Search result for

stuffing

(30 entries)
(0.0441 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stuffing-, *stuffing*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stuffing    [SL] มีเซ็กส์, See also: ร่วมเพศ
stuffing    [N] เครื่องยัดไส้อาหาร, Syn. dressing, filling
stuffing    [N] ของที่ใช้ยัดไส้หมอนหรือที่นอน, Syn. padding, wadding

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stuffing boxชุดกันรั่ว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
stuffing, ballot boxการลงไพ่ไฟ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stuffing (Cookery)การยัดไส้ (การปรุงอาหาร) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stuffingGyoza stuffing? I made some gyoza at home but, possibly because I didn't have enough dough, I had some of the filling left over.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stuffing(สทัฟ'ฟิง) n. การยัด,การอัด,การบรรจุ,การทำให้เต็ม,การทำให้อม,การยัดไส้,สิ่งยัดไส้,สิ่งที่ใช้ยัดไส้,สัตว์ตายที่ถูกยัดไส้ (สตัฟ) ไว้ดูเล่น,เครื่องอัดกันน้ำหรือของเหลวรั่ว, Syn. internal parts

English-Thai: Nontri Dictionary
stuffing(n) การอัด,การยัด,การบรรจุ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นวม[n.] (nūam) EN: padding ; quilt ; filling ; lining ; stuffing ; wadding ; quilt ; cushion ; pad   FR: rembourrage [m] ; bourre [f] ; coussinet [m] ; édredon [m] ; couette [f]
ไส้[n.] (sai) EN: stuffing ; filling   FR: farce [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
STUFFING    S T AH1 F IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stuffing    (v) (s t uh1 f i ng)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
詰め[つめ, tsume] Thai: ช่วงปลายที่ใกล้จะสิ้นสุดและค่อนข้างเข้มข้น English: stuffing

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stopfbuchsverschraubung {f}stuffing gland [Add to Longdo]
Füllung {f} (Braten) | Füllungen {pl}stuffing | stuffings [Add to Longdo]
Stopfbuchse {f}; Stopfbüchse {f} [techn.] | Stopfbüchsen {pl}stuffing box | stuffing boxes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
詰まり(P);詰り[つまり, tsumari] (adv) (1) (uk) that is to say; that is; in other words; I mean; (2) (uk) in short; in brief; to sum up; ultimately; in the end; in the long run; when all is said and done; what it all comes down to; when you get right down to it; (n) (3) (uk) clogging; obstruction; stuffing; (degree of) blockage; (4) (uk) shrinkage; (5) (uk) (See とどのつまり) end; conclusion; (6) (uk) (arch) dead end; corner; (7) (uk) (arch) distress; being at the end of one's rope; (P) [Add to Longdo]
詰め;詰[つめ;づめ, tsume ; dume] (n,suf) (1) (づめ when a suffix) stuffing; packing; (n) (2) end (esp. the foot of a bridge); (3) lowest-ranking guest at tea ceremony; (4) tea master; (5) endgame (esp. in shogi or used figuratively); (6) (abbr) sweet eel sauce; (7) (arch) middle-aged woman; (n-suf) (8) appointment to a particular workplace; (9) using as the sole ground of judgement (judgment); (10) (after the -masu stem of a verb) continuing; keep doing for period of time [Add to Longdo]
詰め物;詰物[つめもの, tsumemono] (n) filling or packing material; stuffing; padding [Add to Longdo]
射込み[いこみ, ikomi] (n) (in cooking) stuffing; filling; packing; padding [Add to Longdo]
[しん, shin] (n) (1) wick; marrow; staple (for stapler); (pencil) lead; stuffing; pith; (2) (See 心・しん) core; heart; centre; center; (P) [Add to Longdo]
剥製;はく製[はくせい, hakusei] (n,vs,adj-no) (1) stuffing; mounting; (n) (2) stuffed animal [Add to Longdo]
腹八分目[はらはちぶんめ, harahachibunme] (n) being moderate in eating; stopping short of stuffing oneself [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
填塞物[tián sè wù, ㄊㄧㄢˊ ㄙㄜˋ ˋ, ] stuffing; filling material [Add to Longdo]
馂馅[jùn xiàn, ㄐㄩㄣˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] stuffing; force-meat; filling, e.g. in 包子[bao3 zi5] or 饺子[jiao3 zi5] [Add to Longdo]
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, / ] stuffing; force-meat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stuff \Stuff\, v. t. [imp. & p. p. {Stuffed}; p. pr. & vb. n.
   {Stuffing}.] [OE. stoffen; cf. OF. estoffer, F. ['e]toffer,
   to put stuff in, to stuff, to line, also, OF. estouffer to
   stifle, F. ['e]touffer; both perhaps of Teutonic origin, and
   akin to E. stop. Cf. {Stop}, v. t., {Stuff}, n.]
   1. To fill by crowding something into; to cram with
    something; to load to excess; as, to stuff a bedtick.
    [1913 Webster]
 
       Sometimes this crook drew hazel bought adown,
       And stuffed her apron wide with nuts so brown.
                          --Gay.
    [1913 Webster]
 
       Lest the gods, for sin,
       Should with a swelling dropsy stuff thy skin.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To thrust or crowd; to press; to pack.
    [1913 Webster]
 
       Put roses into a glass with a narrow mouth, stuffing
       them close together . . . and they retain smell and
       color.                --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. To fill by being pressed or packed into.
    [1913 Webster]
 
       With inward arms the dire machine they load,
       And iron bowels stuff the dark abode. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. (Cookery) To fill with a seasoning composition of bread,
    meat, condiments, etc.; as, to stuff a turkey.
    [1913 Webster]
 
   5. To obstruct, as any of the organs; to affect with some
    obstruction in the organs of sense or respiration.
    [1913 Webster]
 
       I'm stuffed, cousin; I can not smell. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. To fill the skin of, for the purpose of preserving as a
    specimen; -- said of birds or other animals.
    [1913 Webster]
 
   7. To form or fashion by packing with the necessary material.
    [1913 Webster]
 
       An Eastern king put a judge to death for an
       iniquitous sentence, and ordered his hide to be
       stuffed into a cushion, and placed upon the
       tribunal.               --Swift.
    [1913 Webster]
 
   8. To crowd with facts; to cram the mind of; sometimes, to
    crowd or fill with false or idle tales or fancies.
    [1913 Webster]
 
   9. To put fraudulent votes into (a ballot box). [U. S.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stuffing \Stuff"ing\, n.
   1. That which is used for filling anything; as, the stuffing
    of a saddle or cushion.
    [1913 Webster]
 
   2. (Cookery) Any seasoning preparation used to stuff meat;
    especially, a composition of bread, condiments, spices,
    etc.; forcemeat; dressing.
    [1913 Webster]
 
   3. A mixture of oil and tallow used in softening and dressing
    leather.
    [1913 Webster]
 
   {Stuffing box}, a device for rendering a joint impervious
    where there is a hole through which a movable cylindrical
    body, as the paston rod of a steam engine, or the plunger
    of a pump, slides back and forth, or in which a shaft
    turns. It usually consists of a box or chamber, made by an
    enlargement of part of the hole, forming a space around
    the rod or shaft for containing packing which is
    compressed and made to fill the space closely by means of
    a sleeve, called the gland, which fits loosely around the
    rod, and is pressed upon the packing by bolts or other
    means.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stuffing
   n 1: a mixture of seasoned ingredients used to stuff meats and
      vegetables [syn: {stuffing}, {dressing}]
   2: padding put in mattresses and cushions and upholstered
     furniture

Are you satisfied with the result?

Go to Top