Search result for

outing

(48 entries)
(0.0272 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outing-, *outing*, out
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outing[N] การเดินทางท่องเที่ยวระยะสั้น, See also: (เพื่อความเพลิดเพลินหรือทัศนศึกษา), Syn. excursion, short trip

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
outing(เอา'ทิง) n. การออกนอกบ้าน,การออกไปเที่ยว,กิจกรรมนอกบ้าน,ทะเลนอกฝั่ง,การแข่งขันทางกีฬา,การซ้อมการควบม้าหรือแข่งเรือ, Syn. excursion

English-Thai: Nontri Dictionary
outing(n) การตากอากาศ,การออกนอกบ้าน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The exams are not far away Refrain yourself from outingsการสอบใกล้เข้ามาแล้ว รู้จักระงับจิตใจไว้บ้างก็ดี Portrait of a Beauty (2008)
Outing them to their unsuspecting parents at dinner.แล้วเนียนไปกินดินเนอร์กับพ่อแม่เขาอีกโดยพวกเขาไม่ทันรู้ตัว The Wrath of Con (2009)
I think they have an outing this weekend?ชั้นว่าวีคเอ็นนี้พวกเค้าคงออกไปข้างนอกแหละ? Slack Tide (2009)
You know, this guy doesn't look nearly as sharp today as he was in his last outing.ประมาณ150 [ประมาณ150! ] ประมาณ150 Our Family Wedding (2010)
It was our first public outing as kind of like a couple.มันเป็นการออกงานครั้งแรก แบบเป็นแฟนกันหนะ Disciple (2010)
It's called "A Saucy Outing In Tottenham Court Square."ภาพนี้ชื่อว่า "อุจาดทัศนา ณ จตุรัสทอตนัมคอร์ท" Excellence in Broadcasting (2010)
Are you treating me like an MT? (MT: An overnight recreational outing)นี่คุณทำยังกะจะพาฉันไปเที่ยวทั้งคืน Finding Mr. Destiny (2010)
It'll just be half a day's outing, so please allow this.ไปแค่ครึ่งวันเอง อนุญาตนะ Episode #1.9 (2010)
Wasn't this outing with Ye Eun fun?ออกมาเที่ยวกับเยอึนสนุกไหม? Episode #1.9 (2010)
I don't believe in denying who you are, but I don't believe in outing, either.ง่ายขึ้นไม่ใช่เหรอ? ฉันไม่เชื่อเรื่องที่นาย ปฏิเสธตัวเอง แต่ฉันก็ไม่เชื่อ ว่าควรเปิดเผยด้วยเหมือนกัน Born This Way (2011)
How else am I supposed to stop him from outing my mom?แล้วผมจะหยุดเขา/Nเรื่องที่จะเปิดโปงแม่ได้ยังไง While You Weren't Sleeping (2011)
Although I am sorry for outing you to your girlfriend.รวมถึงเสียใจที่ ทำให้คุณกับแฟนผิดใจกัน Know Thy Enemy (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
outingIt rains so often in the wet season that it's hard to plan outings.
outingThe plans for the company outing don't sound too exciting.
outingThey chartered a bus for the firm's outing.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขนอ่อน[n. exp.] (khon øn) EN: down ; new hair ; soft hair ; sprouting hair   FR: duvet [m]
กินลม[v.] (kinlom) EN: take fresh air ; take the air ; take an outing for rest health   FR: prendre le frais ; prendre l'air
ตะเพิด[v.] (taphoēt) EN: drive off by shouting ; scare away ; shoo   FR: faire fuir ; effaroucher

CMU English Pronouncing Dictionary
OUTING    AW1 T IH0 NG
OUTINGS    AW1 T IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outing    (v) (au1 t i ng)
outings    (n) (au1 t i ng z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぷっと[, putto] (adv) (1) (See ふっと) puffing motion (when blowing, spitting, etc.); (2) pouting (with displeasure) [Add to Longdo]
アウティング;アウテング[, auteingu ; autengu] (n) outing [Add to Longdo]
インテグレーティドルーチング[, integure-teidoru-chingu] (n) {comp} integrated routing [Add to Longdo]
オーバーフロールーチング[, o-ba-furo-ru-chingu] (n) {comp} overflow routing [Add to Longdo]
オーバレイルーチング[, o-bareiru-chingu] (n) {comp} overlay routing [Add to Longdo]
グラウチング[, gurauchingu] (n) grouting [Add to Longdo]
グラウト[, gurauto] (n) grout; grouting (cement between tile squares) [Add to Longdo]
ソースルーティング[, so-suru-teingu] (n) {comp} source routing [Add to Longdo]
ダイナミックルーティング[, dainamikkuru-teingu] (n) {comp} dynamic routing [Add to Longdo]
リルート[, riru-to] (vs) rerouting [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小游[xiǎo yóu, ㄒㄧㄠˇ ㄧㄡˊ, / ] outing; short trip [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インテグレーティドルーチング[いんてぐれーていどるーちんぐ, integure-teidoru-chingu] integrated routing [Add to Longdo]
オーバーフロールーチング[おーばーふろーるーちんぐ, o-ba-furo-ru-chingu] overflow routing [Add to Longdo]
オーバレイルーチング[おーばれいるーちんぐ, o-bareiru-chingu] overlay routing [Add to Longdo]
ソースルーティング[そーするーていんぐ, so-suru-teingu] source routing [Add to Longdo]
ダイナミックルーティング[だいなみっくるーていんぐ, dainamikkuru-teingu] dynamic routing [Add to Longdo]
ルーチングテーブル[るーちんぐてーぶる, ru-chingute-buru] routing table [Add to Longdo]
ルーチング情報[ルーチングじょうほう, ru-chingu jouhou] routing information [Add to Longdo]
ルーティングテーブル[るーていんぐてーぶる, ru-teingute-buru] routing table [Add to Longdo]
ルーティングデータ[るーていんぐでーた, ru-teingude-ta] routing data [Add to Longdo]
ルーティングハイアラーキ[るーていんぐはいあらーき, ru-teinguhaiara-ki] routing hierarchy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Outing \Out"ing\, n.
   1. The act of going out; an airing; an excursion; as, a
    summer outing.
    [1913 Webster]
 
   2. A feast given by an apprentice when he is out of his time.
    [Prov. Eng.] --Halliwell.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 outing
   n 1: a journey taken for pleasure; "many summer excursions to
      the shore"; "it was merely a pleasure trip"; "after
      cautious sashays into the field" [syn: {excursion},
      {jaunt}, {outing}, {junket}, {pleasure trip}, {expedition},
      {sashay}]
   2: a day devoted to an outdoor social gathering [syn: {field
     day}, {outing}, {picnic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top