Search result for

padding

(38 entries)
(0.3362 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -padding-, *padding*, padd
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
padding[N] เบาะรอง, See also: ที่รอง, เบาะนวม, Syn. stuffing, wadding
padding[N] คำพูดหรือข้อเขียนยืดยาวแต่ไม่น่าสนใจ, See also: คำพูด / ข้อเขียนน้ำท่วมทุ่ง, Syn. redundancy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
padding(แพค'ดิง) n. วัตถุ (เช่น ฝ้าย) ที่ใช้บุรอง

English-Thai: Nontri Dictionary
padding(n) เครื่องรอง,นุ่นที่ใช้ยัดเบาะ,การขยายความ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paddingการเสริมเต็ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, if you want your book of payoffs back, be at Paddington Station in person tomorrow 11 am, platform 1.ก็ถ้าแกอยากได้สมุดบัญชีรายจ่ายคืนล่ะก็... ไปที่สถานีแพดดิงตันคนเดียว พรุ่งนี้ 11 โมง ชานชาลาที่ 1 The Bank Job (2008)
He has to be under the main clock Paddington Station, 11 am, or no deal.เขาต้องอยู่ที่ใต้นาฬิกาใหญ่สถานีแพดดิงตัน 11 โมง ไม่งั้นยกเลิกข้อตกลง The Bank Job (2008)
11 am, Paddington Station.11 โมง สถานีแพดดิงตัน The Bank Job (2008)
Look, all I'm saying is, if you're interested in the rest of this book of payoffs, the author's gonna be at Paddington Stationทุกอย่างที่ผมกำลังพูด คุณอาจสนใจ ในส่วนที่เหลือของสมุดจ่ายเงินเล่มนี้ เจ้าของจะไปที่สถานีแพดดิงตัน The Bank Job (2008)
Next stop: Paddington Station. Change here for the Bakerloo line.สถานีต่อไป สถานีแพดดิงตัน คุณสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปสายเบเกอร์ลู The Bank Job (2008)
No, leave it. she'll need as much padding as possible.ไม่ ปล่อยมัน เธอจะต้องการที่จะแถให้มากเท่าที่จะทำได้ The Age of Dissonance (2009)
I'm reading Paddington books.ฉันกำลังอ่านหนังสือหมี Paddington Abed's Uncontrollable Christmas (2010)
Mom got me Paddington every year.แม่ซื้อ Paddington ให้ฉันทุกๆปี Abed's Uncontrollable Christmas (2010)
Keep going about what, her uneven bra padding?พูดต่อเกี่ยวกับอะไร แผ่นเสริมหน้าอกที่ไม่เท่ากันของหล่อนเหรอ? Aerodynamics of Gender (2010)
See? That's what padding is for. Oh!เบาะนี่เจ๋งแฮะ The Sorcerer's Apprentice (2010)
What, are you padding your stats?นี่นายกำลังพยายาม ทำลายสถิติตัวเองอยู่เหรอ? What Hides Beneath (2011)
Lucky you've got plenty of padding.โชคดีที่เจ้ามี ผ้ารองหลายชั้น Fire and Blood (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นวม[N] padding, See also: quilt, filling, lining, stuffing, wadding, quilt, Count unit: อัน, ชุด, Thai definition: สิ่งที่มีของอ่อนนุ่มอยู่ข้างใน เพื่อให้ความอบอุ่นหรือเพื่อป้องกันการเสียดสี การกดดัน การกระทบกระทั่งเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นวม[n.] (nūam) EN: padding ; quilt ; filling ; lining ; stuffing ; wadding ; quilt ; cushion ; pad   FR: rembourrage [m] ; bourre [f] ; coussinet [m] ; édredon [m] ; couette [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PADDING    P AE1 D IH0 NG
PADDINGTON    P AE1 D IH0 NG T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
padding    (v) (p a1 d i ng)
Paddington    (n) (p a1 d i ng t @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
トラフィックパディング[, torafikkupadeingu] (n) {comp} traffic padding [Add to Longdo]
詰め物;詰物[つめもの, tsumemono] (n) filling or packing material; stuffing; padding [Add to Longdo]
金隠し[きんかくし, kinkakushi] (n) (1) padding, armour, etc. covering the testicles; (2) mantle or hood on a urinal, squat-toilet, etc. [Add to Longdo]
射込み[いこみ, ikomi] (n) (in cooking) stuffing; filling; packing; padding [Add to Longdo]
芯地;心地[しんじ, shinji] (n) padding; lining; foundation [Add to Longdo]
水増し[みずまし, mizumashi] (n,vs,adj-f) (1) dilution; watering down; (2) inflation (of budget, claim, etc.); padding; (P) [Add to Longdo]
嵩上げ;かさ上げ[かさあげ, kasaage] (n,vs) increase; raising (e.g. embankment, levee); padding or inflation (e.g. of a bill) [Add to Longdo]
帯芯;帯心[おびしん, obishin] (n) thick obi sash; sash padding [Add to Longdo]
入綿[いれわた, irewata] (n) cotton padding [Add to Longdo]
埋め草文字[うめくさもじ, umekusamoji] (n) {comp} padding character [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トラフィックパディング[とらふぃっくぱでいんぐ, torafikkupadeingu] traffic padding [Add to Longdo]
埋め草文字[うめくさもじ, umekusamoji] padding character [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pad \Pad\, v. t. [imp. & p. p. {Padded}; p. pr. & vb. n.
   {Padding}.]
   1. To stuff; to furnish with a pad or padding.
    [1913 Webster]
 
   2. (Calico Printing) To imbue uniformly with a mordant; as,
    to pad cloth. --Ure.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Padding \Pad"ding\, n.
   1. The act or process of making a pad or of inserting
    stuffing.
    [1913 Webster]
 
   2. The material with which anything is padded.
    [1913 Webster]
 
   3. Material of inferior value, serving to extend a book,
    essay, etc. --London Sat. Rev.
    [1913 Webster]
 
   4. (Calico Printing) The uniform impregnation of cloth with a
    mordant.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 padding
   n 1: artifact consisting of soft or resilient material used to
      fill or give shape or protect or add comfort [syn:
      {padding}, {cushioning}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top