Search result for

แผ่นพับ

(23 entries)
(0.1163 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แผ่นพับ-, *แผ่นพับ*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แผ่นพับน. แผ่นปลิวที่ให้ข้อมูลเฉพาะเรื่องในการประชาสัมพันธ์ มักจัดข้อมูลเป็นหัวข้อและพับเป็นรูปเล่ม เช่น แผ่นพับวิธีป้องกันไข้หวัด แผ่นพับประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There's not even enough pages to make a pamphlet.หน้ากระดาษยังไม่พอเอาไปทำแผ่นพับเลย The Wrath of Con (2009)
Um, don't really have any pamphlets on how to be popular.ไม่มีแผ่นพับ "ทำยังไงถึงเท่" ซะด้วย Mash-Up (2009)
No. You've been reading those fucking pamphlets again?ไม่ นายไปอ่านไอ้แผ่นพับบ้านั่นอีกแล้วสิ Repo Men (2010)
It's like a four-color brochure for dying young.เหมือนแผ่นพับสี่สีของเรื่อง หากหัวใจจะไม่บานฉ่ำ Two Minutes to Midnight (2010)
I made it super masculine, just like these pamphlets I saw some Army guys passing out at a daycare center.ผมออกแบบมันให้ดูเข้มแข็ง เหมือนแผ่นพับที่ผมเห็น อาจมีใครสักคนแล้วสังเกตเห็น Audition (2010)
He puked on our pamphlets.เขาอ้วกใส่แผ่นพับ Mercury Retrograde (2010)
Why don't you take a pen? I'll send you a pamphlet and an efficacy statement, okay?เอาปากกาไปสิครับ เดี๋ยวผมส่งแผ่นพับกับฉลากยาให้ Love & Other Drugs (2010)
There are studies that show it helps with depression... it elevates the mood.มีผลการศึกษาที่แสดงว่า ดนตรีช่วยในเรื่องของโรคซึมเศร้าได้ มันช่วยในอารมณ์ดีขึ้น ฉันมีแผ่นพับ Comeback (2011)
Those are some pamphlets that I picked up from the free clinic.แผ่นพับที่ชั้นเอามาจากคลีนิค Sexy (2011)
Now, first, most of the, um... mechanics of what you're going to be doing is covered in the pamphlets.เอาละ อย่างแรก ส่วนใหญ่ เอ่อ... หลักการของเรื่องที่แกจะต้องทำเกี่ยวกับอย่างว่า นั้นบรรยายไว้ในแผ่นพับพวกนี้ Sexy (2011)
I think I'll take it up to my room to eat while I look over my new pamphlets.ผมว่าจะเอาขึ้นไปทานบนห้อง ตอนที่อ่านแผ่นพับน่ะครับ Sexy (2011)
I've been looking at pamphlets for a whole hour.พระเจ้า ผมดูแผ่นพับ มา 1 ชม.เต็ม Back to Summer (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แผ่นพับ[n. exp.] (phaenphap) EN: pamphlet ; brochure   FR: brochure [f] ; dépliant [m]
แผ่นพับโฆษณา[n. exp.] (phaenphap khōtsanā) EN: leaflet   FR: prospectus [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brochure[N] แผ่นพับสำหรับโฆษณา, See also: สมุดหรือหนังสือที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า มีภาพประกอบ, Syn. booklet
leaflet[N] ใบปลิว, See also: แผ่นพับ, Syn. pamphlet, handbill, flyer
pamphlet[N] แผ่นพับ, Syn. booklet, brochure, pocketbook

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flap(แฟลพ) {flapped,flapping,flaps} vt.,vi.,n. (การ) ตีปีกบิน,กระพือปีก,ปิดเปิด,โบกสบัด,ตบ,ตี,ที่ปิดเปิด,ขอบหมวก,พับหนังหรือเนื้อ,ความตื่นเต้น,สถานะการณ์ฉุกเฉิน,ปีกเครื่องบินที่ซ่อนหรือพับอยู่,แผ่นพับ,แผ่นบานพับ,แผ่นลิ้นประตู,เครื่องปัด,เครื่องพัด,ชายเสื้อ
postscript(โพสทฺ'สคริพทฺ) n. ปัจฉิมลิขิต,ภาคผนวก,ภาพเสริมท้าย,คำเสริม ท้าย,โพสต์สคริปต์ <คำอ่าน>เป็นชื่อภาษาที่ใช้ในการจัดหน้าของระบบอะโดบี (Adobe system) ใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) หรือหน่วยแสดงผลที่มีความละเอียดสูงมาก ๆ การที่จะใช้ภาษาโพสต์สคริปต์ได้ จำเป็นต้องมีชอฟต์แวร์ตัวนี้ (PostScript printer driver) ใน โปรแกรมที่ใช้ หรือในระบบปฏิบัติการ ข้อดีอย่างยิ่งก็คือ สามารถทำงานจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop publishing) ได้ อันที่จริง การสร้างหรือออกแบบงานพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นงานแผ่นพับ รายงานประจำสัปดาห์ ใบปลิว ใบโฆษณา ฯ เราสามารถ ใช้คอมพิวเตอร์ธรรมดาออกแบบก่อนได้ แล้วส่งไปพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์ชั้นดี ซึ่งจะทำให้ผลงานออกมาสวย และมีความคมชัดเหมือนกับเครื่องพิมพ์ใหญ่ ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
brochure(n) แผ่นพับ,หนังสือเล่มเล็กๆ
flap(n) แผ่นพับ,บานพับ,ชายเสื้อ,ปากกระเป๋าเสื้อ,เสียงกระพือปีก,เครื่องพัด

German-Thai: Longdo Dictionary
Prospekt(n) |der, pl. Prospekte| เอกสารหรือหนังสือหรือแผ่นพับแสดงรายละเอียดของโครงการและความคืบหน้า, See also: S. die Broschüre,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top