดสีก็ได้ แล้วแต่ความประสงค์ของเจ้าของงาน และงบประมาณที่มีอยู่ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Leaflet Expansionใบลิ้นขยายออก [การแพทย์]
Leaflet Perforationใบลิ้นทะลุ [การแพทย์]
Leaflet Retractionใบลิ้นหดตัว [การแพทย์]
Leaflet, Abnormalความผิดปกติของใบลิ้น [การแพทย์]
Leaflet, Posteriorใบลิ้นหัวใจส่วนหลัง, ลิ้นไมตรัลส่วนหลัง [การแพทย์]
Leaflet, Septalใบลิ้นด้านผนัง [การแพทย์]
Leafletsเอกสารให้ความรู้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Why should I tear my leaflets?ทำไมต้องฉีกใบปลิวข้า Ip Man 2 (2010)
For example, maybe we could make lots of leaflets, and Class Representative Mizuki and I could take one to his house each week.For example, maybe we could make lots of leaflets, and... ...Class Representative Mizuki and I could take one to his house each week. Confessions (2010)
Don't think of weird things... Hurry and distribute the leaflets.อย่ามัวแต่ฝันกลางวัน แล้วรบกวนคนอื่นสิ Episode #1.5 (2010)
How about this leaflet, "Famous Jewish Sports Legends"?ใบปลิวนี่ดีมั้ยคะ "ตำนานกีฬายิวที่มีชื่อเสียง" Airplane! (1980)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
leafletThe teacher distributed the leaflets.
leafletThis leaflet contains necessary information.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใบปลิว[N] handbill, See also: leaflet, handout, flyer, flier, Example: มือลึกลับนำใบปลิวโจมตี มท.1 ไปวางไว้ที่ห้องสื่อมวลชนประจำรัฐสภา, Count unit: แผ่น, ใบ, Thai definition: แผ่นกระดาษมีข้อความประกาศ หรือโฆษณา เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วๆ ไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
ใบปลิว[n.] (baipliū = baipliu) EN: leaflet ; handbill   FR: imprimé [m] ; prospectus [m]
จุลสาร[n.] (junlasān) EN: pamphlet ; small document ; booklet ; brochure ; leaflet   FR: brochure [f] ; plaquette [f]
แผ่นพับโฆษณา[n. exp.] (phaenphap khōtsanā) EN: leaflet   FR: prospectus [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LEAFLET    L IY1 F L AH0 T
LEAFLETS    L IY1 F L AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
leaflet    (n) (l ii1 f l i t)
leaflets    (n) (l ii1 f l i t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
リーフレット[, ri-furetto] (n) leaflet; (P) [Add to Longdo]
広告ビラ[こうこくビラ, koukoku bira] (n) (See 片・びら) advertising leaflet; advertising poster; poster [Add to Longdo]
散らし[ちらし(P);チラシ(P), chirashi (P); chirashi (P)] (n) (1) scattering; (2) (uk) (esp. チラシ) leaflets; (P) [Add to Longdo]
折りたたみ印刷物;おりたたみ印刷物;折り畳み印刷物;折畳印刷物[おりたたみいんさつぶつ, oritatamiinsatsubutsu] (n) leaflet; folded printed matter [Add to Longdo]
伝単[でんたん, dentan] (n) leaflet [Add to Longdo]
片(ateji);枚(ateji)[びら;ビラ, bira ; bira] (n) (uk) bill; handbill; flier; leaflet; poster; placard [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
传单[chuán dān, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄢ, / ] leaflet, #22,327 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Leaflet \Leaf"let\, n.
   1. A little leaf.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) One of the divisions of a compound leaf; a foliole.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) A leaflike organ or part; as, a leaflet of the
    gills of fishes.
    [1913 Webster]
 
   4. A printed sheet of paper, of one page, or one sheet folded
    over, containing an advertisement, tract, or other notice,
    and usually distributed for free or included in the
    package with a purchased item.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 leaflet
   n 1: a thin triangular flap of a heart valve [syn: {cusp},
      {leaflet}]
   2: part of a compound leaf
   3: a small book usually having a paper cover [syn: {booklet},
     {brochure}, {folder}, {leaflet}, {pamphlet}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top